Förkortningar

Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden.
De kursiverade för­kortningarna är i regel fack­språks­beteckningar.

För teckenförklaring se nederst på sidan.

 

Förkortning Uttydning
A. Adolf (i regent­beteckning)
abl. ablativ
abs. absolut användning
*abstr. abstrakt, i abstrakt betydelse
ack. ackusativ
adj. adjektiv
adm. administrativ term
adv. adverb
*afl. se avledn.
*afs. se avs.
*ags. anglosaxisk, se feng.
akt. aktiv, (i) aktiv form,aktivum
alban. albansk
allm. allmänhet
*allm. allmän
amerik. eng. amerikansk-engelsk
anat. anatomisk term
*andl. i andlig betydelse
*anf. anförd
anglofr. anglofransk
anm. anmärkning
antropol. antropologisk term
anv. användning
*apot. apotekarterm, se farm.
arab. arabisk
aram. arameisk
*ark. se arkeol.
arkeol. arkeologisk term
armen. armenisk
art. artikel
artill. artilleri­term
assyr. assyrisk
*astr. se astron.
astrol. astrologisk term
astron. astronomisk term
avest. avestisk
avledn. avledning
avljudsförh. avljudsförhållande
avs. avseende
babyl. babylonisk
bag. bageri­term
bakteriol. bakteriologisk term
*balneol. balneologisk term
baltoslav. baltoslavisk
bankv. term inom bank­väsendet
bef. term inom befästnings­konsten
*bem. bemärkelse
bergv. term inom berg­väsendet
best. bestämd, (i) bestämd form
bet. betydelse
*bibelövers. bibel­översättning
bibet. bibetydelse
bibliogr. bibliografisk term
bibliot. term inom biblioteksväsendet
bildh. term inom bildhuggarkonsten
bildl. bildlig, i bildlig användning
biodl. biodlar­term
biol. biologisk term
bl. blott
bl. a. bland annat
blecksl. bleckslagar­term
Blek. Blekinge
Bohusl. Bohuslän
bokb. bokbindar­term
bokför. bokförings­term
*bokh. bokhandels­term
boktr. boktryckar­term
Bornh. Bornholm
bot. botanisk term
br. brukligt
brandv. term inom brand­väsendet
bret. bretonsk
brygg. bryggeri­term
brännvinsbr. term inom brännvins­bränningen
bulg. bulgarisk
byggn. byggnadsteknisk term
*bärgv. se bergv.
c. cirka
cg centigram
cit. citat
cl centiliter
cm centimeter
cm2 kvadrat­centimeter
cm3 kubik­centimeter
d. (ny)dansk, jfr dan.
Dalsl. Dalsland
dan. (ny)dansk, jfr d.
dans. term inom danskonsten
dat. dativ
datal. datalogisk term
dekl. deklination
demonstr. demonstrativ
*DENS. densamme
dep. deponens
*DES. desamma
determ. determinativ
dets. detsamma
dg decigram
dial. dialekt
dimin. diminutiv
*dipl. diplomatisk term
dl deciliter
dm decimeter
dm2 kvadrat­decimeter
dm3 kubik­decimeter
d. o. detta ord, dessa ord
dt deciton
dual. dualis
duv. term rörande brev­duvor och duv­avel
dvs. det vill säga
dyl. dylikt
därigm därigenom
*Därs. därsamman­städes, i samma källa
E. Erik (i regent­beteckning)
eg. egentlig, egentligen
Eg. Finl. Egentliga Finland
egypt. egyptisk
egyptol. egyptologisk term
ekon. ekonomisk term
*elektrotekn. se el.-tekn.
el.-tekn. elektroteknisk term
embryol. embryologisk term
eng. (ny)engelsk
Engl. England
enl. enligt
*enst. enstaka förekommande
entomol. entomologisk term
*eskimåspr. eskimåspråk, se inuit.
estet. term inom estetiken
Estl. Estland
estn. estnisk
etnogr. etnografisk term
ev. eventuell
f. forma (form)
f. och följande sida (l. spalt)
f. femininum
fackspr. fackspråk
fam. familjärt
farm. farmakologisk term, farma­ceutisk term
fd. forndansk, jfr fdan.
f. d. före detta
fdan. forndansk, jfr fd.
fem. feminin
feng. fornengelsk
fenic. fenicisk
ff. och följande sidor (l. spalter)
ffr. fornfransk
ffris. fornfrisisk
fgutn. forngutnisk
fht. fornhögtysk
*fi. finsk, jfr fin.
filat. term inom filatelin
filos. filosofisk term
fin. finsk
find. fornindisk
Finl. Finland
fir. fornirisk
fisk. fiskeri­term
fisl. fornisländsk, jfr äv. isl.
fkyrkoslav. fornkyrkoslavisk
flat. fornlatin
flfrank. fornlågfrankisk
flygv. term inom flyg­väsendet
fnor. fornnorsk
folklor. folkloristisk term
folkrätt. folkrättslig term
formavd. formavdelning
forts. fortsättning
fotogr. fotografisk term
fpers. fornpersisk
fpreuss. fornpreussisk
fr. (ny)fransk
fr. från
frank. frankisk
frenol. frenologisk term
frimur. term inom frimurar­väsendet
fris. frisisk
fry. fornryska
*fsachs. se fornsax.
fsax. fornsaxisk
*fslav. fornslavisk, se fkyrkslav.
fsv. fornsvensk
fut. futurum
fvn. fornvästnordisk
*fyrv. fyrverkeri­term
fyrverk. fyrverkeri­term
fyrväs. term inom fyrväsendet
fys. term inom fysiken
fysiol. fysiologisk term
fångv. fångvårds­term
fäkt. fäktnings­term
fär. färöisk
färg. färgar­term
*f. ö. för övrigt
*följ. följande (ord)
förb. förbindelse
*föreg. föregående (ord)
*förek. förekommande
förf. författare
*förf. författad
förh. förhållanden
försäkr. term inom försäkrings­väsendet
förvaltn. förvaltnings­term
g gram
G. Gustav (i regent­beteckning)
gael. gaelisk
gall. gallisk
garv. garveri­term
Gbg Göteborg
gen. genitiv
geneal. genealogisk term
genet. genetisk term
geod. geodetisk term
geogr. geografisk term
geol. geologisk term
geom. geometrisk term
germ. germansk
gg, ggr gång, gånger
glasfabr. term inom glas­fabrikationen
glasm. glasmästar­term
*Gld se Götal.
gm genom
got. gotisk
Gotl. Gotland
gr. grekisk
*gradf. gradförhöjning, komparation
gram. grammatisk
grundbet. grundbetydelse
grönl. grönländsk
guldsm. guldsmeds­term
gymn. gymnastik­term
Gästrikl. Gästrikland
Götal. Götaland, jfr Gld
h. häfte
Hall. Halland
handarb. handarbets­term
handel. handels­term
handl. handling
handskm. handskmakar­term
hantv. hantverks­term
hattm. hattmakar­term
hebr. hebreisk
herald. heraldisk term
hett. hettitisk
hg hektogram, hekto
hippol. hippologisk term
hist. historisk term
histol. histologisk term
hl hektoliter
*hofsl. se hovsl.
*holl. holländsk, utbytt mot: nl.
hovsl. hovslagar­term
hskr. handskrift
hund. term rörande hundar eller hund­avel
*husdj. term inom husdjurs­skötseln
huvudmom. huvudmoment
*hvard. se vard.
*hygien term inom hälso(vårds)läran
Hälsingl. Hälsingland
hänv. hänvisning
Härjed. Härjedalen
*idrott. idrottsterm, jfr gymn.
ieur. indoeuropeisk
ig. individens genus
imper. imperativ
ind. indikativ
indianspr. indianspråk
*indir. indirekt
*indoeur. se ieur.
inf. infinitiv
inf.-förb. infinitiv­förbindelse
innehållsobj. innehållsobjekt
intensivbildn. intensiv­bildning
interj. interjektion
interr. interrogativ
intr. intransitiv, (i) in­transitiv an­vändning
inuit. inuitisk
ipf. imperfektum
ir. irisk
i sht i synnerhet
isl. isländsk
i st. f. i stället för
it. italiensk
J. Johan (i regent­beteckning)
jap. japansk
jfr jämför
*jordbr. se lant.
jur. juridisk term
Jyll. Jylland
jäg. jägar­term
Jämtl. Jämtland
järnv. järnvägs­term
K. Karl (i regent­beteckning)
kam. kameral term
*kansl. i kanslistil
kartogr. kartografisk term
*kav. kavalleri­term
kelt. keltisk
kem. kemisk term
*kennel. se hund.
keram. keramisk term
kg kilogram, kilo
kines. kinesisk
kir. kirurgisk term
*kirurg. se kir.
km kilometer
km2 kvadratkilometer
K. Maj:t Kunglig Majestät
kok. term inom kokkonsten
koll. med kollektiv be­tydelse, kollektiv
komp. komparation
komp. komparativ
kondit. konditori­term
konj. konjunktion, konjunktiv
kons. konsonant
*konst. se konstvet.
konsthantv. konsthantverks­term
*konsthist. se konstvet.
*konstr. konstruktion
konstvet. term inom konst­vetenskapen
kopparsl. kopparslagar­term
korgm. korgmakar­term
korn. kornisk
kortsp. kortspels­term
kronol. kronologisk term
kulturhist. kulturhistorisk term
*Kungl. Maj:t. Kunglig Majestät
kymr. kymrisk
*kyrklat. se kyrkolat.
kyrkohist. kyrkohistorisk term
kyrkolat. kyrkolatinsk, kyrkolatin
*kyrkslav. kyrkslavisk, se fkyrkslav.
körsn. körsnärs­term
Förkortning Uttydning
l liter
l. eller
lant. lantbruks­term
lantmät. lantmäteri­term
*lap. lapsk, se sam.
Lappl. Lappland
lat. latinsk, latin
l. dyl. eller dylikt
lett. lettisk
*lillry. lillrysk, se ukr.
lit. litauisk
*litt.-hist. se litt.-vet.
litt.-vet. litteratur­vetenskaplig term
*liturg. term inom liturgin, liturgisk term
log. term inom logiken
lt. lågtysk
m meter
m. maskulinum
m2 kvadratmeter
m3 kubikmeter
mask. maskulin
mat. matematisk term
med. medicinsk term
Medelp. Medelpad
*med.-hist. medicin­historisk term
*med.-kem. medicinsk-kemisk term
mejeri. term inom mejeri­väsendet
*mek. i mekaniken
meng. medelengelsk
metafys. metafysisk term
metall. metallurgisk term
meteorol. meteorologisk term
metr. term inom metriken
m. fl. med flera
mfr. medelfransk
mg milligram
mht. medelhögtysk
mil. term inom militär­väsendet
*mil.-med. militär­medicinsk term
*min. se mineral.
mineral. mineralogisk term
*miss.-hist. missionshistorisk term
ml milliliter
mlat. medeltids­latinsk, medeltids­latin
mlt. medellågtysk
mm millimeter
mm2 kvadratmillimeter
mm3 kubikmillimeter
m. m. med mera
mnl. medelnederländsk
*mnt. medelnedertysk, se mlt.
mom. moment
motsv. motsvarande
mus. musikterm, musik­historisk term
*mus.-hist. musikhistorisk term
mytol. mytologisk term
mål. målar­term
möjl. möjligen
n. neutrum
nat.-ekon. national­ekonomisk term
naturv. natur­vetenskaplig term
*navig. navigations­term
neutr. neutral
ngn någon
ngnstädes någonstädes
ngt, ngra något, några
*nisl. se nyisl.
nl. nederländsk
*Nld Norrland, se Norrl.
nn. nynorsk
*nnt. nynedertysk, se lt.
nom. nominativ
nor. norsk
nor. bm. bokmål
nord. nordisk
nordamerik. nordamerikansk
nor. nn. nynorska
Norrb. Norrbotten
Norrl. Norrland
nr nummer
*num. se numism.
numism. numismatisk term
*nuv. nuvarande
nybret. nybretonsk
*nygr. nygrekisk, se gr.
nyhebr. nyhebreisk
nyisl. nyisländsk
Nyl. Nyland
nylat. nylatinsk, nylatin
nysv. nysvensk
näml. nämligen
O. Oskar (i regent­beteckning)
o. och
obest. obestämd, (i) obestämd form
obj. objekt
*obl. oblik
obr. obruklig
*obst. se obstetr.
obstetr. term inom obstetriken
oböjl. oböjlig
o. d. och dylikt
odontol. odontologisk term
o. dyl. och dylikt
oeg. oegentlig, i oegentlig användning
oftalm. oftalmiatrisk term
opers. opersonligt
opt. term inom optiken
ordspr. ordspråk
orgelb. orgelbyggar­term
orig. original
osk. oskisk
osv. och så vidare
p. particip
p. adj. participiellt adjektiv
paleontol. paleontologisk term
paleozool. paleozoologisk term
participbildn. participbildning
pass. passiv, (i) passiv form, passivum
patol. patologisk term
*ped. pedagogisk term
pedag. pedagogisk term
pers. persisk
pers. personlig, person
personobj. personobjekt
personsubj. personsubjekt
*petrogr. petrografisk term
pf. perfektum
pl. plansch
pl. pluralis
plåtsl. plåtslagar­term
pol. polsk
polit. term inom politiken, politisk term
port. portugisisk
poss. possessiv
post. term inom post­väsendet
p. pf. perfektparticip
p. pr. presensparticip
pr. presens
prep. preposition
prep.-förb. prepositionsförbindelse
prep.-uttr. prepositionsuttryck
pret. preteritum
pron. pronomen
prov. provensalsk
psykiatr. psykiatrisk term
psykol. psykologisk term
r. realgenus, reale
*radio. radioteknisk term
*radiot. radioteknisk term
recipr. reciprok
refl. reflexiv verbform, reflexiv
rel. relativ
*rel.-hist. religionshistorisk term
relig. religions­historisk term, religions­vetenskaplig term
*rel.-vet. religionsvetenskaplig term
repslag. repslagar­term
resp. respektive
ridk. term inom ridkonsten
riksspr. riksspråk
rundan. rundansk
runsv. runsvensk
ry. rysk
Ryssl. Ryssland
räkn. räkneord
rättsfilos. rättsfilosofisk term
rättshist. rättshistorisk term
s. sida
*s. a. sine anno, (utan uppgift om tryck­år)
sadelm. sadelmakar­term
sakobj. sakobjekt
saksubj. saksubjekt
sam. samisk
samhällsv. samhälls­vetenskaplig term
sannol. sannolikt
sanskr. sanskrit
sbst. substantiv
semit. semitisk
sengr. sengrekisk,
senlat. senlatinsk, senlatin
serb. serbisk
sg. singularis
shetl. shetländsk
sht synnerhet
*simn. term inom sim­sporten
*sistn. sistnämnda
sjukgymn. term inom sjuk­gymnastiken
Själl. Själland
*sjökrigsv. sjökrigsväsen, se sjömil.
sjömil. sjömilitär term
sjöt. sjö­term
s. k. så kallad(e), så kallat
skeppsb. skeppsbyggeri­term
*skjutk. term inom ”skjut­konsten”, se vap.
*skjutv. skjut­vapen­term, se vap.
skogsv. term inom skogs­väsendet
skom. skomakar­term
Skottl. Skottland
*skr. skrift
skriftspr. skriftspråk
skrädd. skräddar­term
skämts. skämtsamt
*s. l. sine loco (utan upp­gift om tryckort)
slakt. slakt­term
slav. slavisk
slovak. slovakisk
sloven. slovensk
slutart. slutartikel
slöjd. slöjd­term
Smål. Småland
snick. snickar­term
*snörm. snörmakar­term
*socialpolit. socialpolitisk term
sociol. sociologisk term
*sockerbag. ”sockerbageriterm”, se kondit.
sorb. sorbisk
sot. sotar­term
sp. spalt
span. spansk
specialanv. specialanvändning
spelt. spel­term
sport. sport­term
spr. språk
språkv. språk­vetenskaplig term
spårv. spårvägs­term
ss. såsom
ssg sammansättning
ssgn sammansättningen
ssgr sammansättningar
ssgrna sammansättningarna
ssgs- sammansättnings-
*sskr. samman­skriven, samman­skrivning
ssp. subspecies (underart)
s:t sankt
statist. statistisk term
statsv. statsvetenskaplig term
stenhugg. stenhuggar­term
Sthm Stockholm
*stil. se stilist.
stilist. term inom stilistiken
subj. subjekt
sup. supinum
superl. superlativ
Sv. Sverige
sv. (ny)svensk
Sveal. Svealand
*Svld se Sveal.
sydamerik. sydamerikansk
syr. syrisk
sälls. sällsynt
särsk. särskilt
särsk. förb. särskild förbindelse
Södermanl. Södermanland
sömn. sömnads­term
t ton
t. (ny)högtysk
*tandtekn. se odontol.
teat. teater­term
tekn. teknisk term, teknologisk term
tele. term inom telefoni l. telegrafi l. teleteknik
*telef. term inom telefoni
*telegr. term inom telegrafi
teol. teologisk term
t. ex. till exempel
textil. textil­term
textiltekn. textilteknisk term
*tidräkn. term inom tidräknings­konsten
tillf. tillfälligt
*timmerm. timmermansterm, se snick.
tjeck. tjeckisk
*tochar. se tokhar.
tokhar. tokharisk
*tonk. i tonkonsten
topogr. topografisk term
tr. transitiv, (i) transitiv anv.
trol. troligen
trädg. trädgårds­term
tullv. term inom tullväsendet
tunnbind. tunnbindar­term
turk. turkisk
Tyskl. Tyskland
ukr. ukrainsk
ung. ungersk
uppl. upplaga
Uppl. Uppland
urgerm. urgermansk
urmak. urmakar­term
urn. urnordisk
urspr. ursprungligen
USA Förenta staterna
uttr. uttryck
*v. varietas, se var.
v. verb
*vagnmak. vagnmakar­term
vanl. vanligen
vap. vapenterm, vapen­historisk term
*vapenhist. vapenhistorisk term, se vap.
*vapenl. term inom ”vapen­läran”, se vap.
var. varietas, varietet
vard. vardagligt
varigm varigenom
vbaladj. verbaladjektiv
vbalform verbalform
vbalsbst. verbalsubstantiv
v. dep. deponentiellt verb, deponens
veter. term inom veterinär­väsendet
*vulg. vulgärt
vulgärlat. vulgärlatinsk, vulgär­latin
*väfn. se vävn.
Värml. Värmland
Västerb. Väster­botten
Västergötl. Västergötland
Västmanl. Västmanland
vävn. vävnads­term
*växtbiol. växtbiologisk term, se bot.
*växtgeogr. växtgeografisk term, se bot.
y. yngre
zool. zoologisk term
Ångermanl. Ångermanland
årh. århundrade
åtm. åtminstone
*åtsk. åtskilliga
ä. äldre
*äfv. även
ärftl. term inom ärftlighets­läran
äv. även
*öfv. se öv.
*Öl. Öland
Österb. Österbotten
Östergötl. Östergötland
Östersjöprov. Östersjöprovinserna
öv. översättning
övr. övrigt

 

Teckenförklaring

  †   betecknar föråldrad betydelse eller användning.
  *   framför en ordform utmärker att denna inte har anträffats såsom verkligen före­kommande men att man har skäl för antagandet att den en gång har funnits. Konstruerade former anges ytterst spar­samt och endast i SAOB:s tidigare band.
  //   efter genusbeteckning (m., f. eller n.) och omedelbart efter­följt av ig., dvs. individens genus, betecknar att substantivet kan ersättas av pronomen, mot­svarande den i det sär­skilda fallet åsyftade individens naturliga kön.
  /   i språkprov utmärker var en versrad slutar; används i verb­forms­beteckningen sg./pl., vilken markerar böjnings­form som numera kan användas vid såväl singulart som pluralt subjekt.
  ..   i språkprov anger att något, som före­kommer i käll­skriften, är ute­slutet.
  =   efter best., pl., n. eller adv. utmärker att ifrågavarande böjnings- eller avlednings­form är lika­lydande med uppslags­formen.
  ()   omsluter de former av ordet som anförs för att visa ordets formella växlingar eller ut­veckling inom ny­svenskan.
  []   omger etymologiska upplysningar.
  ()   i förklaring av ordets betydelse omsluter dels upp­gifter om ordets bruk­lighet, dels för­tydligande eller fakultativa tillägg till definitionen.

 

Det går även att ladda ner förkortnings­listan som PDF-fil här pdficon_large.