Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARA va3ra2, sbst.2 oböjl., m. l. f. l. r.; förr äv. VAR, sbst.5 oböjl., m. l. f.
Ordformer
(var (w-, -ah-) 15441642. vara (w-, -aa-, -ah-) 1523 osv. vare (w-, -ah-) 1523 (enl. senare avskrift)1781. wahru 1668. wår- i ssg 1643 (: wårsaltat))
Etymologi
[fsv. vara, var (oblika former); jfr isl. vari; liksom fd. va(a)re, var (d., nor. vare) sannol. delvis av mlt. war(e), av fsax. wara, motsv. fht. wara (mht. war(e), jfr t. wahrnehmen), feng. waru (meng. ware); till den stam som äv. föreligger i VAR, adj. — Jfr FÖRVARLÖSA, TILLVARATAGA, VARGERING]
vård l. omsorg; tillsyn l. uppsikt; uppmärksamhet l. akt(givande); särsk. (o. numera bl.) i sådana uttr. som dels ta vara på ngt l. ngn, ta ngt till vara l. ta till vara ngt (förr äv. ta ngt vara) (se TAGA, v. I 3 h χ π), dels ta sig till vara (förr äv. ta sig vara) (för ngt l. ngn) (se TAGA, v. II 4 i) (jfr TILL I 14 b ζ o. TILLVARATAGA), förr äv. i sådana uttr. som taga vara för l. ge vara på ngn l. ngt, ha uppsikt över l. ge akt på ngn l. ngt. UpplDomb. 8: 4 (1581). Vndher Gudz Alzmechtige beschydd, hägn och Wahra. HSH 9: 185 (1639). Ett wakkert Giän-liud lär till wara Ryktet föra, / At Skogens Fålk okk wj här effter må få höra / En grund till däd, vi förr ha hört, män ey förstått. Börk Darius XVIII (cit. fr. 1689). Tag vara för Sachsen. Franzén Skald. 7: 251 (1833). Och alla så gåfvo de på djuret vara, / Ensammen läto de den jungfrun fara. SvForns. 2: 314 (1837).
Ssgr (†): VAR-LÖS, adj.2 (adj.1 se var, sbst.4 ssgr). [jfr mlt. warlos, ä. t. wahrlos] (†) som är utan omsorg l. tillsyn, försvarslös; äv.: som brister i omsorg osv. På thett ath then landzände icke schall vare varlöss, um fienderne varde honum ahngripendes. G1R 29: 184 (1559). Swedberg Schibb. 397 (1716).
Avledn. (†): varlöshet, r. l. f. RARP 4: 109 (1647). Tienstehion, som medh sådana warlöösheet vmgår. SthmStadsord. 1: 153 (1661).
-SALTA. (†) gm att salta konservera (livsmedel). Fäm tunnor godh warsaltat och packat Lax. HFinLappm. 4: 194 (1620). Som jag blifwit underrättad, att så kallad warsaltad Sill anses för sämre insaltning; Så får jag tillkännagifwa, att den Kulla-Sill jag har att sälja, är fullkomligen saltad, och således warad för all skada och förskämning. VexiöBl. 1810, nr 50, s. 4. Lundell (1893).
-TAGA. [jfr fsv. vartakilse] (†) ha uppsikt över l. ge akt på (ngt l. ngn); ta hand om l. till vara. AOxenstierna 4: 449 (1629). At .. (vakterna) honom skona och waartaga, at de til Lijff eller Lem ey någon oboteligh skada honom tilfoga. Stiernman Com. 3: 598 (1667). (Du som) påstod at pipan var vartagen och lagd i Chaisen. Muncktell Dagb. 2: 121 (1817).

 

Spalt V 336 band 37, 2014

Webbansvarig