Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KON- kon- l. kon1-, stundom kon3resp. kon4-, resp. (framför följande g- l. k-ljud) koŋ- osv., prefix.
Ordformer
(i enlighet med lat. språkets lagar har prefixet i allm. framför ett följande l formen kol- (t. ex. kollabera, kollega), framför b, m o. p formen kom- (t. ex. kombatt, kombinera; kommando, kommitté; kompakt, komplex), framför r formen kor- (t. ex. korrekt, korrumpera); sidoformen ko- användes framför vokal (t. ex. koagulera, koexistens), framför h (t. ex. koherent, kohesion) o. i vissa fall framför gn (t. ex. kognat, kognoscera). I yngre bildningar finnas dock avvikelser från dessa regler (t. ex. konrektor))
Etymologi
[jfr d., holl., t. kon-, eng., fr., it. osv. con-, av lat. con- (com-), med gammal sidoform co-, av en äldre form com till prep. cum, med, o. motsv. osk. com, con, co-, gall. com-, co-, ir. com-, cum-, co-, ävensom germ. ga- (se GRANNE, GE-)]
i ssgr (i de flesta fall bildade redan i lat. l. mlat.; ofta dock uppvisade först i nylat. l. de moderna spr.); urspr. o. vanl. med bet.: tillsamman(s) (med), tillsamman-, hop- o. d., i många fall dock äv. i mera obestämd anv., på olika sätt modifierande grundordets bet.
b) med grundord bestående av ett verbalsbst. l. ett ss. enkelt ord icke uppvisat av verb härledt sbst. samt i avledningar av dylika ssgr, t. ex. KOADJUTOR, KOAGEL, KOAGULERA, KOLLEGA, KOLLEGANT, KOLLEKTOR, KOLLOKVIUM, KONSCIENS.
c) med grundord bestående av ett adjektiv samt i avledningar av dylika ssgr, t. ex. KOGNAT, KOLLATERAL, KOMPARERA, v.1, KONDENSERA, KONKAV, KONREKTOR, KONTUMACIA.
d) med grundord bestående av ett sbst. av annan art än de under b nämnda samt i avledningar av dylika ssgr, t. ex. KOMMINISTER, KOMMOD, sbst. o. adj., KOMMUN, KOMMUNICERA, KOMMUNISM, KOMPANI, KOMPANJON, KOMPASTOR, KOMPATRIOT, KONCENTRERA, KONCENTRISK, KONFISKATION, KONFISKERA, KONFORM, KONFRONTERA, KONSORT, KONSTELLATION, KONTEMPLATION, KONVOJ, KONVOJERA.

 

Spalt K 2070 band 14, 1937

Webbansvarig