Om ordboken

Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från Gustav Vasas tid till våra dagar. Det finns endast tre andra ordböcker över germanska språk som är jämförbara med SAOB ­– Deutsches Wörterbuch, Woordenboek der Nederlandsche Taal och The Oxford English Dictionary. Till skillnad från framförallt den sistnämnda ordboken, som beskriver även det allra äldsta språket, redogör SAOB endast för språket från 1520-talet fram till i dag, dvs. nysvenskan. Fornsvenskan finns i stället beskriven i Ordbok över svenska medeltids-språket av K. F. Söderwall.

Alla som är intresserade av ord och uttryck har glädje av ordboken, som även är ett viktigt hjälpmedel i vetenskaplig forskning och en rik källa för forskare och alla andra som kan vilja ha hjälp vid läsning av framför allt äldre texter. I inledningen till den tryckta versionen av SAOB 1893 deklareras att ”ordboken är bestämd ej blott för vetenskapsmannen utan för hela den kunskapstörstande svenska allmänheten”. Denna inledning utgjorde ett endast preliminärt förord men det ersattes aldrig, fastän förutskickat, av något slutgiltigt sådant. För den nutida SAOB har detta preliminära förord i huvudsak historiskt intresse och kan läsas här.

Uppslagsorden är alfabetiskt ordnade med verbförbindelser, sammansättningar och avledningar under respektive huvudord. En artikel inleds med ordets uppslagsform (och eventuella sidoformer), och sedan följer uppgifter om uttal, böjning, stavning och etymologi. Därefter beskrivs ordets betydelser ur ett historiskt perspektiv. Varje betydelse exemplifieras med ett antal språkprov, och det först angivna språkprovet är alltid det äldsta på den aktuella betydelsen.

Följande kategorier av ord medtas i regel inte i SAOB:

  • personnamn
  • ortnamn
  • renodlade facktermer
  • dialektord
  • främmande ord som saknar svensk böjning

Språkprov

Det viktigaste utgångsmaterialet för SAOB är ca nio miljoner språkprov, dvs. textutdrag, som samlats in sedan 1880-talet ur drygt 20 000 olika källor.

Källorna omfattar bl.a. Bibeln och andra religiösa texter, bouppteckningar, räkenskaper, brev, dagstidningar, tidskrifter, skönlitteratur och facklitteratur.

Praktiskt taget allt som trycktes på 1500-talet och det mesta från 1600-talet har excerperats. Fr.o.m. 1700-talet är bokproduktionen så stor att det blir omöjligt att göra ett lika heltäckande texturval som för de tidigare århundradena. Alla de klassiska författarna är emellertid representerade, liksom många olika ämnesområden.

 

arkiv
Språkprov