Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSFERERA tran1sfere4ra, v. -ade (G1R 4: 118 (1527: transfererad, sup.) osv.) ((†) p. pf. m. -ferert Georgii Rosenhane 15 (1615)). vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. -ssff-)
Etymologi
[sannol. av t. transferieren, överflytta, i ä. t. äv.: översätta; av lat. transferre, av trans, över (se TRANS-), o. ferre, bära, föra (se BÄRA). — Jfr TRANSFER, TRANSFERABEL, TRANSFERT, TRANSLAT, sbst.1, TRANSLATION, TRANSLATIV, TRANSLATOR]
1) († utom i e, f) flytta (se FLYTTA, v.1 I 2) l. överföra (ngt l. ngn).
a) med avs. på föremål l. person: flytta (från en plats till en annan) (jfr TRANSLATERA 1); ss. vbalsbst. -ing liktydigt med: translation (se d. o. 1 slutet); äv. bildl. Hure the (begravnings)ceremonier mett then transferering vare schole. G1R 29: 751 (1560). M:r Jon .. hafver .. mig bidit, at iag .. ville vara honom behielpl. at blifva thedan till beqväml(iga)re rum transfererat, föregifvandes sin och hustrons siukdom. OxBr. 12: 333 (1618). Sosom Gudh .. haffuer .. thenne wår S. Brodher .. transfererat och satt hans Siäl i then Himmelska frögden och glädien. Leuchowius OPedersson B 2 b (1621). Lundström LPGothus 3: Bil. 17 (1641; med avs. på altare). (Han) säger sig tyckia swårt, att hans bänkebröder Transfererades .. en bänck fram om sigh. Norrl. 8: 31 (1686). Rålamb 4: 62 (1690).
b) med avs. på stad l. marknad l. säte (se SÄTE, sbst.1 5) l. inrättning o. d.: förlägga (till annan plats l. ort). Stadzens beleglighett och transferering. G1R 14: 47 (1542). Petreius Beskr. 6: 2 (1615; med avs. på säte). Såsom wår Broder Oss .. haffuer notificeradt, huruledes han .. haffuer most transferera .. Conventen. HSH 25: 250 (1633). At .. transferera och försätta störste delen af bemälte Jerntull til Siöstäderne igen. Bergv. 1: 109 (1639). Anholla småstäderne .. at marcknaden, som holles i Wirmo socken .. motte transfereras till Nystad. 2BorgP 4: 341 (1731).
c) med avs. på ämbetsman o. d., i fråga om annan klass (se d. o. 3 a) l. annan tjänst l. tjänstgöringsort: överföra l. förflytta. SUFinlH 5: 191 (1617; med avs. på präst). Huru han för .. (den 15 år) långa och besvärliga tjänst därifrån och till någon annan ansenligare lägenhet kunde bliva transfererad. Samuelsson HALärovUpps. 79 (cit. fr. 1642). Efftersåsom Doctor Michaël Gyllenstålpe nu blifwer ifrå wår Academia till Håfrätten transfereradh (osv.). BraheBrevväxl. II. 1: 81 (1657). Öfversten .. (blev) Transfererat uti den första classen blandh Frijherrarne. RARP 12: 149 (1675). PH 11: 690 (1779).
d) med avs. på elev, i fråga om högre årskurs l. läroanstalt: flytta. Dherföre hölle både jag och Conrector itt lijtet examen medh hela scholan, och transfererade them som woro ther til beqwemlige. VDAkt. 1664, nr 160. Åhr 1721 sist på åhret transfererades jag i en salig stund til gymnasium. Westerberg Lefv. 11 (1734). Rhyzelius Ant. 11 (c. 1750).
e) (fullt br.) med avs. på spelare i fråga om klubbyte: flytta över, överföra. Ytterligare två transfereringar av fotbollsspelare meddelas på fredagen .. Buttery har transfererats till Bradford City. SvD(A) 16 ⁄ 1 1937, s. 14. SAOL (1973).
f) (fullt br.) med. med avs. på (del av) organ, i sht sena: flytta till annan plats. Lindskog o. Zetterberg (1975).
2) [eg. specialanv. av 1] med avs. på förfoganderätt l. tillgång (se d. o. 2, 5) l. (ägande)rätt o. d.: överföra l. överlåta (till l. på ngn annan (l. ngt annat)); särsk. (o. numera i sht, i fackspr.) i fråga om överföring av tillgång gm penningtransaktion, dels från en valuta till en annan, dels från en samhällsgrupp till en annan (via skatter l. bidrag); i sht ss. vbalsbst. -ing (äv. konkretare, om enskild omgång av sådan överföring l. om det överförda). LPetri Spörszm. 27 (1602; avskrift av ä. övers.). Tij om .. min brodher det tänkt at iag min Inlösningz eller besitningz Rätt welat affstå och til honom transferera hade han (osv.). Hälsingerun. 1980, s. 84 (1682). Den underpant, som förste Långifvaren undfår til en årlig ränta, kan transfereras, eller öfverlåtas, til en eller flera, til hvilka han säljer sin Actie. LBÄ 5–6: 58 (1797). Överenskommelse .. om transferering av avkastningen på svenska finansiella tillgodohavanden i Norge. SvD(A) 2 ⁄ 7 1941, s. 13. Det finns fler grupper i samhället än barnen, som har anspråk på inkomstöverflyttning eller transferering. Barometern 1965, nr 140, s. 7. De viktigaste enskilda transfereringarna är pensioner, barnbidrag och sjukförsäkring. Höglund SvBlandekon. 12 (1979). När ett företag (framgångsrikt) har lanserat en affärside .. finns det en strävan att transferera denna affärside till utlandet. Hand90Tal. 88 (1989).
3) (†) i oeg. l. bildl. anv. av 1: överföra (ngt) från ett språk (till ett annat), översätta; särsk. i uttr. transferera ngt (up)på l. in på svenska o. d., översätta ngt till svenska osv.; ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare, om enskild översättning; äv. med avs. på ord: använda i överförd bet. o. d.; jfr TRANSLATERA 2. Ath j förhöredh med Mesther henrich om han haffuer transfererad Cronican æn, eller hwrw langth han ær kommen. G1R 4: 118 (1527). (Vi är) begärendes, att tu vilth lathe transferere samme instruction på svenske. G1R 26: 340 (1556). G1R 29: 424 (1560; konkretare). Transferere Biblia uppå vårt svenske tungemhål. OxBr. 12: 46 (1615). Vtaff thesza egentligha merckelser, warda .. orden (bot, bättring m. fl.) transfererade vthi lijknelse wijs, Til Catechismi .. Öfning, och brukas för SyndaBoot och Bärring. Paulinus Gothus ThesCat. 345 (1631). BoupptSthm 1686, s. 247 a (: in på). Ekbohrn (1936).
Ssgr (till 2): TRANSFERERINGS-POLITIK. jfr politik, sbst. 3. Utredningen ger klara siffror som visar att stora grupper trots en avancerad transfereringspolitik ännu går omkring mitt i den allmänna välfärden och har det ekonomiskt svårt. DN 30 ⁄ 6 1971, s. 2. Tillskyndare av en skatte- och transfereringspolitik på europeisk nivå. SvD 1 ⁄ 9 1999, s. 2.
-SYSTEM. jfr system, sbst.1 5 b. Jag uppbär inget bidrag i det ”transfereringssystem” de postnyliberala fördömer. DN 11 ⁄ 2 1995, s. 16.

 

Spalt T 2297 band 35, 2007

Webbansvarig