Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LISTA lis3ta2, sbst.2, r. l. f.; best. -an; pl. -or; förr äv. LIST, sbst.3, r. l. f.; best. -en (RP 5: 210 (1635), Murenius AV 388 (1658); möjl. eg. att hänföra till LISTA); pl. -er (SthmStadsord. 2: 199 (1706); möjl. eg. att hänföra till LISTA).
Ordformer
(list 16291678. lista 1636 osv.)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. liste, nor. dial. lista; av t. liste; jfr eng. list; av fr. liste, av it. lista, eg.: smal pappersremsa, av germ. urspr. o. ytterst identiskt med LISTA, sbst.1]
skriven l. tryckt förteckning över personer l. föremål o. d., uppgjord i ngt visst syfte; jfr LÄNGD; ofta med bestämning inledd av prep. l. över, förr äv. av; äv. om blankett o. d. avsedd att ifyllas med dylik förteckning (jfr c). RP 1: XXXIX (1629). Listan på alt infanterij, som hemma är i rijket. Därs. 6: 518 (1636). Regeringen wille hafwa en Lista af dhe som wore ankompne (till riksdagen). RARP 3: 11 (1638). SynodA 1: 276 (1713). Hedin Rev. 67 (1879: öfver). Wedberg HD 92 (1922). — jfr ADRESS-, AVLÖNINGS-, BAL-, BEFORDRINGS-, BETYGS-, BJUDNINGS-, CIVIL-, DEFEKT-, DRAGNINGS-, DÖDS-, FRÅGE-, FÖREDRAGNINGS-, FÖRKORTNINGS-, HYRES-, KONSELJ-, LÖNE-, MINNES-, ORD-, PASSAGERAR(E)-, SKEPPS-, ÖNSKE-LISTA m. fl. — särsk.
a) mer l. mindre bildl. (jfr b). Alt hvad flättian har fördärfligt på sin lista. Brenner Dikt. 1: 78 (1707, 1713). Bremen anförde en lång lista klagomål mot Sverge. Fryxell Ber. 13: 94 (1846).
b) (†) med genitivbestämning: förteckning över ngt; äv. mer l. mindre bildl. Vtslut icke mig, min Gud, utaf Tina barnas lista. Kolmodin Rök. 2 (1728). Bremer FamH 2: 88 (1831).
c) om lista som kringsändes l. framlägges o. varpå personer gm antecknande av sina namn förklara sig villiga (o. förbinda sig) att jämte andra deltaga i ngt förehavande, t. ex. att lämna bidrag till ngt välgörande ändamål, att deltaga i aktieteckning o. d. KungörAdelJunfrustift. 1747, s. 3. Svedelius .. strök ut sitt namn på listan öfver de till resan antecknade. 3SAH 4: 55 (1889). Listor för tecknande av bidrag. 1NJA 1919, s. 227. — jfr ANTECKNINGS-, INBJUDNINGS-, INSAMLINGS-, SUBSKRIPTIONS-, TECKNINGS-, TIGGAR-LISTA m. fl.
d) vid valförrättning: lista upptagande namnen på de personer som den röstande vill välja; äv. om lista på personer som eventuellt skola uteslutas ur en korporation o. d. Rösta med den officiella listan. RF 1809, § 103. Vid adelns utskottsval segrade i allmänhet oppositionens listor. 3SAH 1: 193 (1886). Stolpe Järnbr. 443 (1933). — jfr VAL-LISTA.
e) [jfr eng. black list] i uttr. svart lista, om förteckning över personer som av en l. annan anledning äro misshagliga för ngn o. för vilka andra personer varnas; äv.: svart bok (se BOK, sbst.2 1 b ϑ). SvMerc. 6: 714 (1761). VLBibl. Brev 6/7 1806. Många norska affärsföretag (som antogos driva affärer med de allierades fiender) uppfördes på de allierades svarta listor. 2NF 37: 822 (1925). Oljelund GrRidd. 141 (1926).
f) (†) övergående i bet.: släkttavla. VDAkt. 1676, nr 119. Därs. 1678, nr 346.
Ssgr: LIST-FÖRARE. särsk. (förr): elev (vid vissa läroanstalter) som hade att föra anteckningar över sina klasskamraters förhållanden. BerRevElLärov. 1843, s. 18 (vid Sthms gymnasium).
(c) -INSAMLING~020. insamling för välgörande ändamål o. d. gm företeende av lista varpå bidragsgivare antecknar sitt namn jämte beloppet av sitt bidrag. —
(d) -VAL, n. om sådant valsätt, där ett visst antal personer samtidigt skola väljas o. den väljande har att upptaga samma antal namn på sin röstsedel. NF 7: 924 (1883). SvRiksd. II. 11: 95 (1934).

 

Spalt L 839 band 16, 1940

Webbansvarig