Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRO prω4 l. prå4, prep. Anm. Ordet användes i sv. knappast annat än i ett antal rent lat. uttr. (med samma bet. som i resp. fall i lat.), t. ex. pro aris et focis, för hem o. härd; pro copia (äv. förkortat till p. c.), för avskriften (dvs. för avskriftens riktighet ansvarar); pro et contra (se nedan); pro exercitio, för övnings skull (särsk. i fråga om disputation, motsatt: pro gradu); pro forma, för formens l. syns skull (jfr PRO FORMA); pro gradu, för (vinnande av doktors-, förr äv. magister)graden; pro mille l. (hopskrivet) promille, på l. för tusen; pro pace, för fred (använt ss. benämning på psalmen 608 i Ps. 1937); pro patria, för fäderneslandet (använt ss. devis l. motto o. ss. namn på ett sällskap o. en medalj); pro persona, för varje person, per person; pro primo, secundo, tertio osv., för det första resp. andra l. tredje osv.; pro rata parte, i förhållande till vars o. ens andel, i viss proportion; pro tempore (förkortat p. t.), för tillfället l. för närvarande; se vidare under resp. huvudord l. dess försvenskade motsvarighet (FOKUS, KOPIA, sbst.1, EXERCITIUM, FORM, GRAD, sbst.1 4 d anm., MILLE, PAX, PRIMO osv.).
Etymologi
[av lat. pro, prep. o. adv., framför, främst i l. vid, inför, för, i stället för, på (ngns) vägnar, till ersättning för, till försvar l. förmån för, enligt, i förhållande till; fram, bort, vidare, utom; besläktat med gr. πρό, framför, för m. m., sanskr. prá, före, samt FÖR, prep. — Jfr PRO-, prefix1]
för, till förmån för; nästan bl. i abs. anv. (utan rektion); äv. i substantivisk anv., sammanfattande, om vad som kan anföras (ss. skäl) för ngt; dels (tillf.) ensamt, dels i uttr. pro et l. och contra (stundom skrivet pro & contra), för och mot. I Frankrike skrefwe åtskillige pro & contra (rörande den av Stöfler förutsagda syndafloden). Block Progn. 22 (1708). Rydén Pontoppidan 494 (1766: pro och contra). Du har läst Emilen och finner där .. en hop skäl pro, som ej eller äro at aldeles förakta. OBergklint (1773) hos Lamm Oxenst. 229. Efter mycket ordande pro et contra förklarade Landtmarskalken, att (osv.). Liljecrona RiksdKul. 215 (1840). (Vid biskopsvalet kunde endast N. N.) väcka en storm pro et contra. VeckoJ 1954, nr 20, s. 30.

 

Spalt P 1915 band 20, 1954

Webbansvarig