Uttal i SAOB

För varje huvudord som ännu är brukligt anges uttal i stor kursiv stil omedelbart efter uppslagsordet. Det är vad man skulle kunna kalla ett riksspråkligt läsuttal av ordet ensamt som avses. Det förekommer ibland att en äldre och inte längre, eller knappast längre, giltig uttalsuppgift ges inom parentes, tillsammans med upplysning om vilken äldre källa som uppgiften har hämtats ifrån.

Uttalsbeteckningen är grov, vilket innebär att den t.ex. inte återger olika varianter av sje-ljud. Beteckningen är därmed enkel att läsa ut, men det är oundvikligt att vissa ljud inte har ett och endast ett givet tecken när uttal av svenska ord ska återges i skrift. I följande fall kan det behöva förklaras vad tecknen i uttalsangivelserna återger för ljud:

Tecken Motsvarar Exempel
a långa a-ljudet barn, lam.
a korta a-ljudet lamm.
ɯ långa u-ljudet buse.
u korta u-ljudet sprund.
å långa å-ljudet våt, , kol, sova.
o korta å-ljudet råtta, kotte.
æ öppna ä-ljudet järn, ärt (dvs. framför r).
ø långa ö-ljudet ösa, .
ö korta ö-ljudet rönn, böja.
œ öppna ö-ljudet örn, ört (dvs. framför r).
w bilabiala v-ljudet eng. well.
ω o-ljudet bo, ko.
ŋ ng-ljudet många.
ʃ sje-ljudet själv, duscha.
ɟ tje-ljudet kejsare, kär, tjära.

Man bör lägga märke till att tecknen som återger a-ljuden är precis de motsatta mot IPA-beteckningarna (International Phonetic Alphabet).

Utöver bokstavstecknen innehåller uttalsangivelserna siffror som står ett halvsteg upp på raden. Dessa utmärker a) var trycket (betoningen) ligger b) om stavelsens vokal eller konsonant är lång c) vilken tonaccent ordet uttalas med.
  Ordet har huvudtryck på den stavelse där någon av de höga siffrorna, 4 eller 3, står. Siffran är placerad efter det ljud som är långt; står siffran efter vokal är denna lång, står den efter konsonant är denna lång och vokalen följaktligen kort (sil   har beteckningen si 4l, och uttalet av sill markeras sil 4).
  Vidare anger siffran 4 akut accent (i andra sammanhang även kallad accent ett) och siffran 3 anger grav accent (accent två). För att markera bitryck i ett ord där 4 anger huvudtrycket används siffran 1, medan siffran 2 utmärker var bitrycket ligger i ord med grav accent, där huvudtrycket utmärks med 3. 4 kombineras alltså med 1, och 3 med 2. Siffran 0 anger trycklöshet.
  Sålunda återges uttalet av substantivet stege med ste 3ge 2, eftersom ordet har grav accent. Om ordboken hade angett uttalet av bestämd form singularis, vilket den inte gör, hade det stått ste 3gen 2. Detta uttal skiljer sig från bestämd pluralis av steg (de mystiska stegen ekade i trappan). Om ordboken angett uttalet av den senare ordformen hade det blivit ste 4gen, akut accent.

Förutom för huvudord anges även uttal för särskilda förbindelser och ibland också för sammansättningar. Då är det i regel bara siffrorna som används. För sammansättningar ges uttal när tryckfördelningen på efterleden är annorlunda än då ordet förekommer självständigt. Ett självständigt ord utredning har trycket på första stavelsen (ut-) men i sammansättning med skola (skolutredning) ligger efterledens starkaste tryck på (-red-). I sådana fall anges tryckfördelningen med siffror efter ett vågstreck som markerar sammansättningsfogen, i det här fallet ~020. Fyrstaviga (och ännu längre) efterleder får dock aldrig något uttal utsatt.
  Ungefär motsvarande gäller beträffande avledningar. Uttalet markeras när avledningen har huvudtryck på annan stavelse än i det icke avledda ordet, t.ex. regulatorisk (med tryck på -tor-) av regulator (med tryck på -la-). Undantagna är avledda verb på -era och avledningar på -tion, som inte får uttalsangivelse.
  Vidare markeras uttalet av sammansättningar i de fall då huvudtrycket för ovanlighetens skull ligger eller kan ligga på efterleden. Ordet plåtslageri t.ex. markeras PLÅTSLAGERI 1004 l. 0104, äv. 3~002. I de två första fallen ligger huvudtrycket på efterleden, i det senare på förleden.

 


 

Ovanstående beskrivning är delvis hämtad från ”Handledning till Svenska Akademiens ordbok” av Carl-Erik Lundbladh. Denna bok finns tillgänglig här på webbsidan. Klicka på bilden för att ladda ned den som PDF.

Handledning, SAOB