Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEPUTATION dep1ɯtatʃω4n l. de1-, äfv. -u-, äfv. deput1-, stundom depɯ1-, l. -aʃ- (deputatio´n Weste, – – -tschón Dalin), r. l. f. (f. Lindfors (1815), Dalin (1850), Lundell; m. Weste); best. -en, ä. o. hvard. i mellersta o. norra Sv. äfv. = (2 RARP I. 1: 76 (1719), DA 1771, nr 154, s. 1, Borg.-st. prot. 1792, s. 24 m. fl.); pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. deputation, fr. députation, af lat. deputatio, vbalsbst. till deputare (se DEPUTERA)]
motsv. DEPUTERA 1 b β o. 2.
1) [jfr motsv. anv. i t. o. fr.] (knappast br.) abstr.: utväljande l. afsändande (till en person l. en högtidlighet o. d.) af (minst två) ombud l. representanter för en korporation, ett sällskap l. en församling o. d. (med inbegrepp af att ifrågavarande representanter utses l. blifvit utsedda bland korporationens osv. egna medlemmar). Andersson Frem. ord (1845, 1857; under deputera). Dalin (1850).
2) konkret om de personer tillsammantagna hvilka en församling l. korporation, ett sällskap l. samfund o. d. (inom sig) utsett att å dess vägnar göra l. förrätta ngt l. som tillsatts af regering l. öfverordnad myndighet i o. för utförandet af visst uppdrag o. d.; jfr DELEGATION 1 b, UTSKOTT. — jfr TREMANNA-DEPUTATION.
a) [jfr motsv. anv. i t. o. eng. samt fr. envoyer une députation] ss. sammanfattande benämning på de personer (minst två) hvilka af en församling l. korporation, ett sällskap l. samfund o. d. utsetts (bland dess egna medlemmar) att vid ett bestämdt (högtidligt l. viktigt) tillfälle uppträda å dess vägnar o. tala i dess namn (frambära en lyckönskan l. en petition, framföra klagomål o. d. l. öfverhufvud göra ett meddelande). Jubilaren uppvaktades på 50-årsdagen af en deputation af brukets arbetare. Til de andra Stånden sändes en Deputation af 6 personer. 2 RARP I. 1: 32 (1719). Talemannen anmodade Herr Rådmannen Alegren at anföra Ståndets Deputation. Borg.-st. prot. 1792, s. 21. Sedan Borgare- och Bonde-Stånden, hvart för sig, på behörigt sätt blifvit co(n)-stituerade, begäre de hos Konungen, medelst Deputationer, deras Talemän, hvilka Konungen då förordne. RO 1810, § 23. Kungliga familjen .. emottog en deputation från Göteborg, som underdånigt anhöll om ett Nådigt besök i dess stad. Ljunggren Minnesant. 243 (c. 1815). Ad. prot. 1865—66, 1: 13. Efter de oroliga dagarne i augusti (1830) hade en mängd anseddare personer i Brüssel afsändt en deputation till Haag för att underhandla med regeringen. Svedelius Statsk. 4: 338 (1869). Den deputation, som skulle representera (norska) stortinget vid konungens kröning. De Geer Minnen 1: 202 (1892). Fahlbeck Sv:s förf. 54 (1904). — jfr HÄLSNINGS-, UPPVAKTNINGS-DEPUTATION.
b) under ståndsriksdagarnas tid i Sv. intill slutet af 1700-talet, särskildt från o. med frihetstidens början, använd benämning på flertalet af sv. riksdagens utskott, af hvilka vissa utsågos direkt af de fyra stånden, andra gm sekreta utskottet, o. hvilka hade att öfverlägga om o. förbereda (i några fall äfv. att fatta beslut i) olika riksdagsärenden l. att å riksdagens vägnar (äfv. mellan riksdagarna) handhafva vissa områden af förvaltningen o. d.; äfv. om utskott som enskildt stånd utsåg inom sig; stundom: kommission (äfv. om dylik tillsatt af regering l. öfverordnad myndighet; jfr DEPUTERAD 1); med afs. på nutida förh. bl. ngn gg om kanslideputerade, hemligt utskott l. talmanskonferensen. (Vi förnya vårt förslag) att någon deputation öfver justitieväsendet medh första motte deputeras, någre män af hvart ståndh, som dheruthinnan vore förfarne. RARP 9: 362 (1664). 2 RARP I. 1: 76 (1719). Ständerne hafwa .. mackt sielfwe at .. förordna uti deras Secrete Utskått samt Deputationer wid ock emillan Riksdagarne, sådane Personer, hwilka de med trygghet slika Ährender kunna anförtro. RF 1720, § 47. RO 1723, § 14. Som Ricksdagsärenderne uti någre 20 Deputationer komma att fördelas. 2 RARP 2: 25 (1723). Här skall förordnas en Commission, den skall dömma, och nu blifver det en Commission och icke en Deputation. Därs. 4: 479 (1727). Deputationen öfver Rasp- och Spinn-Huset, hvilken lyder vnder Kongl. Commercie-Collegio och hafver vpsicht på Rasp- och Spinn-Huset. Rüdling 339 (1731). Penninge-förvaltningen (vid slottsbyggnaden) .. sattes under en af Riksens Ständer förordnad Deputations vård. Tessin Bref 2: 308 (1755). Alla Commissioner, Deputationer med Domsrätt, eller extraordinarie Domstolar, vare sig tilsatte af Konung eller Ständer, äro hädanefter afskaffade. RF 1772, § 16. En hemlig Deputation sådan som 47 §. (i RF 1772) utstakar. Ad. prot. 1789, s. 212 (i nämnda RF: utskott). Sekreta utskottet föröktes (1765) .. med en stor deputation af 100 adelsmän, 50 prester, 50 borgare och lika många bönder. Geijer I. 6: 272 (1840). Vid riksdagen 1766 beslöts .., att alla dessa ständernas mellan riksdagar fungerande deputationer skulle upphöra med undantag af bankofullmäktige. Hildebrand Statsförf. 454 (1896). Påminnande om de gemensamma utskotten äro åtskilliga specialdeputationer: kanslideputerade .., hemliga deputerade .. och talmanskonferensen .., men dessa deputationer förbereda ej ärenden till afgörande i kamrarna. Hagman Sv:s grundlag. 403 (1902). — jfr BANKO-, BARNHUS-, BERGS-, BESVÄRS-, BEVILLNINGS-, DEFENSIONS-, DIFFERENTIE-, ECKLESIASTIK-, EKONOMIE-, EKONOMIE- OCH KOMMERCIE-, EXPEDITIONS-, FISKERI-, FREDS-, FÄSTNINGS-, HANDELS- OCH MANUFAKTUR-, HOSPITALS-, INSTRUKTIONS-, INTRODUKTIONS-, JUSTITIE-, KAMMAR-, KAMMAR- OCH EKONOMIE-, (KAMMAR-, EKONOMIE- OCH HUSDISCIPLINS-, KAMMAR-, EKONOMIE- OCH KOMMERCIE-), KOMMERCIE- (KOMMERSE-), KONTORS-, KONTRIBUTIONS-, KRIGS-, LANDSHJÄLPS-, LANDT- OCH SJÖMILITIE-EKONOMIE-, MANUFAKTUR- OCH HANDELS-, MILITIE-, MILITIE-EKONOMIE-, MYNT-, PLACERINGS-, PROTOKOLLS-, REDUKTIONS-, REDUKTIONS- OCH LIKVIDATIONS-, RIDDARHUS-, RIKSDAGS-, SLOTTSBYGGNADS-, SPECIAL-, STATS-, STÅNDS-, STÄNDER-, TULL-, UPPFOSTRINGS-, UPPHANDLINGS-, URSKILLNINGS-, VÄXEL-DEPUTATION m. fl. — särsk. i uttr. (stora, mindre) sekreta deputationen (se under SEKRET, adj.).
c) [jfr motsv. anv. i t.] hist. om utskottsriksdag i det tysk-romerska riket; jfr DEPUTATIONS-DAG. (Österrikarna) hafwa .. instrött emillan Deputationen och Collegium Electorale (dvs. kurfurstekollegiet) åthskillige differencer och oenigheet. RARP 7: 158 (1660). — jfr RIKS-DEPUTATION.
3) (†) sammanträde l. sammankomst af ’deputation’ inom svenska riksdagen. Hr Öfver-Directeuren Ehrenpreus bad, att Hr Landmarskalcken ville bijvista ey allenast denna, utan alla andra Deputationer. 2 RARP 2: 27 (1723). Därs. 32. jfr: Deputation, Sammankomst af vissa särskildt utnämde Ledamöter vid en Riks-dag. Sahlstedt (1769; under deputera).
Ssgr: (2 a) DEPUTATIONS-ANFÖRARE1003~, äfv. 0103 ~0200. Vid 1850—51 års riksdag .. blef han ånyo deputationsanförare. Lindberg Karlskoga 201 (1897).
(2 b) -ARBETE~020, äfv. ~200. särsk. (†) konkret: af riksdagsdeputation utarbetadt betänkande l. utlåtande i fråga som hänskjutits till densamma. Sedan sändes til hvartdera af de andre Stånden et exemplar af Deputations-arbetet. 2 RARP I. 2: 75 (1720). Oelreich 818 (1755).
(2 c) -DAG~2. [jfr t. deputationstag] hist. (sammanträde af) utskottsriksdag i det tysk-romerska riket. I Nov. samma år (dvs. 1622) sammanträdde i Regensburg en s. k. deputationsdag, bestående af kurfurstarne och några af Tysklands öfriga förnämsta ständer — ett slags mellanting mellan kurfurstedag och riksdag. O. Alin (1878) hos Wallis Verldsh. 4: 328. Deputationsdagen i Ulm. S. Clason (1900) hos A. Oxenstierna 3: 157.
(2 c) -KONVENT. (†) jfr -DAG. RARP 7: 158 (1660). Därs. 8: 174 (1660).
(2) -LEDAMOT~002. RARP 7: 157 (1660). Ad. prot. 1789, s. 517.
(2 b) -UTSLAG. (†) utslag som fälles i en fråga af en för dess afgörande speciellt tillsatt kommission o. d. Huru vida Svenska Rådet kunde vara nögdt med detta Deputations utslaget, är lätt at begripa. Lagerbring 1 Hist. 4: 113 (1783; om skiljedom af tolf deputerademellan E. XIII o. svenska rådet 1435).
(2) -VAL~2. val af medlemmar i en deputation. 2 RARP 2: 43 (1723). Stavenow Form. f. utskottsv. 7 (1890).

 

Spalt D 974 band 6, 1910

Webbansvarig