Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAPTO tap4(tapto´ Weste (1807), tapptó Dalin (1854); tap4tω l. 32 LoW (1911)), n. (Söderman ExBook 177 (1679) osv.) ((†) r. l. m. KKD 10: 209 (1702: tapton, sg. best.), Meurman (1847)); best. -t (ss. r. l. m. -n); pl. -n.
Ordformer
(tapento 1669. tapp to 16791713. tappto c. 17071852. tapto 1683 osv. taptoo 1685. tap tou 1683)
Etymologi
[av lt. taptō, motsv. nl. taptoe, eg. (slå) tappen till, urspr. befallning (först uppdykande under 30-åriga kriget) att slå tappen i öltunnan o. upphöra med utskänkningen för dagen; till lt. tap, motsv. TAPP, sbst.1, o. , till, motsv. nl. to, t. zu, eng. to, identiskt med lat. , deiktisk partikel i donec, så länge som, till dess, o. quando, när, till en ieur. rot med demonstrativ, deiktisk bet., (jfr äv. (med annat avljudsstadium) gr. δε, enklitisk deiktisk partikel); jfr d. tappenstreg, t. zapfenstreich, tapto(signal)]
mil. (i sht förr använd, på trumma l. horn l. trumpet utförd) signal som på kvällen anbefaller manskapet att återvända till sin förläggning (o. gå till nattvila); äv. (o. numera vanl.): tidpunkt på kvällen vid vilken soldater utan nattpermission senast skall befinna sig inom förläggningen; jfr RETRÄTT 8 b. Officeraren bör .. icke förgäta, at låta igenom serdeles patruillier straxt effter Tapento visitera, korszwijs igenom Lägret. Delachapelle ExBook 41 (1669). Tapto blåses och slås altid wid alla Regementer, antingen de stå i läger eller qwarter, om sommaren när dagarne äro längst, klockan 9 om afton, men när dagarne äro korta och så länge Regementerne stå i läger, då sker sådant så snart det mörknar. LMil. 4: 1382 (1709). Den af Manskapet, som wistas utom sitt Qwarter, emellan det tapto slagits .. och reveille gången är, men dertil ej förskaffat sig wederbörandes lof; warde gripen och extrajudicialiter straffad. Krigsart. 1798, 9: 2. Kl. 9 blåses tapto, åtföljdt af nattskott från flaggskeppet. Wrangel SvFlBok 309 (1898). Det var någon stund före tapto, och han hörde genom det öppna fönstret taktfasta steg och muntra röster av husarer, som gick hem från biografer och kaféer. Lieberath FriluftFl. 21 (1935). Om du inte har nattpermission, ska du ha passerat in genom kasernvakten vid tapto. SvSold. 1994, s. 110. — särsk.
a) (†) om sådan signal med huvudsaklig tanke på inträdande förbud mot vidare utskänkning l. förtäring av alkoholhaltiga drycker bland soldater. Wächtarne klagade öfuer Ingeborgh Hermans, att hon har såldt öhl til soldater .. sedan tap tou war slagit. HalmstDomb. 1: 300 (1683). Spegel GW 79 (1685).
b) i mer l. mindre bildl. l. utvidgad anv., i fråga om (uppmaning till) vila (för kvällen) l. tillbakadragande l. upphörande med ngt o. d. 2Saml. 1: 26 (c. 1707). Nej, nu blåser vi tapto. Tack och god natt. Bergman Epilog. 98 (1946).
c) i utvidgad anv., om militärt musikstycke (urspr.) avsett ss. tapto l. (avslutande) aftonmusik o. d. Svenska arméns tapto. Höijer (1864). Såväl arméns paradmarsch som revelj och tapto ha utlänningar till upphovsmän. VFl. 1933, s. 163.
Ssg (mil.): TAPTO-SIGNAL. Tapto- eller Reträttsignalen gifves hvarje afton vid infanteriet af hela spelet, samladt vid högvakten. TjReglArm. 1858, 2: 213.

 

Spalt T 485 band 34, 2003

Webbansvarig