Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VISITATION vis1itaʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(vesitation 1651. visitation (w-) 1588 osv.)
Etymologi
[fsv. visitation; jfr t., fr. visitation; av lat. visitatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till visitare (se VISITERA)]
1) motsv. VISITERA 1, i sht konkretare: gm besök av ämbets- l. tjänsteman o. d. utförd granskning l. undersökning av ngt för att bedöma dess skick l. tillstånd o. d., besiktning, inspektion; särsk. dels (i fackspr.) om biskops l. prosts besök o. granskning av församling (jfr KYRKO-VISITATION), dels i fråga om mönstring av militär trupp (ibland närmande sig bet. 2); jfr 2. Lælius Bünting Res. 2: 25 (1588). Allmenne Scholers visitation. Thyselius HdlLärov. 1: 71 (1617). Medhan han vthi sin första Visitation .. görligha förnam Församblingennes ömkeligha tilstånd. Paulinus Gothus ThesCat. A 4 a (1631). Biskoparne och Probstarne böra .. wid deras Visitationer i Församlingarne .. efterfråga, om Prästerskapet .. (i fråga om anmälning av lösdrivare) fullgiordt deras skyldighet. PH 5: 3400 (1752). Den årliga visitationen af apoteken i Stockholm verkställes af sakkunnig person, som dertill blifvit af Medicinalstyrelsen utsedd. NF 19: 294 (1895). Erfarenheten har lärt .. huru på uppställningsplatsen utförda visitationer trötta truppen, utan att till sina verkningar blifva tillfredsställande. KrigVAT 1902, s. 500. Var tolfte år gör biskopen i Strängnäs stift visitationer av kyrkorna i stiftet. EskilstKurir. 21/11 2014, s. 4. — jfr APOTEKS-, BISKOPS-, KYRKO-, MUNDERINGS-, PROST-, SKOGS-, SKOL-VISITATION m. fl.
2) [eg. specialanv. av 1] motsv. VISITERA 2, om (enskilt, kortare tillfälle av) kontroll l. genomsökning av ngn l. ngt i syfte att avgöra om ngn bär med sig resp. ngt innehåller l. rymmer ngt otillåtet l. förbjudet, visitering (se VISITERA 2); särsk. dels i fråga om kontroll av tullpliktiga varor, dels om kroppsvisitering; äv. i fråga om kontroll av giltigheten hos resehandling l. annat dokument. Med visitationerne vid Trångsund kan ej ske något praejudicium, så frampt varorne rätt och tillbörligen uppgifvas. HFinlH17Årh. 314 (1638). Blef .. visitation i staden i husen, om de mera spanmåhl hade än dhe angifvit. HH 24: 164 (1710). Att de från Sverige ankommande transport-skeppen borde undergå visitation, så vida de torde hända döljde gevär och ammunition. 1SAH 3: 304 (1790, 1802). Han skall ännu icke ha undergått något förhör, men i går skedde visitation af hans papper. Kellgren (SVS) 6: 317 (1792). Visitationen tillgår så att vaktknekt med händerna öfverfar fångens bröst, armar, rygg och öfre delarne af benen samt mössan. Lönegren LifvSvStraff. 64 (1893). Visitation av kvinna må ej verkställas eller bevittnas av annan än kvinna eller läkare. SFS 1958, s. 371. Vid en visitation av mannen vid ett trafikärende hittade polisen 82 narkotikaklassade tabletter. SundsvT 20/10 2016, s. 10. — jfr AFTON-, HUS-, IN-, KROPPS-, PASS-, SKEPPS-, TULL-, UT-VISITATION m. fl.
Ssgr (i allm. till 1, i sht i fackspr.): VISITATIONS-AKT. i sht i fråga om biskops- l. prostvisitation.
1) jfr akt, sbst.1 I 3. Sielfwa Visitationsacten skal begynnas strax efter Biskopens ankomst medh sit fölie uti Prestegården. KOF II. 1: 398 (1659).
2) jfr akt, sbst.1 II b o. -protokoll. Kyrkol. 24: 8 (1686). Skulle och .. alla Consistorier inkomma med sine protocoller, visitationsacter (osv.). 2BorgP 3: 534 (1727).
-BOK. bok innehållande l. utgörande visitationsprotokoll. Wid 1720 års Synodus föreskrefs .. at Prostarne skulle wid sine Visitationer noga efterfråga, om det efterlefdes, som föreskrifwet war, och sådant i sine Visitations-Böcker antekna m. m. Wallquist EcclSaml. 1–4: 99 (1788).
-DAG. Kellgren (SVS) 6: 232 (1789). Den första visitationsdagen i Esbo tangerades av diskussionen om arten av Maria Magdalenas förhållande till Jesus. Hufvudstadsbl. 11/3 2006, s. 4.
(1, 2) -FÖRRÄTTARE. person som utför visitation; jfr visitator, visitör. Dörrar och lås till skafferier och visthus uppbrötos .. utan att några konfiskabla varor kunde af visitationsförättaren anträffas. AB 10/11 1845, s. 3. Kyrkostämma hålles äfwen när .. Visitationsförrättare .. det äskar. SFS 1862, nr 15, s. 5.
(1, 2) -FÖRRÄTTNING. (numera bl. mera tillf.) (utförande av) visitation; jfr förrättning 1 b α. Herr Biskopen behöll en altid jämn och god helsa intil 1775, då han under en Visitations-Förrättning i Albo hemsöktes med en Attaque af slag. Wallquist EcclSaml. 1–4: 431 (1790). Visitations- och inspektionsförrättning å apotek. SFS 1921, s. 892.
-HANDLING. jfr handling 10 o. -protokoll. Lundström LPGothus 1–2: 202 (cit. fr. 1617).
-KALAS. (förr) fest i samband med biskops- l. prostvisitation. Hagström Herdam. 1: 25 (1897).
-KLADD. (tillf.) kladd (se kladd, sbst.3) till visitationsprotokoll. Extract aff then förra visitationskladden. Murenius AV 39 (1640).
-MÖTE. (numera bl. tillf.) möte (se d. o. 5) i samband med visitation; förr äv. (motsv. möte 7) i fråga om visitation vid truppsammandragning. ÄARäfst 44 (1596). Uti Carl den Stores Capitularier af år 813 föreskrifves, det Biskoparne .. på de af dem företagna visitationsmöten inom Stiftet skulle inquirera om förbrytelser af alla slag och dem efter omständigheterne straffa. Nordström Samh. 2: 490 (1840). (Motion om) att Skånska kavaleri-reg:ternes fot- och åder-möten måtte upphöra; .. (i stället kunde) vid de årliga visitations-mötena .. förvissas om hästens tjenstbarhet. KrigVAT 1850, s. 9.
-OMAK~02. (tillf.) om det omak visitation vållar l. innebär. Schroderus Os. 1: 467 (1635).
-ORDNING. jfr ordning 3 b. Wij skolom wisserliga halla thet så före, at Visitations Ordningar ingalunda äro nyligen vpfundne eller påbegynte. Paulinus Gothus Ratio 3 (1617).
-PENGAR, förr äv. -PENNINGAR, pl. (förr) jfr penning I 5 n. Serenius Uu 2 b (1734). Prostarne hade godtgjorts (för förlusten av prostetunnan) med s. k. visitationspenningar, som betalades af församlingarna samt genom frihet från den gamla silfverskatten. KyrkohÅ 1902, s. 228.
(1, 2) -PROTOKOLL. protokoll från visitation; jfr -akt 2, -bok, -handling. Wallquist EcclSaml. 1–4: 157 (1690). Hwart åhr är hwarje probstes visitationsprotocoll til consistorium insändt at öfwerses och catechizationslängderne skiärskådade. Schröder Lev. 98 (1741). I visitationsprotocollet anteckne .. (visitatorn) antalet af elever, som i skolan .. blifwit underwisade. SFS 1846, nr 23, s. 23. Anmälaren (har) vid visitation i sin cell blivit av med saker .. utan att det finns antecknat i något visitationsprotokoll. SträngnT 29/5 2015, s. 4.
-RESA. resa för att utföra visitation; jfr biskops-visitations-resa. OxBr. 12: 75 (1638). Vår Biskop är nu lyckeligen återkommen ifrån sin Visitationsresa til Österbotten. Porthan BrSamt. 1: 37 (1781).
-RUND. (†) = visiter-rund. AB 24/3 1865, s. 3.
(2) -RÄTT. rätt att visitera ngn l. ngt; i sht förr särsk. om statsfartygs rätt att visitera privata fartyg. AOxenstierna 5: 105 (1630). Visitationsrätt inom hus och gård i särskilda fall. SFS 1904, nr 35, s. 84. England häfdade .. att dess krigsfartyg ägde oinskränkt visitationsrätt. SvH 8: 239 (1905).
-STÄMMA. stämma (se stämma, sbst.2 2) som hålls (av biskop l. prost) för församlingsmedlemmar i samband med visitation; jfr biskops-visitations-stämma. Många röster läto höra sig, serdeles wid visitationsstämman i Timrå för widtagande af erforderliga åtgerder till förhindrande af kringfarande baptistpredikanters sjelfswåldiga upptåg. HärnösP 7/8 1856, s. 3.
-TAL. jfr tal, sbst.2 5. AB 7/6 1853, s. 2. Besöket kommer på söndag att avslutas med ett visitationstal av biskopen under en högmässa i Hässjö kyrka. SundsvT 20/3 2014, s. 14.

 

Spalt V 1392 band 37, 2017

Webbansvarig