Publicerad 1912   Lämna synpunkter
BJUDNING bjɯ3dniŋ2 (bju`dning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. (i sht i bet. 6) -ar.
vbalsbst. till BJUDA. — särsk.
1) (enst.) till BJUDA 2 (l. 6): befallning; maning; kallelse. Ludra-dönet ljuder. / Långt dess bjudning tränger. / Asar och Asynior / Alla samlar skallet. Livijn 1: 158 (1817).
2) (föga br.) till BJUDA 9 (b). Så snart bjudningen nått en viss höjd, upphörde den tvärt. Sundsvallsp. 1886, nr 4, s. 4.
3) till BJUDA 11, se SALU-BJUDNING.
4) till BJUDA 15. Efter tal och krus, / .. Diverse bjudningar af snus, / .. Man skred till val. Leopold 2: 375 (1802, 1815). Det blef icke slut på bjudning och trugning af skorpor och kringlor. Bremer Grann. 2: 101 (1837). Kindblad (1867).
5) till BJUDA 23. Cederschiöld Handb. f. barnm. 189 (1822, 1843). Det kan (stundom) .. bero på temligen små skiljaktigheter (i fostrets läge), hurudan bjudningen blifver. Carlson Förlossningsl. 32 (1859). Vid bjudning af sätesändan kan förlossningen ske genom naturens egna krafter. Groth o. Lindblom Lärob. f. barnm. 205 (1892). — jfr ANSIKTS-, FOT-, HUFVUD-, KNÄ-, KRON-, PANN-, SÄTES-, SÄTESÄNDE-BJUDNING.
a) inbjudning. Sända ngn en bjudning (till kalas, till bröllop, till bal osv.). Få l. (e)mottaga en bjudning. Antaga, afslå, afböja en bjudning. Tacka för en bjudning. Lex. Linc. (1640; under invitatio). Biudning til Måltidz. Verelius Ind. 113 (1681). Den som inbillar sig, att vänskapens pligter fordra något annat, än visiter, famntag, försäkringar och bjudningar. Leopold 3: 436 (1797, 1816). Min mor har sällskap i afton — vill ni ej hedra oss med antagande af vår bjudning att deltaga deri? Carlén Repr. 2: 84 (1839, 1861). Bjudningar till baler kringsändas minst en vecka förut. Hagdahl Fråga mig 174 (1883). En dåraktig, yster kvinna .. har satt sig vid ingången till sitt hus, på sin stol, högt uppe i staden, för att ropa ut sin bjudning till dem som färdas på vägen. Ordspr. 9: 15 (öfv. 1904). Nu bad han, att jag skulle stanna till kvällen: jag antog bjudningen. Ödman Resebild. 256 (1907). — (i vitter stil) i öfverförd anv. med saksubj. Må lifvets bord oss reta / Att, nöjets bjudning trogna, / Som hjeltar fråssa. Stagnelius 2: 553 (c. 1820). Nu att vandra och beundra trött, / Må jag gamle gerna ta emot / Esplanadens bjudning att i skuggan / Af dess kronor hvila. Franzén Skald. 6: 141 (1840).
b) samkväm, gästabud, kalas; i sht om icke officiell l. representativ l. om enklare, mera anspråkslös tillställning. En treflig, tråkig bjudning. Ha bjudning. Gå på bjudning. Vara på bjudning. De träffades första gången på en bjudning hos X. Det egentliga af umgängeslifvet består ej i Venedig, såsom annorstädes, i bjudningar, fêter och derpå följande skyldighetsbesök. Beskow Vandr. 2: 72 (1834); jfr a. (Man) ordnade .. allt som kommit i olag under bjudningen. Wetterbergh Selln. 71 (1853). Så blef det bjudning på Borg. Lagerlöf Berl. 1: 285 (1891). Hos Platens .. var jag esomoftast på större och mindre bjudningar. De Geer Minnen 1: 68 (1892). C. D. af Wirsén i PT 1911, nr 65 A, s. 3.
Anm. till 6. Bet. b synes möta i litteraturen tidigast inemot midten af 1800-talet o. torde först ännu ett l. annat årtionde senare hafva blifvit fullt erkänd. Den upptages ännu icke af Dalin (1850) l. Kindblad (1867).
Ssgr (till 6, i allm. 6 a): (6 a o. b) BJUDNINGS-BESTYR30~02. Dalin (1850).
-BILJETT~02. [jfr BILJETT 1] jfr -KORT. Kellgren Bref t. Clewberg 14 (1773?). Jag bär .. en bjudnings-biljett ifrån min grefve till henne. Almqvist Amor. 109 (1822, 1839). Wrangel Brinkman o. Tegnér 292 (1906).
-BREF~2. jfr -KORT. Böttiger 6: 221 (1836). Jag hade .. genom Major Bruce fått ett bjudningsbref (till festen). Lundgren Mål. ant. 2: 206 (1872, 1874). Ett 500-tal bjudningsbref till deltagande i detta möte (dvs. ett möte för diskussion af rösträttsfrågan) ha utfärdats. AB 1890, nr 17, s. 2.
-KORT~2. jfr -BILJETT, -BREF. Marskalken Davoust hade bjudit til en prägtig bal, men de flesta bjudningskorten hade blifvit återskickade. SC 1: 72 (1820). Ett skimmer, / Tändt af glädje, flög kring hennes panna, / När hon såg sitt namn på bjudningskortet. Runeberg 3: 5 (1843). Backman Dickens Pickw. 1: 241 (1871).
-LISTA~20. lista som upptager namnen på de personer man vill inbjuda (o. med hvilken enligt ett äldre, numera nästan alldeles öfvergifvet bruk ngn, t. ex. en betjänt, en tjänarinna l. en särskild s. k. bjudare, sändes omkring för att bjuda gästerna). Uppsätta l. uppgöra en bjudningslista till en middag osv. Skicka ut en bjudningslista. Bjudningslistorna til dessa måltider .. (skrefvos) alltid af Hans Maj:t sjelf. G. J. Ehrensvärd Dagb. 2: 92 (1780). ”Det namnet står inte upptaget på bjudningslistan”, förklarade värden. Blanche Bild. 4: 178 (1865). (Namnet) Hvide, hvad är det? En betydelselös antikvitet, som verkar ganska dekorativt på en bjudningslista. Quiding Hvidehus 110 (1899).

 

Spalt B 2924 band 4, 1912

Webbansvarig