Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROMEMORIA prω1memω4ria l. prωm1– l. prå1– l. prom1-, äv. 10302 (promemo´ria Weste; promemória Dalin), r. l. f. ((†) n. KKD 4: 100 (1711), Crusenstolpe CJ 2: 307 (1845)); best. -an; pl. -or ((†) -er HdlÅgerupArk. 26/8 1777, Dalin (1855)). Anm. Ordet förkortas ofta (i bet. 1 o. 2) till P. M. l. p. m. (uttalat pe3~äm2), r. (Östergren FrämOrd (1909) osv.) l. n. (SDS 1924, nr 120, s. 9, osv.); best. (mera tillf.) -en resp. -et (SDS 1954, nr 101, s. 22 (: PM:et)); pl. =.
Ordformer
(förr äv. skrivet ss. två ord. -ia 1711 osv. -ie 1794)
Etymologi
[jfr dan. o. t. promemoria; av lat. pro memoria, för minnet (se PRO, prep., o. MEMOAR)]
1) (skrivelse innehållande) anteckning(ar) gjord(a) till stöd för minnet, minnesanteckning(ar); numera i sht: (mer l. mindre skissartad) skrivelse innehållande anteckningar om de mera väsentliga fakta rörande en viss fråga l. vissa huvudpunkter i en framställning l. vissa uppgifter, avsedd att tjäna till ledning vid (det slutgiltiga) utarbetandet av en skrivelse l. vid behandlingen av en fråga l. ledandet av ett sammanträde o. d. I går fann jag åter et hemligt Pro memoria i hans skrifbord, så lydande: NB den 29 hujus .. skickas .. (låntagarens) obligation tilbaka (osv.). Dalin Arg. 2: 294 (1734, 1754). Jag .. har hos mig liggande en slags Pro-Memoria, som jag för min egen enskilta upplysning .. författat. AdP 1789, s. 576. Drottningen erhåller ett slags promemoria eller föredragningslista. AB 1838, nr 59, s. 3. SFS 1937, s. 1424. — särsk.
a) (†) om blad l. bok l. dyl. för minnesanteckningar. FoU 20: 330 (1836). (Om dateringen av handlingen var felaktig) förständigades Holst att på ett promemoria uppteckna denna handling. Crusenstolpe CJ 2: 307 (1845).
b) allmännare: anteckning, anmärkning; skrivelse innehållande kommenterande anmärkningar l. påpekanden o. d.; jfr 2. HovförtärSthm 1730, s. 201; möjl. till c. IT 1791, nr 99, s. 1. Promemoria öfver läkareinstruktionen. Bagge Förf. 120 (1896). Promemoria ang. postverkets undervisningskurser skall finnas å hvarje p(ost)-k(ontor). Döss o. Lannge (1908).
c) (†) förteckning, register l. dyl.; äv. bildl. Ty sänder iag här inne lyckt ett litet pro Memoria på de Persedlar som genom Auction komma at föryttras. ÅgerupArk. Brev 4/11 1744. Knorring Ståndsp. 1: 4 (1838; bildl.).
2) skrivelse (inlaga, anmälan, motiverat förslag, betänkande, redogörelse, rapport o. d.) till en myndighet l. överordnad; i sht om dylik skrivelse på vilken det nedlagts mindre arbete med utformningen l. stiliseringen än vid vanliga officiella skrivelser. Stiernman Riksd. 2581 (1727). Med nästa post skall jag inkomma med mitt promemoria om Lappmarks saken. Linné Bref I. 2: 109 (1747). Grosshandlaren Liljewalch .. (hade) haft en audiens hos Kungen för att lemna honom en promemoria rörande hvalfiskfångstaffären. Liljecrona RiksdKul. 50 (1840). (Utredningsarbetet) sammanfattades i en längre skriftlig promemoria. De Geer Bergsl. 52 (1951).
3) (†) skrivelse från en högre myndighet till en lägre l. till en enskild person (innehållande instruktion l. dyl.) rörande ngt som skall uträttas. KKD 4: 100 (1711). (Jag) har .. velat tilsända honom följande korta men tydeliga Pro memoria, såsom et rättesnöre. Posten 1769, s. 425. Wallquist EcclSaml. 1—4: 230 (1773).
4) (†) minnesruna. Dig egnas blott en tacksam promemoria. MarkallN 2: VII (1821).

 

Spalt P 2024 band 20, 1954

Webbansvarig