Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARAKTIG va3r~ak2tig, adj.2, förr äv. VARAKTELIG, -are. adv. -A (†, PErici Musæus 1: 2 a (1582)), -EN (†, HB 2: 199 (1583), Paulinus Gothus Pest. a 2 b (1623)), -T (Serenius (1741) osv.).
Ordformer
(varafftig (w-, -gh) 15561573. varaktig (u-, w-, -aa-, -ah-, -c-, -ch-, -ck-, -g-, -gh) 1535 osv. warachtelig 15821623. waractug (-gh) 1526)
Etymologi
[fsv. varaktogher; liksom fd. waragtugh, varagtig (d. varagtig) av mlt. waraftich, av waren (se VARA, v.2) o. aftich (se -AKTIG). — Jfr VARAKTIG, adj.3, VARHAFTIG, adj.1]
1) motsv. VARA, v.2 1, om ngt konkret, ss. bruksföremål l. byggnad l. konstruktion l. material o. d., i sht förr äv. livsmedel: som varar l. håller l. består (under längre tid); hållbar l. solid; beständig l. bestående; äv. mer l. mindre liktydigt med: permanent l. stadigvarande; äv. om ngt mer l. mindre abstrakt (se särsk. slutet); förr äv. om person: fast anställd, ordinarie (se d. o. I 2 b). Wij haffuom her ingen waractugh stadh, vtan wij sökiom effter then tilko(m)mande. Hebr. 13: 14 (NT 1526). Påffuel Domitz Bleff warachtigh anno 87. KlädKamRSthm 1587 C, s. 16 b. Anständiga och tillika waraktiga kläder samt mycket starka skor. Hwalström SpecPaid. 83 (1773). (Över ån) är en waraktig bro-bygnad med berg til fäste å ömse sidor. Hülphers Norrl. 4: 253 (1779). Köparen (var) ofta i fara att få skämd eller föga varaktig Sill. VetAH 1817, s. 47. Det (rostfria stålet) fordrar ingen särskild putsning, håller sig alltid blankt och är mycket varaktigt. Bolin VFöda 399 (1934). — jfr LÅNG-, O-VARAKTIG. — särsk. om förhållande l. tillstånd l. egenskap o. d.; jfr 2 o. VARA, v.2 1 b. Varaktiga resultat, segrar. Det har inte avsatt några varaktiga spår. Hadhe thz clarheet som förgängelighit war, mykit meer haffuer thet clarheet som waractugt är. 2Kor. 3: 11 (NT 1526). (Riksdagsfrågor) hwilke fordra och requirera godh tijdh till att öfwerwägas, så framt något fruchtsambligit och warachtigt skall blifwa besluthit och swarat. RA II. 2: 89 (1617). Den tidpunkt, då mennisko-samhällen kunnat .. antaga en varaktig form. Stiernstolpe Cuv. 5 (1821). En varaktig sänkning af kursen på landets valuta. Cassel Dyrtid 120 (1917). Aningslöst hade jag antytt att jag just kommit ut ur en period av lång och varaktig söndring. Östergren SistCig. 184 (2009).
2) motsv. VARA, v.2 2, om (händelse)förlopp l. (tids)skede o. d., i mer l. mindre pregnant anv.: som har stor utsträckning i tiden, som pågår l. har pågått under längre tid; långvarig; äv. (o. i denna anv. ofta utan klar avgränsning från 1 slutet) om förhållande l. tillstånd o. d.; särsk. ss. adv.: under längre tid. OPetri 3: 528 (c. 1535). Ett lyckosamt och warachtigt Regemente. Rudbeckius KonReg. 487 (1620). Til yttra gråstensmuren nyttjas gemenligen bruk af ler och sand emellan stenarne, hvilket så mycket mindre är nyttigt, som de häruppå hvarken kunna ligga varaktigt .. eller med smärre stenar underlagde. VetAH 1756, s. 188. En sväng av kortare varaktighet .. kan .. göras betydligt brantare än en varaktig sväng. Söderberg PrFlygl. 2: 11 (1939). Knopp, frön, nötter och annat, som samlades i markerna, fyllde väl buken, men gav ingen varaktig mättnad. Moberg Utvandr. 157 (1949). Skillnaden mellan tillfälligt och varaktigt kroppsarbete. Wigforss Minn. 1: 98 (1950). — jfr LÅNG-, O-VARAKTIG.
Avledn.: VARAKTIGHET, sbst.1, r. l. f. [fsv. varaktoghet] om egenskapen l. förhållandet l. tillståndet att vara varaktig; äv. om egenskapen osv. att vara under viss (kortare l. längre) tid. jfr lång-varaktighet.
1) till 1. Batterier med lång varaktighet. Hadhe sådane Bygningar ingen Warachtigheet. Lælius Bünting Res. 2: 116 (1588). Med virkets varaktighet förstås i vidsträcktare bemärkelse dess motståndsförmåga mot förstörelse. SvSkog. 772 (1928).
2) till 2. Ehuru Pastor bemödat sig, at .. förmå dem til enig lefnad, har det wäl litet i början hulpit, men ingen wahrachtighet haft. VDAkt. 1783, nr 120. I strider om mången gång över en timmes varaktighet. Hammarström Sportfiske 114 (1925). Detta tillstånd är, med nödvändighet, av kort varaktighet. Expressen 15/3 1997, s. 52.
Ssgr (i sht i fackspr.): varaktighets-kurva. till varaktighet 2; jfr kurva 1 a. Å byrån .. uträknas för alla hufvudpeglar vattenståndets varaktighet och konstrueras varaktighets- och frekvenskurvor. Fennia XXXIX. 6: 21 (1915).
-tid. till varaktighet 1, 2. Varaktighetstiden kan anses vara omkring 8 år för furusliper. SJ 2: 174 (1906). Seendets varaktighetstid. Form 1959, s. 220.

 

Spalt V 373 band 37, 2014

Webbansvarig