Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSPORTERA tran1sporte4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. -sz-)
Etymologi
[av t. transportieren, av fr. transporter, av lat. trans, över (se TRANS-), o. portare, bära, forsla (se PORTERA). — Jfr TELEPORTERA, TRANSPORT, TRANSPORTABEL, TRANSPORTABILITET, TRANSPORTATION, TRANSPORTÖR]
1) (medelst transportmedel o. d.) förflytta (ngn l. ngt, i sht gods l. varor o. d.) (från ett ställe till ett annat); forsla, befordra, frakta (se d. o. 2); äv. med refl. obj.: (medelst transportmedel) förflytta l. ta sig (ngnstädes); ss. vbalsbst. äv. i konkretare anv., om enskild omgång av befordran. Den skadade transporterades med helikopter till sjukhuset. Kakorna transporteras till ugnen på transportband. Godset transporterades sjöledes. Att dhen som ville hafva silfuermynt för dess beqvämbligheet i transporterandet .. kunde dedh hafva. AOxenstierna 1: 345 (1630). 4000 man voro nyligen utur Norje till Danmarck Transporterade. HSH 3: 181 (1713). Det förslag Eders Excell: giör om Klipparnes och Stalbetienters hästars transporterande är mycket nyttigt och nödigt. BrinkmArch. 1: 207 (1716). Skulle, under transporteringen om bord, något af wåda förkommas och i Siön släppas af manskapet, anteknar Inventarie-Constapelen sådant i desz Journal. PH 5: 3446 (1752). Om du ej redan varit i Sverige, hade jag trott att du genast ifrån Rom transporterat dig dit. MoB 2: 138 (1797). Fullgörandet av avtalen innebär att varorna transporteras från säljare till köpare. HandInd. 14 (1926). Kristidsstyrelse äger .. fastställa den myckenhet gods .. som ägare .. av lastautomobil är pliktig att transportera. SFS 1942, s. 891. — jfr AV-, BORT-, HEM-, HIT-, LUFT-, NED-TRANSPORTERA m. fl. — särsk. om ngt sakligt: leda l. (vidare)föra l. förflytta (ngt). Stiernman Com. 2: 112 (1688). Hämoglobinet transporterar syret i blodkärlen från lungorna till kroppens olika celler. Bolin KemVerkst. 39 (1942). Vindar, som kunnat transportera Atlantens ljumma luft. SDS 1943, nr 297, s. 7. särsk.
α) med avs. på jord l. sand o. d. Nathorst JordH 369 (1890). Då strömmarna vanligen äro strida, kunna de transportera storkornigt material. Ramsay GeolGr. 169 (1909). Visst vittringsmaterial transporteras mer eller mindre som en enda massa, t. ex. i jord- och undervattensskred och av glaciärer. Loberg Geol. 143 (1981).
β) med avs. på ström l. energi o. d. Jonerna transportera elektriciteten. Cassel Elektr. 75 (1896). Alla vågor transporterar energi. Bergholm Fys. 4: 94 (1957). (Jonventilerna har gjort det möjligt) att ta emot växelström, transportera den som likström i sjökablarna för att sedan åter ge den växelströmskaraktär. DN(B) 1962, nr 39, s. 11.
2) utan särskild tanke på färdväg l. transportmedel o. d.: (låta) förflytta l. omplacera (tjänsteman l. ämbetsman l. militärt befäl o. d. till annan tjänst l. tjänstgöringsort o. d.); äv. dels: (låta) förflytta (ngt till annan plats o. d.) (se a), dels: flytta (ngt till annan tidpunkt); i sht i förb. med av prep. till inledd bestämning betecknande målet för förflyttningen; äv. bildl.; jfr FLYTTA, v.1 I 2. Nästförleden lögerdagz .. til hwilken dagh Wårfrudagh transporterades. BraheBrevväxl. II. 1: 209 (1662). (Beslutades) At Mag:r Ström docens i Classe Secunda transporteras till classem Tertiam effter afledna Mag:r Holmberg. ÅbSvUndH 83–84: 181 (1744). Emedan bemälte Borgmästare nu mera är transporterad til Borgmästare i Westerås. Bergv. 2: 695 (1756). Johan Mandorff blef pastor här 1721, men transporterades s. å. till Espö. Cavallin Herdam. 3: 81 (1856). Chefen för Kongl. N. N. regemente .. transporterar .. och förordnar härmed .. sergeanten af 2. klassen .. att vara .. sergeant af 1. klassen .. vid regementet. TjReglArm. 1889, Bil. s. 54. Perspektiven kan inte utan vidare transporteras mellan olika situationer. Lychnos 1996, s. 167. — jfr BORT-, STRAFF-TRANSPORTERA. — särsk.
a) (†) med avs. på inrättning l. verksamhet o. d.: förflytta (till annan ort l. plats); i sht i förb. med prep. till (l. ). Att vij ville samtyckia, det conventzdagen måtte transporteres till Bremen. OxBr. 10: 365 (1635). (Då) discurrerades .. Huru .. (borgarna) stägra warurne alt för dyyrt och huru som handeln blifwer der af transporterat på Danmark. RARP V. 1: 56 (1652). (Det) är eij mindre billigt än för Riket högst nyttigt, at man transporterar de Swänska Handels-Comptoiren ifrån Amsterdam til Swerie. Polhem Bet. 2: 14 (1721).
b) (†) med avs. på elev: flytta (till högre undervisningsanstalt l. årskurs o. d.). Skolordn. 1724, s. 5. 1750 den 21 Februarii blef han transporterad til öfra classen i Gymnasium. BtHforsH 2: 4 (c. 1757).
3) (numera mindre br.) med avs. på rättighet l. tillgång l. ekonomisk fordran o. d.: överlåta l. överföra (till l. på ngn annan l. sig själv). 2SthmTb. 6: 495 (1582). (Om panten inte betalas på 8 dagar) då hafwe Banken fog at transporteran och öfwerlåtan til then som mäst biuder och gifwer. Schmedeman Just. 340 (1664). På Stålmakeriet feck Debeche privilegium, hwilken det sedan transporterade på Cromström. König LärdÖfn. 6: 59 (1747). En Riksens Ständers Contoirs Sedel .. transporterad af P. C. Risberg .. på Olof Ohlsson .. är förkommen. PT 1791, nr 1, s. 4. Nu transporterade jag min rättighet till rummen vid Björngården på Netzel, betalte honom min kontingent i hyran och flyttade. JEPalmsvärd hos Wedberg Palmsv. 23 (1817). (Faderns) ej obetydliga skulder lät .. (sonen) transportera på sig själv och grundlade därmed den skuldbörda, som sedan växte och hängde med ända till livets slut. KarlstStJulb. 1937, s. 29. SvOrdb. (1986).
4) överföra l. överflytta l. kopiera (bild l. text l. siffra o. d.) (till annat medium l. underlag l. sida o. dyl. l. till ny form o. d.). Thet misbruk, som några boktryckare giordt, i thet the tagit sig frihet at transportera psalmerna til hwad melodie them behagat. 2PrästP 1: 190 (1720). Dermed kan man transportera trykta kåpparstycken uppå glas. Rothof 578 (1762). (Handbroderiet) eger .. den fördelen, att sedan tyget, hvarpå det är arbetadt, blifvit utnött, det med lätthet låter öfverföra sig på nytt tyg, eller ”transporteras”. Berg Handarb. 36 (1873). Redan på .. (1770-talet) kunde man konsten att transportera en målning från gammal duk till ny. 3SAH LVII. 2: 92 (1946). — särsk.
a) (i sht i fackspr.) i fråga om bokföring: överföra l. kopiera (post (se POST, sbst.4 2) l. summa från en sida l. bok o. d. till annan). KlädkamRSthm 1628 A, s. 8 a. Transporterat ifrå andra Sijdan .. För Kiött 1 (daler) 8 (öre) .. För Huetebröd 4 (öre). Stiernflycht HuushAnn. nr 178 (1636). När alle Hemman och Lägenheter .. äro rätt införde och uträknade, bör Jordeboken transporteras och summeras. LReg. 73 (1689). När han för varje sida summerade ner beloppen och transporterade summorna insåg han (osv.). Larsson I By GGodTid. 14 (1941).
b) (numera mindre br.) överföra (ngt) till annat format l. annan skala, i sht med avs. på karta. At transportera en Vincel. Rålamb 1: 25 (1690). Transportera (en teckning) ifrån stort til smått. Miniatursk. 12 (1784). För en Detaille-Charta är behofvet af ett enkelt Projectionsnät nästan det alldra vigtigaste, i anseende till de täta transporteringar och connecteringar, som af sådana Chartor kunna förekomma. VetAH 1817, s. 165. (Proportionalcirkeln användes i följande exempel:) Det gäller att transportera en stadskarta från en skala till en annan, som är tio gånger mindre. SvLantmät. 1: 147 (1928). — jfr KART-TRANSPORTERING.
c) (†) överföra (ngt) från ett språk (till ett annat), översätta; med av prep. inledd bestämning angivande det språk till vilket ngt översätts; jfr TRANSLATERA 2. Den Ehrebare och Skenhelige Horans Corinnæ Beskrifning .. På thet Swenska Tungomåhlet afsatt och transporterat. Benzelstjerna Cens. 25 (cit. fr. 1668). KFÅb. 1913, s. 346 (1709).
5) [jfr motsv. anv. i t. o. fr.] (†) bildl., om känslotillstånd l. händelse o. d.: hänrycka (se d. o. 4) l. försätta (ngn) i ett tillstånd av starka känslor. Att man spör, ded jalousien begynner icke lijtett att transportere kongen i Danmarks consilia. AOxenstierna 7: 76 (1632). Mins hiärtans ånger och defuncti desiderium transporterar migh, att jag icke veet hvadh jag schrifver. AOxenstierna 7: 642 (1632). Effter iagh hafwer tagit så månge och store Prober aff eder och j aff migh, och weet thet j eder ther af icke låta transportera, så (osv.). Emporagrius Oxenstierna 130 (1655).
Särsk. förb.: TRANSPORTERA BORT1010 4. tr. till 1. SAOB B 3995 (1920). Arbetsskaran rörde sig i led som strålade ut över mossen där den färska torven transporterades bort. Lundkvist FlodHav. 52 (1934). jfr borttransportera.
TRANSPORTERA FRAM1010 4. till 1: förflytta (ngt) framåt; om symaskin: förflytta (tyg l. skinn o. d.) framåt, mata fram. SAOB F 1311 (1925). Transporterar maskinen icke fram arbetet tillfredsställande kan detta bero på att transportören är full av ludd från tyget. HbHusqvSickSackSym. 47 (1953).
TRANSPORTERA NED1010 4. jfr nedtransportera.
1) till 1: transportera l. föra (ngt) ned (till en plats l. i ngt o. d.). SAOB B 4284 (1922).
2) (numera mindre br.) till 4 b: med avs. på karta: överföra till mindre skala, förminska. Kartorna transporterades .. ned i en lämplig skala och sammansattes. NFMånKr. 1938, s. 335. Östergren (1959).

 

Spalt T 2341 band 35, 2007

Webbansvarig