Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VISITERA vis1ite4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, -NING (†, G1R 4: 290 (1527), RA I. 3: 88 (1593)); -ARE (numera bl. tillf., PErici Musæus 3: 71 b (1582) osv.).
Ordformer
(visenter- 1662. visiter- (w-, -c-, -th-) 1526 osv. vister- 1540)
Etymologi
[fsv. visitera; jfr fd., d. visitere, fvn. visitera, mlt., mnl., nl. visiteren, mht., t. visitieren, ffr., fr. visiter; av lat. visitare, besöka, inspektera m. m., frekventativ bildning till visare, till p. pf.-stammen av videre, se (se VETA, v.1). — Jfr REVISIT, VISIT, VISITANT, VISITATION, VISITATOR, VISITÖR]
1) om tjänste- l. ämbetsman o. d.: under besök granska l. undersöka (viss verksamhet l. inrättning) för att bedöma dess skick l. tillstånd o. d.; särsk. dels med avs. på skola l. apotek l. gruva, dels (i fackspr.) om biskop l. prost o. med avs. på församling (jfr VISITATION 1); äv. med avs. på person (se a, b); förr äv. allmännare, med avs. på ngt konkret (se c); äv. i abs. anv. l. med obj. ersatt av prep.-förb. (inledd av (ut)i); jfr 3. G1R 3: 25 (1526). Således at Academiæ Cancellarius .. en gång om åhret visiterade Academien och hörde hwadh Professores och Studiosi giort hade. Thyselius HdlLärov. 1: 145 (1624). Att det här nys inrättade apotheqvet måtte visiteras. ConsAcAboP 11: 346 (1725). Jag har visiterat i Församlingar der ingen Biskopsvisitation varit på nära hundrade år. Tegnér (WB) 8: 172 (1836). I ett cirkulär den 20 februari 1795 anbefallde biskop Petrus Munck .. prostarna i stiftet att visitera församlingarna. Rig 1953, s. 59. När Bergskollegium nyåret 1664 med Erik Fleming i spetsen visiterat Stora Kopparberget. Lindroth Gruvbrytn. 1: 166 (1955). (Biskopen) hade visiterat flitigt och därmed kommit att känna sitt stift. SmålP 1/8 2016, s. 13. — särsk.
a) med avs. på person (jfr 3), i fråga om medicinsk undersökning; äv. (o. numera bl.) med avs. på djur. En Qwins-Persohn .. hwilken säger sig wara hafwande .. Til hwilken Barnmorskan kallas at ransaka och visitera henne, om det sig så förhåller. Hoorn Jordg. 1: 29 (1697). Vid liknelsen till något anfall skulle jag .. straxt kallas: hvilket äfven skedde en gång, då jag genast noga visiterade flickan. VetAH 1810, s. 202. Lektionen inleds med teori och ämnet för dagen är visitering, det vill säga att kolla så att hästen som ska ridas mår bra. Barometern 9/1 2012, s. 11.
b) i fråga om mönstring av militär trupp l. vaktpost o. d. Delachapelle ExBook 9 (1669). Vid uppvisningen .. visiterades truppen af en major. Hedlund Schweiz 76 (1866). Vid visitering af vakt efterses, icke allenast att den egentliga vakttjensten utföres enligt därför lemnade föreskrifter, utan äfven att ordning och snygghet råda på vaktstället och inom vaktrummen. TjReglArm. 1889, s. 320. ”Har ni varit i strid sedan vi bröt upp?” frågade Aëtius officeren som förde skvadronen och som ridit upp efter honom när han visiterade truppen. Strömholm Fält. 259 (1977).
c) (†) i ngt allmännare anv., med avs. på föremål: syna, kontrollera. CivInstr. 317 (1626). Enär Brandmästaren med sine tillförordnade omkring gåå, och Eeldstäderna visitera. SthmStadsord. 1: 242 (1675). Ett nygutit Stycke, måste innan det beskiutes, aldraförst visiteras eller pröfwas. Grundell AnlArtill. 2: 36 (c. 1695). Östergren (1968).
2) [eg. specialanv. av 1] med obj. betecknande plats l. utrymme o. dyl. l. person (med tanke på ngns kläder l. tillhörigheter o. d.): genomsöka i syfte att avgöra om ngt innehåller l. rymmer resp. ngn bär med sig ngt förbjudet; särsk. i fråga om kontroll av tullpliktiga varor; med avs. på fartyg äv. i fråga om kontroll av skeppshandlingar o. d. (jfr SKEPPS-RANNSAKAN); ngn gg äv. abs. l. med obj. ersatt av prep.-förb.; jfr BESÖKA 3 slutet. Där han hade förment sig först wilia dem (dvs. de fullastade skeppen) visitera lata om dher inne icke wore någre .. förbudne partzeler instuckne. KamKollP 1: 320 (1629). All i Landet sedan befintelig ostämplad Tobak, är confiscable .. Dock må ingen visitera efter ostämplad Tobak i Husen. PH 1: 321 (1722). Om öfwerheten ville låta visitera Werckstäderna, så skulle hon finna nog arbetare (där även om söndagarna). Scherping Cober 2: 326 (1737). PT 1758, nr 39, s. 2 (i abs. anv.). Man fasttog tjufven, som visiterades och befans vara ett qvinfolk, försedd med omkring 30 större och smärre dyrkar. Ahnfelt HofvLif 3: 273 (i handl. fr. 1801). Fartygsbefälhavare är skyldig att låta fartyget underkastas visitering av behörig civil eller militär myndighet .. Visiteringen kan .. inskränkas till att omfatta granskning av passersedel. SFS 1938, s. 1242. Den 45-årige mannen förs .. till arresten i Lund och när man visiterar honom visar det sig att han har en kniv på sig. SkånD 27/4 2016, s. A17. — jfr AV-, IN-, KROPPS-, TULL-, UT-VISITERA.
3) (numera föga br.) avlägga visit hos (ngn); besöka (ngn l. ngt); äv. i abs. anv.; i vissa ä. språkprov utan klar avgränsning från 1. (Jag ämnar) visitera Brunsberg och där ransaka och sletta en tumult emellan rytterne och soldaterne. AOxenstierna 6: 371 (1631). Sedan hafver H. Exc. excuserat, att the så sellan visitera Legaterne. RP 8: 211 (1640). Desze omtalte äro nu dhe 7 basilicæ, dem dhe Catholiske göra sig en stor förtienst af visitera. SvBrIt. 1: 48 (c. 1700). Han mår i dag wäl och bad oändeligen hälsa, då han för en stund sedan gick ut för att visitera gynnare och Wänner. Lidén FörtrBr. 345 (1787). Man lefver här en famille. Alla känna hvarandra och visitera träget. Nordmann BorgåBarn 137 (i handl. fr. 1838). Att det är precis ett år sedan .. som damen från Lund var uppe i Stockholm och visiterade sin systerson Börje. SmålP 3/10 1973, s. 8.
Ssgr: (1, 2) VISITER-JÄRN. (†) redskap för visitering l. inspektion av ngt; jfr järn 5 b. PH 6: 4215 (1756). Visiter-jern, lycktor, tullbrickor o. s. w., skola .. af Tullkamare- och Inspections-föreståndare .. noga wårdas. SFS 1831, s. 469. Rothstein Byggn. 102 (1856).
(1 b) -PATRULL. patrull (se patrull, sbst.2 2) med uppgift att visitera (vakt)post o. d. LfF 1872, s. 231. Visiterpatrullen går till sidofältvakterna samt utefter postlinien för att efterse, att posterna sköta sina åligganden, samt om något tilldrager sig i postliniens närhet. Nordensvan o. Krusenstjerna 2: 117 (1880).
(1 b) -ROND. (†) särsk. konkret; jfr rond 1 a α o. -rund. Wid visiter-rondens återkomst til Högwakten. PH 12: 191 (1781). WoL 253 (1885).
(1 b) -RUND. (†) rundtur för att visitera (vakt)post; äv. konkret, om patrull som företar sådan tur (jfr -rond); jfr rund, sbst.1 7 a, o. visitations-rund. Majoren gör Visiter Rund gemenligen Midnat åkringh Lägret, och alla Poster. Delachapelle ExBook 50 (1669). KonvLex. 4: 62 (1864; konkret). WoJ (1891).
(1 a) -TÅNG. veter., hovsl. tång (se tång, sbst.2 1) som används för att lokalisera smärta på hovar o. klövar hos djur. SFS 1863, nr 47, s. 6. Visitertången liknar en vanlig hoftång, men med den skilnaden att dess grenar böra vara finare och så vida, att de kunna fatta om båda trakterna på samma gång. Bendz Hofbesl. 66 (1866).

 

Spalt V 1394 band 37, 2017

Webbansvarig