Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAXONOMI tak1sonomi4, stundom -ωno- l. -onω- l. -ωnω-, r.; best. -n l. (i sht förr) -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom t. taxonomie o. eng. taxonomy av fr. taxonomie, bildat med oregelmässig ssgsform taxo- i st. f. taxi- av gr. τάξις (se TAXIS) o. –νομία (se -NOMI)]
(i sht i fackspr.) (om system av l. metod för) (hierarkisk) indelning l. klassificering (o. namngivning) av företeelser inom ett vetenskapligt område i kategorier; jfr INDELNING, sbst.1 1 c, KLASSIFIKATION 4 b, METOD 4, SYSTEM, sbst.1 4, SYSTEMATIK. särsk.
a) bot. o. zool. i fråga om växt- l. djurarter. BotN 1857, s. 73. Det är den deskriptiva .. botaniken (äfven kallad fytografi och taxonomi), som har till uppgift att utreda släktenas och arternas gränser och fastställa deras kännemärken, släkt- och artkaraktären. 2NF 33: 468 (1922). Då (plattmaskarna) .. äro talrika .. och deras taxonomi i motsvarande grad svår, torde det vara vanskligt för en lekman att yttra sig om ett iakttaget djurs arttillhörighet. FoFl. 1950, s. 102.
b) språkv. i fråga om språkliga enheter på olika nivåer, i sht inom strukturalismen. SvD(A) 13 ⁄ 5 1966, s. 11. Den generativa grammatiken introducerades såsom en reaktion mot den typ av strukturell språkbeskrivning som väsentligen består av att man klassificerar formella enheter (taxonomi) och beskriver enheternas distribution och variation. Sigurd Språkstrukt. 72 (1967).

 

Spalt T 578 band 34, 2003

Webbansvarig