Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARAKTIG, adj.3, äv. VÄRAKTIG, adj. -are.
Ordformer
(varachtig (w-, wh-, -aa-, -ah-, -gh) 15631775. varafftig (w-, -gh) 15341587. varaktig (w-, -c-, -ck-, -g-, -gh) 15621939 (: varaktighetsförklaring). värafftigeste, superl. c. 1580. weractigt, n. 1532. werafftig 1535. wärachtughe, pl. 1541. wärafftigt, n. 1543. wäraktig 1764)
Etymologi
[fsv. väraktogher; liksom ä. d. væragtig av mlt. weraftich, werachtich, (möjl. äv. av mht., ä. t. wehrhaftig (jfr t. wehrhaft)), av were, till den stam som äv. föreligger i VÄRJA, v., o. aftich (se -AKTIG); formen med -a- torde åtm. delvis bero på anslutning till VARA, v.4, o. VARAKTIG, adj.2 — Jfr VARHAFTIG, adj.2]
(†) om (krigs)man l. soldat: duglig till krigstjänst, vapenför l. stridsduglig; beväpnad l. (väl)rustad; äv. dels: värdig l. berättigad att bära vapen (äv. övergående i bet.: myndig l. vuxen), dels allmännare: stark l. duglig l. modig o. d.; äv. om dels stridshäst, dels ngt sakligt (se slutet); särsk. i sådana uttr. som förklara ngn l. göra ngn varaktig, (under utförande av vissa ceremonier) förklara ngn ss. vapenför l. myndig. Ati .. wille göre oss vnsetning med gott weractigt folk. G1R 8: 6 (1532). En waracktigh häst (till rusttjänst) räcknet til thet minste för 100 Mark. Brahe Oec. 173 (c. 1580; uppl. 1971). Stiäl man mindre än half marck, är han waracktig, föres för porten och förwijses, är han dräng eller icke waracktig, då skole andra dränger hudstryka honom. Schmedeman Just. 97 (1590). Vthi Senacheribs, Konungens aff Assyriens läger, ihielslogh en Engel på een natt 185 000 warachtige Krijgzmän. Phrygius HimLif. 105 (1615). Att hålla varaktigt folk till dagsverke. Johansson Noraskog 3: 71 (i handl. fr. 1676). (Den grekiske ynglingen blev vid 18 års ålder) efter aflagd borgar-ed gjord varaktig .. inför det församlade folket. Palmblad Fornk. 2: 438 (1845). Våren 1611 blev Gustav Adolf på ett möte i Örebro enligt tidens sed förklarad varaktig eller, som det heter, ”så kommen till mans, att han kunde bära harnesk och vapen”. Ahnlund GA 44 (1932). — jfr HALV-VARAFTIG o. O-VARAKTIG. — särsk. om rustning (se RUSTNING, sbst.2 2, 4) l. krigsskepp o. d.: duglig l. användbar i krig. E14R 1561, 1: 233 a. Att wår skipzflothe .. måtte bliffwe förstärktt medh the mäste warafftigh skep wij kunne åstadh komme. BtFinlH 4: 280 (1565). (Om rustningen är defekt) hafwer Rusthållaren at stå det äfwentyr, at Hemmanet blifwer uplåtit en annan, som förmögen och willig finnes, derföre en waracktig Rustning at prestera. PH 1: 541 (1680).
Avledn. (†): VARAKTIGHET, sbst.2, r. l. f. (†) (strids)duglighet; anträffat bl. ss. förled i ssg.
Ssg (†): varaktighets-förklaring. ”Varaktighetsförklaringen” .. löste ynglingen från släkten endast med afseende på hans statsplikter. Boëthius HistLäsn. 2: 92 (1898). Rig 1939, s. 8.

 

Spalt V 374 band 37, 2014

Webbansvarig