Publicerad 2001   Lämna synpunkter
SYSTEMATIK sys1temati4k, r. l. f.; best. -en; pl. (om olika slag, numera föga br.) -er (SvFlicksk. 93 (1888)).
Etymologi
[jfr d. systematik, nor. systematikk, t. systematik, eng. systematics, fr. systématique; till SYSTEM efter mönster av sådana ord som DOGMATIK, DRAMATIK, GRAMMATIK, PROBLEMATIK, SCHEMATIK. — Jfr SYSTEMATIKER, SYSTEMATISERA, SYSTEMATOLOGI]
om (läran l. vetenskapen om) systematisk indelning l. framställning o. d., vetenskaplig klassificering; särsk. om efter visst system (släktskapsförhållanden o. d.) gjord sådan indelning osv. av växt- o. djurriket i arter, släkter, familjer osv.; stundom äv. närmande sig l. övergående i bet.: systematiserande synsätt o. d.; äv. allmännare: systematiskt tillvägagångssätt, planmässighet; systematisering. Det har varit tidehvarf, då en enda tänkares mörka systematik oinskränkt beherrskat menniskoförnuftet. Leopold 6: 28 (1792, 1833). Man har .. råkat göra Svenska Jordbruket wanmägtigt, igenom .. för mycken systematik. Blix SvFinance 128 (1797). Med Systematik .. förstås den del af Logiken, som afhandlar de åtgärder, hvilka vi måste vidtaga .. för att på ett systematiskt sätt ordna dem till ett vetenskapligt helt. Lindblom Log. 217 (1836). Systematiken lär oss att indela och ordna växterna efter deras kännetecken. Rebau NatH 2: 4 (1879). 2NF 33: 832 (1922; inom zoologin). Jag fortsätter min systematik av varorna .. det nödvändiga .. det för nöjes skull anskaffade .. det exklusiva. Form 1948, s. 106. (Föredragshållaren) redogjorde för sin systematik av erosionslandskapets utveckling. Ymer 1952, s. 262. (Genom kunskapen att särskilja de olika bakterierna tyfus och paratyfus från varandra) var grunden lagd för den forskning, som resulterade i den moderna receptoranalysen, på vilken dessa bakteriers systematik baserar sig. Bergstrand SvLäkS 231 (1958). Skolbarnen 9—13 år (har) intresse för nya fakta .. men intresse för systematik saknas ännu. PedT 1958, s. 31. Systematik (dvs.) Zoologernas och botanisternas sätt att föra ihop växt- o. djurarter till större grupper. JägUppslB 495 (1989). — jfr RÄTTS-, SKIVLINGS-, SKOL-, SLÄKT-, VÄXT-SYSTEMATIK m. fl. Anm. I nedanstående språkprov torde systemate vara felaktigt för systematik l. felaktigt för l. ombildning av systemata [jfr t. systemata, pl. av SYSTEM] Alltså sedan jag (dvs. U. Hiärne) A:o 1682 brunsCuren i Medewi föreståt och uträttat, resolverade jag mig att giöra en resa till de Tyska Mineralwattn och allehanda Bergwärck, på det jag så mycket wissare måtte wara om min systemate och meningar utj Mineral wattn. ÄSvBiogr. 5: 167 (c. 1722).
Ssgr: SYSTEMATIK-STUDIE. TSvLärov. 1953, s. 532.
-UNDERVISNING. Verd. 1888, s. 103.

 

Spalt S 15798 band 33, 2001

Webbansvarig