Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- sam3~, prefix.
Ordformer
(saam- 1670 (: Saam Syskone barn) 1672 (: Saamkulla). sam- 1521 (: samhol) osv. sam’1713 (: Sam’ Komsten, sg. best.; i vers). samb- 1596 (: Sambbröder, pl.), 1630 (: sambuetigheetz betänckiande) 1665 (: Sambkullen, sg. best.). samm- 1626 (: Sammbrodher)1818 (: Sammsidiga, pl.). samp- 1559 (: sampfälleligen, adv.)c. 1585 (: sampfellige, pl.). sampn- 1570 (: sampnarffwiingers, gen. pl.). sampt- 1590 (: sampttale))
Etymologi
[fsv. sam- (t. ex. i sambroþir, helbroder); jfr fd. sam- (t. ex. i samfæþræ, som har samma fader), d. sam- (t. ex. i samfædre, som har samma fader), fvn. sam- (t. ex. i sambróðir, helbroder), nor. sam- (t. ex. i samfeng(e), osorterad fisk), mlt. sam- (t. ex. i samwitticheit, medvetande), fht. sama- (t. ex. i samahaft, förenad, sammanhängande), feng. sam- (t. ex. i sammǣle, enig), got. sama- (t. ex. i samakuns, som är av samma släkt), gr. ὁμο– (t. ex. i ὁμοπάτριος, som har samma fader), sanskr. sama- (t. ex. i sama-jātīyaḥ, likartad); eg. ssgsform av SAM, adj.; formen sam’beror sannol. på att prefixet uppfattats ss. en förkortad form av SAMMAN; beträffande en avljudsform SOM- se SAMMESÄTE o. SAMTING]
1) betecknande lokal gemenskap (ofta liktydigt med: samman- l. hop-); ofta med tanke tillika på en gemenskap som sträcker sig äv. till andra förhållanden än rent lokala (jfr 27); äv. i mer l. mindre bildl. anv.
a) betecknande att två l. flera varelser l. föremål l. företeelser förekomma l. göra ngt (samtidigt) på samma plats l. i närheten av varandra; t. ex. SAM-BO, sbst.2, -BO, v., -BRÄKEN, -LIV, -STÅENDE.
b) betecknande att en viss handling l. ett visst skeende syftar resp. leder l. kan tänkas leda till (den samtidiga) förekomsten av två l. flera varelser l. föremål på samma plats l. inom ett visst begränsat utrymme o. d.; t. ex. SAM-BUDA, -DRÄKT 1, -FÖRA 1, -RINGA 1, -ROPA, -STÄLLA 1.
2) betecknande att två l. flera enheter (varelser l. föremål l. företeelser) äro förenade i en enhet l. en ss. enhet uppfattad grupp l. massa o. dyl. l. att en viss handling l. ett visst skeende syftar resp. leder l. kan tänkas leda till en sådan förening (ofta liktydigt med: samman- l. hop-); äv. betecknande dels att en enhet är sidoordnad med en l. flera andra enheter inom en grupp, dels att ngt är enhetligt l. sammanhängande l. uppkommet gm sammanläggning l. utgör en sammanfattande benämning; äv. i mer l. mindre bildl. anv.; t. ex. SAM-ART, -BAND, -BLADIG, -FOGA, -FÄST, -HÖRIG, -KÖPA, -NAMN, -PARA, -RÄKNA, -TAGEN, -VIKT, -VUXEN. — särsk.
a) i fråga om olika varelsers l. föremåls l. ämnens l. vätskors bildande av en enhetlig samling l. blandning resp. massa l. vätska l. vätskesamling o. i motsv. bildl. anv.; äv. i utvidgad anv., särsk. dels i fråga om blandning varigm föremål l. företeelser blandas om varandra så att oreda l. förväxling uppstår, dels i fråga om förhållandet att en vätska antar tjock konsistens (o. i anv. som ansluta sig härtill); t. ex. SAM-ARBETA 1, -BLANDA, -DRAGA 1, -FLYTA, -FLÖDE, -TJOCK 1.
b) i fråga om naturprodukter av visst slag som samlats (äv. fisk o. d. som fångats) o. bilda(r) en (i fråga om kvalitet o. d.) mer l. mindre osorterad mängd; äv. med tanke på att produkterna samlats samtidigt (jfr 3); t. ex. SAM-FÅNG, -FÅNGAD.
c) betecknande att två l. flera parter (personer l. stater o. d.) ingå (l. äro i) förbund l. sluta sig samman l. ingå överenskommelse l. äro l. bli eniga sinsemellan l. känna samhörighet o. d.; t. ex. SAM-ANDA, -FÄLLA, -HÅLL, -SPEL 1, -SÅT.
3) betecknande tidsgemenskap: samtidig(t); på samma gång (jfr 1, 2 b); t. ex. SAM-AVLAD 1, -BILDNING 2, -BINDA 2, -BÖRDIG, -FÖDD 1, -FÖDING 1, -KLANG 1, -TID.
4) betecknande gemensamt deltagande i viss handling l. verksamhet l. gemensamt nyttjande l. ägande av ngt l. gemenskap i fråga om rättighet l. skyldighet l. ursprung l. orsak l. förhållande l. egenskap o. d. (jfr 5, 7); t. ex. SAM-AFFÄR, -ARBETA 2, -ARV 1, -BERÄTTIGAD, -BESITTNING, -BRUK 1, -EVIG, -FRÖ, -KVEDA, -MÄNSKLIG, -PRODUKTION, -SKANDINAVISK, -SKOG, -SLAVISK, -SORG. — särsk.
a) betecknande att en viss verksamhet bedrives gemensamt av (l. att en viss anstalt o. d. är avsedd gemensamt för) män o. kvinnor (l. gossar o. flickor); t. ex. SAM-BAD, -BADA, -FRIMURARE, -GYMNASIUM 2.
b) betecknande en i äldre tid föreliggande gemenskap i språk o. kultur mellan stammar l. folk som senare skilts från varandra; dels i fråga om ett gemensamt urstadium (liktydigt med: ur-), dels i fråga om ett stadium som ligger senare än urstadiet o. kännetecknas av begynnande differentiering; t. ex. SAM-ARISK, -FINNAR, -FINSK, -INDOEUROPEISK, -SLAVISKA.
c) betecknande släktskap som baserar sig på att två l. flera syskon (som utgöra ett led i släktskapsförhållandet) ha samma far o. mor (ofta liktydigt med: hel-); t. ex. SAM-BRODER, -BRYLLING, -FARBRODER, -FASTER, -FÖDD 2, -KULL, -SYSKON, -SYSTER.
d) betecknande att ngn l. ngt står i samma relation till två l. flera personer o. d.; se SAM-FADER 2, -FIENDE.
e) [efter lat. con- i conscientia, medvetande] i utvidgad anv., i ssgr som beteckna medvetande l. insikt o. d.; se SAM-VETENHET, -VETIGHET; jfr SAMVETE.
5) [jfr 4] betecknande inbördes verksamhet l. inbördes förhållande mellan två l. flera parter; t. ex. SAM-FÄRD 2, -FÄRDSEL, -FÖRHÅLLANDE, -HANDEL 3, -HANDLANDE, -KVINNA, -SPRÅK, -SPRÅKA.
6) betecknande att två l. flera varelser l. företeelser gemensamt äro föremål för en viss handling l. kunna behandlas på samma sätt (jfr 7); t. ex. SAM-BESKATTA, -DYRKA, -DÖMA, -FOSTRAD, -LIVANDE, -UNDERVISA.
7) [jfr 4, 6] betecknande att två l. flera personer (bringas att) utföra ngt på ett harmoniskt l. likartat l. av god samverkan kännetecknat sätt l. att två l. flera företeelser ske på samma sätt l. att två l. flera föremål l. företeelser äro lika l. (bringas att) stämma överens l. harmoniera l. passa ihop l. att de skilda delarna av ngt äro lika l. passa ihop; t. ex. SAM-ANNONSERING 2, -FALLANDE 1, -LJUTT, -LYDIG, -ORDIG, -SEENDE, -STÄMMA, -TJOCK 2, -TYDIG, -TÄNKA, -TÄT, -VARIATION. — särsk. betecknande att två l. flera personer l. djur gm övning tillsammans uppnått (l. öva l. övas tillsammans för att uppnå) en av harmoniska l. väl överensstämmande rörelser l. åtgärder o. d. kännetecknad färdighet i ngt; t. ex. SAM-EXERCERAD, -EXERCIS, -KÖRD, -TRIMMA, -ÖVA.
8) betecknande att två l. flera företeelser följas åt l. följa efter varandra; särsk. i fråga om tidsenheter; t. ex. SAM-ARV 2, -FÄLLIG 2, -FÖLJANDE, -FÖLJD 2, -RÖRELSE.
9) betecknande jämförelse; t. ex. SAM-FÖRA 2, -JÄMNINGE.
10) betecknande sammanträngning av ngt (liktydigt med: samman-, hop-); se SAM-DRAGA 3, -TRYCKT, -TRÄNGD.
Sammansättningar (i allm. till 4). Anm. Ssgrna anföras nedan på sin alfabetiska plats.

 

Spalt S 422 band 24, 1964

Webbansvarig