Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MEMOAR mem1ωa4r l. me1-, l. a4r, r. l. m. l. f. (Berzelius Brev 9: 24 (1808) osv.) ((†) n. (SvMerc. 1763, s. 810 (1761))); best. -en, äv. -n; pl. -er ((†) memoir(e)s GT 1788, nr 7, s. 2, Arwidsson Schönberg XXIV (1809)).
Ordformer
(i sht förr ofta skrivet -oir(e). -oar 1871 osv.)
Etymologi
[jfr t. o. eng. memoire; av fr. mémoire, av lat. memoria, minne, till memor, adj., ihågkommande. — Jfr MEMORANDUM, MEMORERA]
1) (†) anteckning(ar) l. notis(er) l. inlaga l. berättelse (till en institution, statsämbetsman o. d.), i sht av mer l. mindre vetenskaplig art; kortfattad redogörelse för en sak l. ett förhållande; sammanfattande aktstycke om en frågas läge; mindre avhandling (ofta i polemiserande syfte), polemisk (små)skrift; memorandum; promemoria; (erinrings)skrivelse; dokument. BFerner (1761) i SvMerc. 1763, s. 810. En Memoire, rörande den Chinesiska Historiens tilstånd och grunder. Björnståhl Resa 1: 5 (1769). En memoire, som skall upplysa saken (dvs. sockerhalten i vitbetor). Wetterbergh SamhKärna 2: 195 (1857).
2) (†) = MEMORANDUM 2. Man har sett mäktiga Hof tilställa hvarandra Memoirs, som nästan kunde anses för Krigs-förklaringar. GT 1788, nr 7, s. 2. Pfeiffer (1837).
3) en persons (vanl. under senare delen av hans liv) ur minnet nedskrivna anteckningar om (vissa avsnitt) av hans eget liv jämte historisktbiografiska anteckningar om (märkliga) tilldragelser, förhållanden o. personer som han under sin levnad iakttagit l. kommit i beröring med, ofta beledsagade av hans egna subjektiva omdömen om händelserna o. personerna(s karaktär); personligt färgade levnadsminnen (i anekdotisk form), ofta vidgande sig till skildringar av en historisk epok; minnesteckning(ar) l. levnadsbeskrivning; (i kåserande stil nedskrivna) hågkomster; numera företrädesvis i pl.; jfr MINNE, sbst.1 4 a. Schück VittA 5: 94 (i handl. fr. 1750). Svenska memoarer och bref. (1900; boktitel). Siwertz JoDr. 98 (1928). — särsk. (†) i uttr. memoar över ngn, ngns levnadsteckning. Zeipel Set. 3—4: 184 (1847).
Ssgr (till 3): MEMOAR-BOK; pl. -böcker. 2NF 38: 207 (1925).
-FORM. Skildra något i memoarform.
-FÖRFATTARE. Frey 1849, s. 306.
-LITTERATUR. Frey 1849, s. 306.
-SAMLING. konkret. —
-SKRIVERI. Tenow Solidar 1: 111 (1905).
-SKRIVNING.
-VÄRK, n. större arbete bestående av memoarer. Tegnér Armfelt 1: 157 (1883).

 

Spalt M 759 band 17, 1944

Webbansvarig