Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FATTIGVÅRD fat3ig~vå2rd l. (vard.) fat3i~ vå2rd, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[av FATTIG 1 o. VÅRD; jfr d. fattigpleje, t. armenpflege]
underhåll o. vård som (i sht från det allmännas sida) lämnas åt de fattiga; äv. om den institution som handhar de fattigas försörjning o. omvårdnad; fattigvårdsväsen. Sluten fattigvård, den form av fattigvård, då fullt underhåll lämnas inom fattigvårdsanstalt, anstaltsvård; yttre l. öppen fattigvård, då fattigunderstöd lämnas utanför fattigvårdsanstalt. Erhålla, åtnjuta fattigvård. Bevilja, meddela fattigvård. Falla fattigvården till last. Möller (1790). Barn, som tillhöra fattigvården. SFS 1847, nr 23, s. 4. Laga att du tar dig till något, så du slipper komma på fattigvården! Strindberg Fagerv. 19 (1902). Fattigvård meddelas i allmänhet genom understöd i hemmet, utackordering i enskilt hem eller vård å anstalt. SFS 1918, s. 852.
Ssgr: FATTIGVÅRDS-ANSTALT~02 l. ~20. jfr -INRÄTTNING. Geijer I. 6: 95 (1839). Hela antalet fattigvårdsanstalter (i Sv.) uppgick .. (1913) till 4140. Flodström SvFolk 422 (1918).
-AVGIFT~02 l. ~20. avgift till fattigvården. Berndtson (1881). särsk. (förr) i uttr. personlig fattigvårdsavgift. 2NF 21: 581 (1914).
-BÖRDA. om de ekonomiska förpliktelser som påvila ett samhälle för de fattigas försörjning; jfr FATTIG-BÖRDA. Socknarnas sträfvan att vältra fattigvårdsbördan öfver på annan socken. NF 4: 1058 (1881).
-DIREKTION. (förr i vissa städer) = -STYRELSE. Allmänna Fattigvårds-Directionen. StadgFattigvSthm 1807, s. 16. Lundell (1893).
-DIREKTÖR. (i vissa städer) chef för fattigvården. Schulthess (1885).
-DISTRIKT. om vart särskilt av de distrikt i vilka ett samhälle är indelat för bestridande av fattigvården. Rabenius Förv. 3: 413 (1873). Staden (Stockholm) är indelad .. för fattigvården i 14 fattigvårdsdistrikt. 2NF 26: 1475 (1917).
-FULLMÄKTIGE~0200, pl. Fattigvårdsfullmäktige äro på landet beslutande myndighet i ett fattigvårdssamhälle, som består af flera kommuner. 2NF 35: 753 (1923).
-FÖRESTÅNDARE~10200. föreståndare för fattigvårdsanstalt l. för fattigvården inom ett visst område; jfr -SYSSLOMAN. SFS 1847, nr 23, s. 11. Är fattigvårdssamhälle fördeladt i rotar, skall jemväl finnas en fattigvårdsföreståndare inom hvarje rote. Därs. 1871, nr 33, s. 6. 2NF (1907).
-FÖRORDNING. AB 1865, nr 222, s. 2. En fattigvårdsförordning, den första i sitt slag (i Sv.), .. utkom 1847. SvH IX. 2: 24 (1908).
-HÄNSEENDE~0200. i uttr. i fattigvårdshänseende, i fråga om l. i vad som gäller fattigvården. —
-INRÄTTNING~020. jfr -ANSTALT. DA 1808, nr 10, s. 1.
-INSPEKTION. FFS 1896, nr 7, s. 5. — —
-INSPEKTÖR.
1) (i Finl. sedan 1888, i Sv. sedan 1918) statsanställd inspektör för rikets fattigvårdsväsen. FFS 1888, nr 33, s. 1. 2NF 35: 753 (1923).
2) (i Sthm sedan 1899 anställd) kommunal tjänsteman med uppgift att värkställa fattigvårdsnämndens beslut. 2NF (1907).
-KONSULENT. av kungl. majestät l. enskild förening tillsatt konsulent för fattigvårdsärenden. 2NF 27: 970 (1918). Därs. 35: 754 (1923).
-LAG, r. l. m. jfr FATTIG-LAG. Trolle-Wachtmeister Ant. 2: 244 (1847). Sverige erhöll (år 1847) sin första fullständiga allmänna fattigvårdslag. NF 4: 1058 (1881).
-LAGSTIFTNING~020. Samtiden 1871, s. 18.
-NÄMND. av Sthms stadsfullmäktige utsedd överstyrelse som har att ombesörja stadens allmänna fattigvård. SFS 1864, nr 14, s. 1. Sthm 1: 587 (1897).
-SAMHÄLLE~020. om samhälle (en kommun l. flera kommuner tillsammantagna) som i fattigvårdshänseende utgör en administrativ enhet. BetFattigvRiket 1839, s. 179. Hvarje fattigvårds-samhälle är indeladt uti vissa distrikter. Palmén JurHb. 293 (1859). Hava två eller flera socknar å landet gemensam kommunalförvaltning, skola de anses såsom ett fattigvårdssamhälle. SFS 1918, s. 848.
-SKYLDIGHET~200 l. ~102. skyldighet att sörja för fattigvård. Kommunernas fattigvårdsskyldighet. Frey 1848, s. 177.
-STADGA, r. l. f. jfr -REGLEMENTE. Hagman Grundlag. 126 (1902). 1847 års fattigvårdsstadga. Flodström SvFolk 420 (1918).
-STRECK. polit. bestämmelse om förlust av rätt att deltaga i riksdagsmannaval för person som är omhändertagen till varaktig försörjning av fattigvården. UNT 1917, nr 6760, s. 3.
-STYRELSE. myndighet som handhar fattigvården inom ett fattigvårdssamhälle. BetFattigvRiket 1839, s. 180. SFS 1918, s. 848.
-SYSSLOMAN~200 l. ~102. föreståndare för fattigvårdsanstalt, stundom äv. för fattigvården i sin helhet inom ett större samhälle (stad); jfr -FÖRESTÅNDARE. BoupptVäxiö 1855. Östergren (1920).
-SYSTER. av kommun l. förening anställd kvinnlig befattningshavare som har att biträda vid i sht den yttre fattigvården. SvD 1916, nr 249, s. 7.
-TOLAG~20 l. ~02. (förr) Fattigvårdstolag, påbjuden år 1809 att, till understöd åt Stockholms allmänna barnhus (m. m.), .. utgå af vissa öfverflödsvaror. Linde Finansr. 394 (1887). (Kungl. majestät) utfärdade .. 1857 kungörelse om att .. den i vissa städer särskildt utgående .. fattigvårdstolagen .. skulle upphöra mot godtgörelse af tullmedlen. RiksdRevStatsv. 1905, s. 237.
-UNDERSTÖD~102 l. ~200. jfr FATTIG-UNDERSTÖD. Lundell (1893).
-VÄSEN l. -VÄSENDE. om de anstalter som från det allmännas sida träffas för fattigvårdens handhavande. AB 1865, nr 222, s. 2.
-ÄRENDE. ärende som rör fattigvården. BetFattigvRiket 1839, s. 185. Aldén Medb. 2: 55 (1884).

 

Spalt F 403 band 8, 1924

Webbansvarig