Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFLÖNING a3v~lø2niŋ, äfv. ~lö2niŋ (a`flöning Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt); best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg. — särsk. mer l. mindre konkret: lön, sold, gage. Hans aflöning går till 10 kronor i veckan. Rudbeck Bref 1: 71 (1670). Dee uthländske Post-Contoirernes aflöhningar. Civ. instr. 478 (1673). Den honom (dvs. soldaten) för dagen tillkommande kontanta aflöning. Tj.-regl. 1858, 2: 123. En aflöning af 6 r:dr 36 sk. r:gs om dagen. De Geer Minnen 1: 75 (1892). Alla aflöningar .. betaltes (förr) in natura. Därs. 1: 114. — jfr DAG-, FÄLT-, FÖRSKOTTS-, KVARTALS-, LÄRARE-, MEDELTALS-, MÅNADS-, PENNING-, SJÖ-, VECKO-, ÅRS-, ÄMBETS-AFLÖNING m. fl.
Ssgr: AFLÖNINGS-ANSLAG310~20 l. ~02. Tiden 1848, nr 146, s. 4. Samtiden 1874, s. 212.
-BOK~2. i sht mil. Den aflöningsbok för kompaniet, som kompanichefen sjelf skall föra. Tj.-regl. 1867, 4: 24. Manskapets aflöningsböcker. Därs.
-DAG~2. Lindfors (1815). Kindblad (1867).
-FÖRHÖJNING~020. SFS 1881, nr 56, s. 1.
-FÖRMÅN~20 l. ~02. Lärarnes aflöningsförmåner. SFS 1839, nr 37, s. 4.
-INDELNINGSVERK ~1002 l. ~0102, sällan ~2101. Sidenbladh 71 (1879).
-JORD~2. Kindblad (1867).
-KLASS~2. Ett postkontor, tillhörande sjette aflöningsklassen. GHT 1892, nr 261 A, s. 3.
-KOMMISSARIE. (†) Aflönings-Commissarie, payeur des gages. Weste (1807).
-KONTOR~02. Till Aflönings-afdelningen (af krigskollegium) höra Aflönings-Kontoret och Krigsmanshus-Kontoret. E. Fåhræus 61 (1864).
-LISTA~20. Instrukt. 15 Febr. 1733, mom. 18. Tekn.-ekon. beskr. öfv. statens järnvägsb. 1: 124 (1872).
-LÄNGD~2. Meurman (1846).
-MEDEL~20. 2 RARP 4: 553 (1727). SFS 1856, nr 77, s. 6.
-MÖTE~20. mil. sammankomst, på hvilken de, som åtnjöto indelt lön vid ett regemente o. d., förr plägade utbekomma o. kvittera densamma. Compagnie Officerare skola åhrligen .. hålla Compagnie- och Aflönings Möten. Förordn. om båtsmanshållet 1690, mom. 8. Instrukt. 15 Febr. 1733, mom. 18. Tj.-regl. 1858, 3: 42.
-REGLEMENTE~1020. Kindblad (1867).
-REKVISITION~1002 l. ~0102. mil. Tj.-regl. 1858, 2: 356.
-RULLA~20. mil. rulla, upptagande för hvarje karl den för dagen utlämnade aflöningen. Regl. f. fl. 1834, 2: IV. Tj.-regl. 1858, 2: 123.
-SPANNMÅL~20 l. ~02. Aflönings Spannemål. Leinberg 2: 108 (1802). Gymnasii Statens aflönings Spanmål. Alopæus Borgå gymn. hist. 579 (1817). Tiden 1848, nr 110, s. 4.
-STAT~2. en af vederbörande myndighet fastställd beräkning öfver de hvarje löntagare vid ämbetsverk, regemente osv. tillkommande löneförmånerna. RARP 4: 267 (1649). Ständernes Contoirs Aflönings Stat. Regl. f. ständernas kontor 30 Juni 1720, art. 5: 6. Aflönings-stat för (Väg- o. Vattenbyggnads-)Styrelsen. SvT 1852, nr 17, s. 2. De kungl. teatrarnes aflöningsstat. Lundin N. Sthm 277 (1890).
-SÄTT~2. Et säkrare aflönings-sätt. Schönberg Bref 1: 232 (1778). Ett rytteri med s. k. indelt aflöningssätt. Schybergson 1: 424 (1887).
-TERMIN~02. Hvarje månad indelas i 3 aflöningsterminer. Fältförvalt.-regl. 11: 11 (1888, 1892).

 

Spalt A 369 band 1, 1898

Webbansvarig