Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONSISTORIUM kon1sistω4rium l. —302 (consisto´rium Weste; kånnsistóriumm Dalin), n.; best. -iet, i best. anv. äv. utan slutartikel ((†) -iumet Ekeblad Bref 2: 369 (1663), VDAkt. 1680, nr 353); pl. -ier. Anm. I ä. tid användes ordet med genomgående lat. böjning. Annerstedt UUH Bih. 1: 38 (i handl. fr. 1596: i .. academiæ consistorio). Fosz 372 (1621: i alle Consistorijs). KOF II. 2: 261 (c. 1655: Consistoria, pl.). Liljecrona RiksdKul. 34 (1840: i consistorio).
Ordformer
(förr äv. skrivet con-)
Etymologi
[jfr t. konsistorium, av lat. consistorium, (samlingsplats för) rådsförsamling, avledn. av consistere, sammanträda (se KONSISTENT). — Jfr KONSISTORIAL, KONSISTORIELL]
1) benämning på viss ecklesiastik l. akademisk myndighet.
a) benämning på vissa ecklesiastika myndigheter; i fråga om förh. inom den sv. kyrkan dels (i officiellt spr. intill 1937) om domkapitel l. (särsk. i uttr. Stockholms stads konsistorium) om ett kollegium som utövade motsv. myndighet över Sthms stads församlingar med undantag av hov- o. garnisonsförsamlingarna (1937 ersatt med: domkapitel), dels om hovkonsistorium samt amiralitets- o. fältkonsistorium (se dessa ord), ävensom (särsk. i uttr. allmänna konsistorium) om det i ä. tid planerade generalkonsistorium (se d. o.). Enkannerligen .. skall detta allmenna Consistorium haffue en allmen inseende och inspection öffuer all Clerkerijdt uti hela Rijket. Thyselius HdlLärov. 1: 62 (1617). Ekeblad Bref 2: 369 (1663). LMil. 1: 232 (1683). FörordnRättegDomcap. 1687, § 3. Notarier och amanuenser vid de ecklesiastika konsistorierna. SFS 1920, s. 1249. DN(B) 1936, nr 355, s. 1. jfr: At itt Consistorium Ecclesiasticum motte her i Stockholm wprettat bliffua. KOF 1: 263 (1575). — jfr AMIRALITETS-, FÄLT-, GENERAL-, HOV-, KYRKO-, STADS-KONSISTORIUM.
b) vid universitet, benämning på tvenne myndigheter (större o. mindre akademiska konsistoriet) med skiftande sammansättning vid olika tider samt med olika befogenhet för handläggande av universitetets angelägenheter. Annerstedt UUH Bih. 1: 84 (i handl. fr. 1610). Academiska Consistorierne. ProjFörordnTrivialsch. 1760, s. C 1 a. Den lindriga näpst, som af det mindre konsistorium de skyldiga (medlemmarna av föreningen Verdandi) ådömdes. De Geer Minn. 2: 282 (1892). SFS 1916, s. 139, 140. Siwertz JoDr. 110 (1928).
2) sammanträde i konsistorium.
b) motsv. 1 b. Annerstedt UUH Bih. 1: 288 (i handl. fr. 1627). Därs. II. 2: 30 (1909).
3) lokal l. byggnad där konsistorium (i bet. 1 a) brukar sammanträda; jfr KAPITEL-HUS 1. Schroderus Dict. 99 (c. 1635). Höjer Sv. 1: 231 (1873).
Ssgr (i allm. till 1 a): A (†): KONSISTORI-SAK. i pl.: konsistorialsaker. KyrkohÅ 1917, s. 156 (c. 1620).
-VAKTMÄSTARE, se B.
B (i fråga om bruklighet jfr ovan under KONSISTORIUM 1 a): KONSISTORIE-AMANUENS. (konsistorie- 1884 osv. konsistorii- 18691893) ämbetstitel för amanuens åt sekreterare (resp. notarie) i domkapitel l. konsistorium; sedan 1928 inom domkapitlen ersatt med: amanuens vid domkapitelsexpedition. SP 1809, nr 5, s. 1. SvStatskal. 1928, s. 542.
(1 a, b) -BORD. (konsistorie- 18911915. konsistorii- 18871904) bord vid vilket konsistorium sammanträder. Svedelius Lif 508 (1887).
(1 a, b) -DAG. (konsistorie- 1921. konsistorii- 16271897) dag på vilken konsistorium sammanträder. Annerstedt UUH Bih. 1: 289 (i handl. fr. 1627). Hagström Herdam. 1: 124 (1897).
-FULLMÄKTIG~020, m. (konsistorie- c. 1777 osv. konsistorii- 17231863) av konsistorium förordnat fullmäktigt ombud vid rättegång, syneförrättning o. d. RO 1723, § 16. SFS 1863, nr 83, s. 6.
(1 a, b) -GÖROMÅL~102 l. ~200. (konsistorie- 1889 osv. konsistorii- 18451887) i sht i pl. Frey 1845, s. 358.
(1 a, b; jfr 3) -HUS. (konsistorie- 1897 osv. konsistorii- 16931877) Alopæus BorgåGymn. 275 (i handl. fr. 1693). Annerstedt UUH II. 2: 38 (1909).
-KÄRRA. (vard.) bildl., i sådana uttr. som åka l. skjutsas omkring på konsistoriekärran, om obefordrad prästman: (under längre tid) bliva utsänd av konsistorium för tjänstgöring på olika platser. GHT 1897, nr 22, s. 2.
(1 a, b) -LEDAMOT~102 l. ~200. (konsistorie- 1873 osv. konsistorii- 17811887) Alopæus BorgåGymn. 340 (i handl. fr. 1781).
-NOTARIAT. (konsistorie- 1799 osv. konsistorii- 16521857) jfr -NOTARIE. BtRiksdP 1895, 8Hufvudtit. s. 15 (1652).
-NOTARIE. (konsistorie- 1808 osv. konsistorii- 17711893) ämbetstitel för sekreterare i konsistorium (numera bl. i hovkonsistoriet), sedan 1928 vid domkapitlen ersatt med titeln stiftssekreterare o. i Sthms stads konsistorium resp. (sedan 1937) Sthms domkapitel med titeln sekreterare. PT 1758, nr 63, s. 4. BtRiksdP 1928, 1: nr 102, s. 13. SvStatskal. 1937, s. 62.
-OMBUD~02 l. ~20. (konsistorie- 1884 osv. konsistorii- 18541899) jfr -FULLMÄKTIG. Cavallin Herdam. 1: 276 (1854). Upsala domkapitel har förordnat kontraktsprosten .. (K.) att i egenskap af konsistorieombud närvara vid syneförrättning å Håtuna kyrkoherdeboställe. Upsala(A) 1919, nr 128, s. 3. SFS 1925, s. 1078.
-PEDELL. PWieselgren (1847) i Wieselgren 21. UNT 1920, nr 7436, s. 4.
(1 a, b) -PROTOKOLL. (konsistorie- 1909 osv. konsistorii- 1881) Lundin (o. Strindberg) GSthm 329 (1881).
(1 a, b) -SAMMANTRÄDE~1020 l. ~2010. (konsistorie- 1893 osv. konsistorii- 17831900) Porthan BrefSamt. 1: 297 (1783).
-SEKRETERARE. (konsistorie- 1928 osv. konsistorii- 17121893) VDAkt. 1712, nr 246. BtRiksdP 1928, 1: nr 102, s. 12.
-SKJUTSHÄST~02 l. ~20, m. (vard., skämts.) prästman som ”åker på konsistoriekärran”. Wranér HelgdHvard. 67 (1893).
-VAKTMÄSTARE~0200. (konsistori- 1855. konsistorie- 1891 osv. konsistorii- 17911793) IT 1791, nr 74, s. 4. BtRiksdP 1895, 8Hufvudtit. s. 17.
C (numera mindre br.): KONSISTORII-AMANUENS, -BORD, -DAG, -FULLMÄKTIG, -GÖROMÅL, -HUS, -LEDAMOT, -NOTARIAT, -NOTARIE, -OMBUD, -PROTOKOLL, -SAMMANTRÄDE, -SEKRETERARE, -VAKTMÄSTARE, se B.

 

Spalt K 2153 band 14, 1937

Webbansvarig