Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSLATION tran1slaʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er. Anm. Förr förekom äv. den lat. formen translatio. ÄSvBiogr. 5: 144 (c. 1722).
Etymologi
[av t. translation (jfr ffr. translation, översättning), av lat. translatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till sup.-stammen av transferre (se TRANSFERERA). — Jfr TRANSLATERA]
1) († utom i slutet) flyttning l. överförande (av ngn l. ngt till annan plats l. ort l. klass (se d. o. 3 a) l. position l. av ngn till högre årskurs l. läroanstalt o. d.); jfr TRANSLAT, sbst.1 Effter som E. Hd medh hufvudstoolsens translation ifrå Rostoch och till Kopparberget hafver, till studenters inkompst skulle blifva något ömnigare, gunstligen berammat (osv.). OxBr. 12: 408 (1624). Collegium .. blifwer bestädigadt, igenom Sochnegångs translation och flyttiande til Domkyrckiorna. Paulinus Gothus Arch. 91 (1630). Betenckiande om sacellani i Ferntuna translation til Munssö pastorat. OxBr. 12: 81 (1640). Uplästes Kongl. Maij:tz bref angående Ståhlarmens translation uti andre classen. RARP 10: 354 (1668). De (flitiga eleverna var) icke heller så mogne at de kunde flyttjas till IV Classen, derföre blef denna gången ingen translation. Schotte NyköpElLärovH 2: 19 (i handl. fr. 1737). Rhyzelius Ant. 8 (c. 1750). — särsk. (fullt br.) i sht i fråga om förh. i den romersk-katolska kyrkan: omflyttning av (helgon)reliker (inom en kyrka l. till nybyggd kyrka); skrinläggning (se SKRINLÄGGA 1); ofta med gen.-attribut betecknande helgonet; jfr TRANSLATERA 1. Schroderus Os. 1: 189 (1635). Det äldsta relikskrinet förfärdigades antagligen först för translationen 1273. Schück FUpsala 24 (1917). Birgittas högtidliga translation, som försiggick den 4 och 5 juli 1374 under oerhörd tillströmning av folk från Sverige och utlandet, bildar epok i Vadstenaklostrets historia. Rosman BjärkSäb. 1: 96 (1923). Det förekommer translationer av heroernas kvarlevor. Athenarna upptäckte Theseus’ ben på Skyros, förde dem hem och byggde ett tempel åt sin nationalhjälte. IllRelH 419 (1924). En period då kulten av Erik den helige nådde en höjdpunkt, manifesterad genom hans relikers translation från gamla till nya Uppsala 1273. SvD 10 ⁄ 11 1974, s. 4.
2) (numera föga br.) översättning; äv. mer l. mindre konkret; jfr TRANSLAT, sbst.2 Vij haffve nu latidt transferere .. (brevet) och skicke tigh samme translation her medt tilhonde till ath öffverse. G1R 26: 419 (1556). (Ärkebiskopen) aff Toledo, lät aff Trycket vtgå then Hebreiske Biblen .. ther til foghandes the tree Translationer, then Caldaiske, Grekiske och Latiniske. Schroderus Os. III. 1: 26 (1635). Hwilke Ord .. Dietenbergius vthi sin Tydske Bibelske Translation hafwer falskeligen vthslutit. Schroderus Os. III. 2: 327 (1635). Finske Bibliens translation. BraheBrevväxl. II. 1: 7 (1639). En öfversättning som utföres .. af en yrkesmässig öfversättare (”translator”) (kallas) translation. Noreen VS 1: 23 (1903). Ekbohrn (1936).
3) (i fackspr., i sht fys.) om rak, fortskridande rörelse av en geometrisk figur l. en fast kropp hos vilken alla punkter löper i parallella banor i samma riktning, parallellförflyttning. 2NF 23: 982 (1915). Om varje rät linie i en stel kropp har samma riktning före och efter förflyttningen, är denna en translation. Ekman Mek. 190 (1919). Atomerna i en kristall är ordnade i ett tredimensionellt punktgitter, som är karakteriserat av den atomkonstellation som ryms inom den s.k. elementarcellen. Genom enkel translation upprepas denna genom kristallen ungefär som ett tapetmönster bildas genom stegvis förskjutning av ett visst enhetsmotiv. SvD(A) 2 ⁄ 11 1962, s. 10. Translation innebär .. lägesändring varvid förskjutningsvektorn är lika till storlek och riktning för alla delar av den kropp vars läge ändras. TNCPubl. 68: 143 (1977).
Ssgr (i allm. till 3, i fackspr., i sht fys.): TRANSLATIONS-ENERGI. energi hos en kropp i rörelse rakt framåt. Om ett klot rullar längs ett lutande plan, omsättes tyngdkraftens arbete dels i translationsenergi .. dels i rotationsenergi. TMatFysKemi 191920, s. 119.
-HASTIGHET~002 l. ~200. hastighet med vilken (en punkt i) en kropp rör sig rakt framåt. Thulin o. Malmer Flygm. 69 (1916). Två lika stora och motsatt riktade rotationshastigheter kallas ett rotationspar; och .. ett sådant (är) ekvivalent med en translationshastighet. Ekman Mek. 210 (1919).
(1) -PENNINGAR, pl. (†) avgift att erläggas l. erlagd av till gymnasiet överflyttad elev; jfr penning 5 n. VGR 1666, s. 10. Den af lektorerna, som för året var rektor, uppbar en extra inkomst, bestående i tre fjerdedelar .. af den afgift, som under namn af translationspenningar betalades af hvarje på gymnasiet intagen lärjunge. Arcadius VexjöL 49 (1889).
-RÖRELSE. jfr parallell-rörelse 1. En receptor på 12 kilowatt, som drifver betonblandaren, utförande såväl dess roterande rörelse för fabrikationen som dess translationsrörelse vid förflyttning på för detta ändamål utlagda spår. TT 1902, V. s. 38. En kropp sägs ha en translationsrörelse, om kroppens alla delar har samma hastighet till storlek och riktning. Bergholm Fys. 5: 12 (1957).

 

Spalt T 2314 band 35, 2007

Webbansvarig