Historik

Gustav III instiftade Svenska Akademien 1786. Enligt Akademiens stadgar, som till stor del hade skrivits av kungen själv, ska den främsta uppgiften vara att arbeta på svenska språkets ”renhet, styrka och höghet”, dvs. dess klarhet, uttrycksfullhet och anseende. För att uppnå det målet ålades Svenska Akademien – precis som sin franska motsvarighet – att utarbeta en ordbok och en grammatik.

Uppgiften att utarbeta en ordbok finns inskriven i Svenska Akademiens stadgar från 1786.

Akademiens stadgar
Utdrag ur Svenska Akademiens stadgar från 1786

Det ansågs angeläget för en stat med självaktning att estetiskt odla sitt språk, och ordboken skulle med upplysning om ordens rätta stavning, böjning och betydelse bidra till språkets förskönande. Den 10 februari 1787 fattades beslut om att starta arbetet på en ordbok över svenska språket.

Fransk förebild

Förebilden för ordboksarbetet var Franska akademiens ordbok över franska språket (Dictionnaire de l’Académie française). På samma sätt som i Franska akademien fördelade ledamöterna i Svenska Akademien bokstäverna mellan sig – Johan Henric Kellgren fick t.ex. bokstäverna A och U, och Anders af Botin H och S – men denna arbetsmetod resulterade inte i någon ordbok.

Nystart

Ordboksarbetet fick en nystart 1883 när akademiledamoten och professorn i nordiska språk Theodor Wisén lade fram en konkret plan som pekade på behovet av en fast redaktion. Till redaktör föreslogs Knut Fredrik Söderwall som vid denna tid arbetade med sin Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. Söderwalls ordbok hade precis börjat komma ut, och han ställde sig till förfogande som ledare av projektet.

En ordboksredaktion bildas

Wisén och Söderwall var båda professorer i Lund och ordboksredaktionen förlades därför till den skånska universitetsstaden. Först inhystes redaktionen i en byggnad som tidigare benämndes Bondpinan, numera Vita huset, och som idag är museiföreningen Kulturens huvudbyggnad. När Universitetsbiblioteket stod klart 1907 flyttade redaktionen till bibliotekshuset. Sedan 1999 finns SAOB i eget hus på Dalbyvägen 3.

GIII
Gustav III

Utgivningen

Det första häftet kom ut 1893 och fem år senare var det första bandet utgivet. Av olika anledningar kom arbetet att gå långsamt, och under 1910-talets senare del diskuterades ordbokens vara eller icke vara både inom och utom Akademien. 1920 tillsattes en sakkunniggrupp för att utreda ordbokens fortsatta existens. I gruppen ingick den nytillträdde chefen Ebbe Tuneld som aktivt bidrog till att dra upp riktlinjer för förändringar i ordboksarbetet, och det beslöts att arbetet skulle fortsätta. Under hans ledning seglade SAOB i medvind. Utgivningstakten ökade markant. Tuneld, som genom sin energiska insats hade haft stor del i att ordboksprojektet överlevde krisen, lämnade posten som chef 1942 och efterträddes av Pelle Holm.

År 2023 publicerades band 39 av SAOB, som omfattar Ä och Ö samt källförteckning.