Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARNHUS ba3rn~hɯ2s (ba`rnhus Weste), n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(barn- Stiernman Com. 1: 752 (1619), Civ. instr. 315 (1626) osv. barna- Wollimhaus Syll. (1649, under pædagogium); jfr Rudin 2 Evigh. 2: 348 (1889; se anm.). barne- A. Oxenstierna Skr. 1: 355 (1624), RP 6: 612 (1636) m. fl.)
Etymologi
[jfr d. Börnehuset, benämning på tvenne med korrektionsanstalter förenade uppfostringsinrättningar i Köpenhamn under 1600- o. 1700-talen; jfr äfv. t. waisenhaus]
till BARN II 1: anstalt i hvilken (l. gm hvars försorg) sådana barn vårdas o. uppfostras som ej hafva några föräldrar l. hvilkas föräldrar ej kunna l. vilja själfva sörja för dem; jfr BARN-HEM. I hwario Stad (skall) vprättas ett Barnhus, dit de som gå på Gatorne och tiggia, kunna inhäfwas och blifwa der vppehåldne, til desz de någon tienst kunna giöra. Stiernman Com. 1: 752 (1619). I hvar provincie .. skall uprättes ett tuchtehus och ett barnehus. A. Oxenstierna Skr. 1: 356 (1624). Barn- och Tukthus, finnas eij i Länet (dvs. Älfsborgs län). Vg. fornm. tidskr. 6—7: 65 (i handl. fr. 1755). Man .. kastar den olyckliga qvinnan såsom brottslig i fängelset .. och ungen på barnhuset. Wingård Minnen 5: 180 (1847). Gustafsbergs Barnhus. Brusewitz Holmberg 1: 359 (1867; efter handl. fr. 1774). I 16:de årh. begynte man uppföra särskilda barnhus (i Europa). NF (1876). (N. N.) lärare vid Göteborgs stads Barnhus. Magni Matr. 87 (1892). jfr: Charity-School, barn-hus, sochn-schola. Serenius (1734). — särsk. i best. form om den år 1637 i Sthm upprättade o. med vissa privilegier utrustade anstalten af nämnda slag, urspr. [jfr d. Börnehuset] förenad med en tukthusanstalt för vuxna: allmänna barnhusinrättningen. Stora l. allmänna barnhuset. Aff .. sädztijonde .. skall deputeras till barnehuuset här i Stockholm hvar fyratijonde tynna. RP 7: 11 (1637); jfr Odhner Sv. inre hist. 222 (1865) samt -TIONDE. Skall Procuratoren .. med .. Fängelse uti Barnhuset plichta uti 8 Dagar. Stadga 10 Dec. 1696, s. 3. Instr. f. direkt. öfv. barnh. o. hosp. 11 Dec. 1766, § 8. Ja, jag har gett henne skänker och gull: / På Barnhuset skaffa jag barnet. Bellman 3: 113 (1790). Från början var barnhuset ett barnhem i vanlig mening, där barnen erhöllo vård och undervisning. Numera är det en utackorderingsanstalt i stor skala. B. Oxenstierna i Stockholm 1: 590 (1897). — jfr AMIRALITETS-, FRIMURARE-BARNHUS.
Anm. Med anslutning till BARN I 5 a β användes barnahus i följ. ex. Detta är i korthet vägen till att blifva ”ett barn”. Men .. man måste skynda, medan man ännu har tid, att icke dörren slås igen och man blir utelykt från barnahuset. Rudin 2 Evigh. 2: 348 (1889).
Ssgr: BARNHUS-ANSTALT30~02 l. ~20. (föga br.) = -INRÄTTNING. Kryger Præs. i VetA 1758, s. 17.
-BARN~2. i barnhus upptaget barn; person som uppfostra(t)s på barnhus (i sht stora barnhuset i Sthm) l. gm dylik anstalts försorg. Rel. om Ulr. Eleon. intåg 1680, s. A 3 b. Barnhus-barnen måge ej .. tillåtas, at, under deras fritimar, utan Inspectorens samtycke, löpa ut på gatorne. Publ. handl. 8: 539 (1766). Barnhusbarnen eller Verldens Dom. Skådespel. J. Jolin (1849; boktitel). Erik Sved var ett barnhusbarn, som aldrig känt hvarken far eller mor. Roos Str. 11 (1892). Inspektörer .. öfver barnhusbarnen i landsorten .. (och) i Stockholm. Sv. statskal. 1900, afd. 894. jfr -FLICKA, -GOSSE.
-BETJÄNING~020. Publ. handl. 8: 534 (1766).
-BOK. (†) Stockholms Stads .. hufwudbok, samt Barnhusboken. Civ. instr. 171 (1692).
-DEPUTATION ~1002 l. ~0102. (fordom) af rikets ständer valdt utskott för frågor angående barnhus (o. hospital). Kryger Præs. i VetA 1758, s. 18. Riksens Ständers Hospitals och Barnhus Deputation. Sthms hist. cal. 1761, s. 69.
-DIREKTION~102. styrelse för barnhus. Förordn. ang. hosp. o. barnh. 11 Dec. 1766, art. 3, § 15. Bexell Herdaminne 1: 263 (1835).
-DIREKTÖR~102. styresman för barnhus; medlem af barnhusdirektion. 2 RARP I. 2: 352 (1720). Publ. handl. 8: 530 (1766). Brusewitz Holmberg 1: 354 (i handl. fr. 1772). jfr: Barnhuus-Directorerne. 2 RARP I. 2: 353 (1720).
-FLICKA~20. jfr -BARN. Rel. om Ulr. Eleon. intåg 1680, s. A 3 a. (Om) någon til åren kommen samt stadgad barnhus-flicka .. blefve genom giftermål försörgd. Publ. handl. 8: 536 (1766).
-FOND~2. Alla Barnhus och Hospitaler .. (böra) årligen giöra et sammanskott, under namn af Barnhus- och Hospitals-Fond, utaf hvilken .. the fattigare Wärk, när thet omtränger, böra understödjas. Instr. f. direkt. öfv. barnh. o. hosp. 11 Dec. 1766, § 7. Allmänna hospitals- och barnhusfonden. A. W. Kinberg i NF 1: 485 (1875). DN 1892, nr 8424 A, s. 3.
-FÖRESTÅNDARE~10200. Publ. handl. 4: 2551 (1748). Rietz Sk. skolv. 275 (1848).
-GOSSE~20. jfr -BARN. Publ. handl. 8: 530 (1766). Lundin G. Sthm 162 (1880).
-HEMMAN ~20. Til de ad pios usus anslagne Hemman räknas .. Barnhus-Hemman. Botin Hem. 2: 250 (1756, 1789). A. W. Kinberg i NF 6: 1540 (1883).
-INRÄTTNING~020. Publ. handl. 5: 3600 (1753). Barnhusinrättningen på Danviken gifver föda åt 420. späda barn, hvilka dels äro på sjelfva Barnhuset, dels hema hos sine föräldrar, eller Foster-mödrar. Kryger Præs. i VetA 1758, s. 17. Allmänna barnhusinrättningen i Stockholm. A. W. Kinberg i NF (1875). jfr -ANSTALT, -VERK.
-INSPEKTÖR~102. jfr: Barnhus-Inspektoren. DA 1824, nr 120, s. 2.
-INTENDENT~102. PT 1785, nr 59, s. 3.
-LÄRARE~200. Bexell Herdaminne 1: 264 (1835). Rietz Sk. skolv. 275 (1848).
-MEDEL~20, pl. (Fattige skolbarn) måge .. njuta fyllnad, i hvad som brister til theras nödtorftiga underhål genom Sockne-gångarne, af Barnhus och Hospitalsmedlen. Förordn. ang. hosp. o. barnh. 11 Dec. 1766, art. 2, § 5. —
-MÄSTARE. (†) = -FÖRESTÅNDARE. Så för barnehusen, som tuchtehusen (skall) förordnas en viss barnehus- och tuchtehusmästare. A. Oxenstierna Skr. 1: 357 (1624).
-POJKE~20. = -GOSSE. Rel. om Ulr. Eleon. intåg 1680, s. A 3 a. —
-SKOLA~20. Ber. af uppfostr.-komit. 1: 26 (1813). Gynther Förf. 1: 193 (1851). Götheborgs barnhusskola, anl(agd) 1747. Wahlfisk Katek. underv. 165 (1889).
-SPANNMÅL~20. jfr -TIONDE. Publ. handl. 10: 266 (1774). Branting Förf. 1: 614 (1827).
-STAT~2. om barnhusets personal, inkomster, utgifter osv. Nordberg S. Claræ minne 184 (1727). Publ. handl. 10: 136 (1773).
-STYRELSE~200. = -DIREKTION. Böttiger i SAH 53: 207 (1877).
-TIONDE~200. åt stora barnhuset i Sthm vid dess upprättande år 1637 anslagen kyrkotionde; jfr -SPANNMÅL, -TUNNA. 2 RARP I. 2: 352 (1720). Publ. handl. 4: 2551 (1748).
-TUNNA~20. jfr -TIONDE. RARP 4: 560 (1651). Barnhustunnan .. den åt allmänna barnhusinrättningen i Stockholm anslagne fyrationde-delen af kronans tionde-spanmål från 15 län. A. W. Kinberg i NF (1876). Hollander Sv. underv. 1: 540 (1884).
-VERK. (†) = -INRÄTTNING. Stiernman Com. 2: 629 (1650).

 

Spalt B 410 band 3, 1900

Webbansvarig