Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANLAGA, f.; best. -an; pl. -or (J. C. Risingh (c. 1661) i Hist. tidskr. 1896, s. 46) (pl. -ur RARP 8: 280 (1660)).
Ordformer
(ahn- J. C. Risingh (c. 1661))
Etymologi
[efter t. anlage]
(†) pålaga, skatt, kontribution; jfr ANLÄGGA I 1 i. En almen anlaga på spannemåhl. A. Oxenstierna i HSH 37: 273 (1635). The aff detta Ståndet förmode at blifwa .. medh wijdhare anlaghur och contribution förskont. RARP 8: 280 (1660). — särsk.
a) (i sht) i förb. an- och tolagor i fråga om en år 1657 af Carl X Gustaf I hans preussiska guvernement införd (på tyska an- und zulagen kallad) skatt på alla slags varor. (J. Risingh erhöll fullmakt) att vara öfverinspektor öfver våra gränse- och strömtullar, och därhos verserande våra höge regalier, så ock an- och tolager (tryckfel för tolagor) i städerna och andra importer (tryckfel för imposter) uti .. Preussen och Pomerellen. Hist. tidskr. 1896, s. 45 (cit. fr. 1657). jfr: (Jag har) öfver 4 åhr i Preutzen varit öfver ahnlagorne, hvilke iagh .. öfver hela Preutzen och Pomerellen inrättat. J. Risingh (c. 1661) i Hist. tidskr. 1896, s. 46.
b) [jfr t. anlage, anlagezoll (Gutzeit)] ss. benämning på en 1668 i Riga (möjligen äfv. på andra ställen) i st. f. landtullen införd förhöjning i tullafgifterna å vissa slags in- o. utgående varor; jfr ssgen.
Ssg (till b) (†): ANLAGS-MEDEL. [jfr t. anlagsgelder (Gutzeit)] Vnder nampn af Store Siö- och Små Tullar begripes och Licenter, Portorier, anlags medell, Accijser och confiscationer. Civ. instr. 86 (1694); jfr Publ. handl. 2: 1062 (1734).

 

Spalt A 1515 band 1, 1898

Webbansvarig