Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOMKAPITEL dωm3~kapit2el, i södra Sverge äfv. 4~010, n.; best. -kapitlet; pl. =; pl. best. -kapitlen.
Etymologi
[jfr d. domkapitel, holl. domkapittel, t. domkapitel; se DOM, sbst.2]
1) inom den katolska kyrkan: benämning på ett kollegium (delvis o. urspr. med klosterliknande karaktär) af prästmän (kaniker) som har att svara för gudstjänsten m. m. i domkyrkan o. att biträda biskopen vid skötseln af stiftet; i den sv. kyrkan efter reformationen småningom utveckladt till ett administrativt verk (med äfv. lekmän till ledamöter) för stiftsstyrelsen o. utgörande forum för mål som falla under s. k. andlig domsrätt; inom öfriga protestantiska kyrkor dels alldeles afskaffadt, dels stående kvar i någorlunda oförändradt skick (i engelska episkopalkyrkan), dels slutligen (i Tyskland) bibehållet ss. benämning på kollegium hvars medlemmar utgöras af innehafvarna af de prebenden som tillhörde de forna katolska domkapitlen; jfr KAPITEL, KONSISTORIUM. (Hvad Consistorium generale dömer) skall af the andre Doom Capitelen och heela Presterskapet hörsamligen Uptagas och effterkommas. Thyselius Handl. lärov. 2: 235 (1624). Uti Erckebiskopz Waal, skola alle Dom-Capitel i Rijket, hafwa sina Röster. Kyrkol. 20: 4 (1686). (Sedan Lund blifvit biskopssäte) trädde i stället för de ringa klosterbröderna ett domcapitel af stolta domherrar med rika prelaturer och prebenden. Weibull (o. Tegnér) LUHist. 1: 4 (1868). Vid Norrköpings riksdag 1604 reformerades domkapitlen, så att domprostembetet indrogs och titlarne poenitentiarius och decanus bortlades. Annerstedt UUHist. 1: 126 (1877).
2) sammanträde i domkapitel (se 1). Det har varit domkapitel i dag. Dalin (1850). Hålla domkapitel. Dens.
3) om lokal som regelbundet tages i anspråk för sammanträden i ett domkapitel (se 1). Dhesse .. Acter, skola .. uti Dom-Capitlet förvaras. Kyrkol. 25: 7 (1686). jfr: Sielf gick .. (Gustaf Vasa) up uti Dom-Capitlet til Canikerne. Celsius G. I 1: 108 (1746).
Ssgr (i allm. till 1): DOMKAPITELS-ASSESSOR. (i Finl.) af stiftets prästerskap vald ledamot i ett domkapitel. Finl. statskal. 1896, s. 339.
-BESLUT.
-FÖRVANT. (†) medlem af domkapitel. Växiö domk. akt. 1665, nr 362.
-LEDAMOT~102 l. ~200. medlem af domkapitel. —
-NOTARIE. (numera bl. i Finl.) Växiö domkyrk. räk. 1698, Verif. 869.
-PROF. före läroverksreformen 1904: inför domkapitel aflagdt prof af sökande till lärarsyssla vid svenskt allmänt läroverk. H. Sohlberg i Ped. tidskr. 1898, s. 644.
(jfr 2) -PROTOKOLL.
-SEKRETERARE. (i Finl.) lagfaren ledamot i domkapitel. Finl. statskal. 1887, s. 163.

 

Spalt D 1945 band 7, 1920

Webbansvarig