Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TOLAG 3la2g, r. l. m. (RP 7: 138 (1638) osv.) ((†) n. BoupptSthm 1676, s. 745 a, Bil.); best. -en (äv. att hänföra till sg. tolage) (ss. n. -et); pl. -er (äv. att hänföra till sg. tolage); förr äv. TOLAGA, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or; l. TOLAGE, m.; best. -en (se ovan); pl. -er (se ovan).
Ordformer
(tolag (-gh) 1638 osv. tolaga 1635 (: Tolagu, obl. form)1680. tolage (too-) 1630 (: tolages, gen. sg.)1666. tolagen, sg. best. 1614 osv. tolager, pl. 1640 osv. tollago 1636)
Etymologi
[jfr mnl. o. nl. toelage, t. zulage; av mlt. tōlāge, tilllägg, ssg av , till (se TAPTO), o. lāge (se LAGA, sbst.1). — Jfr TOLAGA, sbst.2]
(förr) om (i procent anslagen) tilläggsavgift till tullbelopp på import- l. exportvara (uppburen i o. ss. inkomst tillkommande stapelstad) (jfr ANLAGA, LICENT 1); äv. om ämbetsverk o. d. för handläggning l. förvaltning av sådan avgift i ovan angiven bet.; jfr LICENT 2. I lijke motte vele .. (magistraten) slå aff den tolagen här pålagdh ähr, där E. M:tt denn lille Finske tull ville affslå. AOxenstierna 2: 203 (1614). I Königsberg tager Magistraten i staden aff godzet toolage. RP 6: 539 (1636). S:r Jahan Mattzon Opbördzman på Tohlaget här i Stockholm. BoupptSthm 1676, s. 745 a, Bil. Under .. (mitten av 1700-talet) njöt Staden ifrån de Stapel-Städer, som ej hade inquartering, den så kallade Tolagen. Hülphers SvStäd. 1: 54 (1778). Åbo Stad uppbär .. Ordinarie Tolag, för inkommande varor med 2/3 procent .. af värdet. Bonsdorff Kam. 657 (1833). Konungen fortfor .. så länge tolagen bestod .. att reglera denna. SvRiksd. 12: 33 (1934). Att ersättning för mistad tolag .. icke skall utgå för tid efter 1964 års utgång. SFS 1964, nr 879, s. 2066. — jfr FATTIGVÅRDS-, INKVARTERINGS-, STADS-TOLAG.
Ssgr (förr): TOLAGS-AVGIFT~02 l. ~20. tolag. (Att) Staden .. borde godtgöras genom förhöjning i Tolags-afgiften för wissa utländska waror. DA 1825, nr 94, s. 1.
-ERSÄTTNING~020. (till stapelstad erlagd) statlig ersättning för mistad tolag. StatistT 1: 301 (1862). Vanlig tolagsersättning, motsvarande 5 procent af stadens årliga tulluppbörd, (har) blifvit staden .. tillerkänd. BtRiksdP 1871, I. 1: 31.
-KAMMARE. kammare (se kammare, sbst.2 9) för förvaltning av tolag. SthmStadsord. 1: 139 (1661). I börshuset skulle .. läggas bank, packhus .. och tolagskammare. Lundin o. Strindberg GSthm 402 (1881).
-KAMRER, äv. -KAMRERARE. kamrer (se d. o. II 4) med uppgift att förvalta tolag. SvLitTidn. 1820, Bih. sp. 60. I Stockholm fanns .. en tolagskamrerare med underlydande personal. Herlitz Stadsförv. 1830 430 (1924).
-KASSÖR. kassör med uppgift att handha uppbörden av tolag. Maria Engelander, dotter af tolagskassören Jakob Philip E. Cavallin Herdam. 4: 190 (1857).
-MEDEL. i form av tolag influtna penningmedel; jfr -pengar. Stiernman Com. 4: 472 (1681; läst i orig.). Beloppet af de tolagsmedel, som här i staden .. influtit, utgör (osv.). SvT 1852, nr 30, s. 3.
-PENGAR. jfr -medel. Stiernman Com. 4: 531 (1683; läst i orig.). SAOL (1950).
-SKRIVARE. skrivare (se d. o. 2 a) med uppgift att bokföra tolag. BoupptSthm 24 ⁄ 2 1668, s. 38. Tolaghskrifwaren som .. hafwer sin Löön aff Staden, och giör Staden tienst, hafwer vthaff Skepparen intet at prætendera. Stiernman Com. 3: 863 (1671; rättat efter orig.).

 

Spalt T 1893 band 35, 2006

Webbansvarig