Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSLATOR transla3tor2, m. ⁄ ⁄ ig.; best. -n (Kempe FabritiiL 129 (1762) osv.) ((†) -en KamKollP 3: 390 (1642), 2SAH 1: 44 (1801)); pl. -er -latω4rer; äv. (numera bl. tillf.) TRANSLATÖR tran1slatœ4r, m. ⁄ ⁄ ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(translator 1642 osv. translatör 1848 osv.)
Etymologi
[jfr t., eng. translator; av lat. translator, överförare, i senlat. äv.: översättare, till stammen i lat. translatus, p. pf. av transferre (se TRANSFERERA); formen translatör är lån från fr. translateur (jfr d. translatør). — Jfr TRANSLATORISK]
person som (yrkesmässigt) översätter (numera företrädesvis) fackmässig text, översättare; förr äv.: tolk; särsk. i uttr. auktoriserad translator, ss. yrkestitel för översättare som av Kammarkollegium (tidigare Kommerskollegium) erhållit auktorisation efter avlagda prov; äv. (om ä. förh. i Gbg) i fråga om befattningen translator publicus (jfr PUBLIK, adj. 1); numera i sht i Finl., särsk ss. förled i ssgr. Du måste vända dig till en auktoriserad translator med dokumenten. Commissarien .. sade, at diack heter en skrifware och icke secreterare .. Ryske translatoren .. blef inkallad och frågat hwad rätteligen en diack heeter. KamKollP 3: 390 (1642). Hwilken ock igenom Translatoren medh honom talade. NAv. 28 ⁄ 2 1656, nr 2, s. 4. Translatoren af dät Jssländska Språket. Schück VittA 2: 253 (i handl. fr. 1692). Sedan jag .. blifwit förordnad til Translator Publicus .. så är härmedelst mit .. tjenstwilliga anmälande för dem .. som någon ting i Translations-wägen .. i de mera gängse .. Språken hafwa af nöden (osv.). GT 1787, nr 77, s. 4. Vården om det som egentligen angår språket, hade vid denna nya upplaga (av bibeln) varit anförtrodd åt Jonas och Johan Buræus samt Translatoren Erik Schroderus. 2SAH 1: 44 (1801). Vid hvarje Länsstyrelse anställes en eller två Translatorer för finska språket. SPF 1856, s. 148. Förutom de tekniska hjälpmedlen har Kommunförbundets translatorer ett gott samarbete med Statsrådets och riksdagens translatorsbyråer. Hufvudstadsbl. 2 ⁄ 10 2003, s. 5. — jfr RIKS-, SENATS-TRANSLATOR.
Ssgr: A (†): TRANSLATOR-EXAMEN, se B.
B (i sht i Finl.): TRANSLATORS-BYRÅ. om avdelning inom regeringskansliet som översätter författningstext o. d. till svenska. FFS 1923, s. 419. Så gott som alla lagar i Finland skrivs på finska. Enligt grundlagen ska det alltid finnas en svensk översättning som rent juridiskt är ett original. Att detta fungerar har vi statsrådets translatorsbyrå att tacka för. Hufvudstadsbl. 30 ⁄ 3 2003, s. 23.
-EXAMEN. (translator- 1937. translators- 1937 osv.) jfr examen 3. Upsalaakademiker .. hemställa till k. m:t att vid universiteten och högskolorna .. införes en translatorsexamen berättigande till förordnande som statligt auktoriserade translatorer. UNT 3 ⁄ 4 1937, s. 5. Vi förutsätter examen från högskola, språkinstitut, auktoriserad translatorsexamen. Hufvudstadsbl. 6 ⁄ 11 1999, s. 31.
-TJÄNST. jfr tjänst 1 d. Ryska Translators Tiensten. Henel 1735 158 (1736). En första translatorstjänst vid (statsrådets translatorsbyrå). FFS 1923, s. 419.

 

Spalt T 2316 band 35, 2007

Webbansvarig