Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAPITEL kapit4el, sbst.1, n. ((†) r. l. m. l. f. G1R 4: 298 (1527), OPetri Kr. 166 (c. 1540); se vidare nedan); best. -tlet (G1R 4: 319 (1527) osv.) ((†) -telet(h) G1R 1: 37 (1522), Bolinus Dagb. 70 (1676); -telt Wallenberg (SVS) 1: 7 (c. 1765); i best. anv. utan slutartikel Arvidi 1 (1651); ss. m. l. f. -telen G1R 4: 298 (1527), OPetri Kr. 166 (c. 1540)); pl. = (G1R 5: 88 (1528: Capitelen, pl. best.) osv.) ((†) -tler Schroderus Os. 1: 193 (1635), Brunius Metr. 208 (1836); ss. r. l. m. l. f. -tlar Cavallin Herdam. 2: 207 (i handl. fr. 1686), VDAkt. 1784, nr 300); pl. best. -tlen (G1R 7: 243 (1531) osv.) ((†) -telen G1R 5: 88 (1528), Thyselius HdlLärov. 1: 122 (1624)). Anm. Förr användes äv. den lat. formen capitulum med lat. böjning. G1R 4: 301 (1527: Capitulum). PJAngermannus PMagni E 2 a (1605: Capitulo). JMessenius (1629) i HB 1: 112 (: capitlum; i vers).
Ordformer
(förr vanl. skrivet cap(p)-. -itel(l) 1522 osv. -ittel(l) 15291815. -ittil(l) 15901778. -itul 15271779)
Etymologi
[fsv. kapitel; jfr dan. o. t. kapitel, fr. chapitre (varav eng. chapter); av lat. capitulum, diminutiv till caput, huvud (se KAPUT, sbst.), eg.: litet huvud, huvudpunkt l. huvudavdelning av en skrift, i mlat. äv.: sammankomst (inom en klosterorden o. d.), domkapitel, med syftning på bruket att ett kapitel av ordensstatuterna resp. bibeln skulle föreläsas vid sammankomsterna]
1) var särskild av de (större, mera självständiga) avdelningar vari en bok l. skrift (l. självständig del av denna) ofta är uppdelad. Boken är indelad i åtta kapitel. Saken är omnämnd i sjunde kapitlet. Läsa ett kapitel ur bibeln. OPetri Sacr. Föret. 3 (1528). (Den skyldige) skall bötta, som lag förmeller i th[et] 14 cappittill i kiöpmalebalkienn. SkrGbgJub. 6: 205 (1590). Thet femte kapitlet (i Paulus’ brev) til the Romare .. är ett ganska herligit och trösterikt kapitel. Swedberg Schibb. 96 (1716). Fjerde kapitlet .. Läsaren torde från första kapitlet af denna berättelse påminna sig en man, som (osv.). Rydberg Ath. 31 (1859). Friesen (o. Grape) CodArg. 111 (1928). — särsk. i bildl. anv.
a) om ngt som betraktas ss. en relativt självständig del av ett större helt: område; ämne; ”punkt”; äv.: avsnitt (se d. o. 3). Det var ett sorgligt kapitel. Ekelund Fielding 130 (1765). Så snart det angår Capitlet om flickor, så pratar Oncle liksom den blinde om färgen. Altén Fästm. 7 (1796). Hvem som först ledde samtalet på giftermål, vet jag icke, men nog af, vi kommo på det kapitlet. De Geer Minn. 1: 99 (1847, 1892). Julianus var visserligen en stor fältherre, .. men det fanns likväl ett kapitel i krigskonsten, som han ej begrep. Rydberg Ath. 377 (1859). Vargarna äro också ett kapitel, som alltid intresserar en lapp. TurÅ 1912, s. 260. Psykologen som hyresvärd var ett kapitel för sig. Siwertz JoDr. 74 (1928).
b) (i Finl.) i uttr. hava ngt (som anses syndigt, olämpligt o. d.) på sitt kapitel o. d., hava ngt på sitt syndaregister. En flicka, som med rätt eller orätt har vidlyftiga rykten på sitt kapitel. Topelius Fält. 4: 374 (1864). (Han) hade . många pojkstreck på sitt kapitel. Lagus Pojk. 152 (1904). Jfr Bergroth FinlSv. 266 (1928).
2) domkapitel.
a) (numera nästan bl. hist.) = DOMKAPITEL 1; äv. (i fråga om förh. under slutet av 1500-talet o. i sht början av 1600-talet) i uttr. Stockholms (stads) kapitel [efter nylat. capitulum stockholmense], benämning på Stockholms stads konsistorium; äv. elliptiskt för detta uttr. Wpsala capitel. G1R 1: 160 (1523). (Saker) upptecknade i Stockholms capitels book. Holmquist Domkap. 34 (cit. fr. 1594; möjl. ssg). Kyrkiones Dom föres .. uthi Gudz församblingz Domsäten, som kallas Consistoria eller Capitel. KOF II. 2: 261 (c. 1655). Holmquist Domkap. 31 (1908). SvKyrkH III. 1: 35 (1933). — jfr DOM-, GENERAL-KAPITEL m. fl. — särsk. (†) i vissa uttr.: sitta kapitel, vara bisittare i domkapitel, stämma ngn l. komma till kapitels (äv. kapitel) o. d., instämma ngn resp. komma inför domkapitlet, innan och utan kapitels, inom o. utanför domkapitlet. Utaff Vyrdeliige Fader Biscop Jacob i Skara kalladhe till atth sitthia Capitell ther sammastadz. VgFmT I. 8—9: 117 (1579). (Han) kom .. til Capittels, och begiärade wara henne (dvs. sin hustru) frij. UppsDP 30/3 1593. (Hon) Stemdes till Capittel. ÄARäfst 200 (1596). Jagh och andre wördighe Prestemän innan och vthan Capitels. PJAngermannus PMagni E 1 a (1605). Min hustru .. hafwer på mig för een tijdh sedan tagit stämning till Capitels. VDAkt. 1667, nr 317.
b) (numera bl. tillf. l. hist.) sammanträde i domkapitel; jfr DOMKAPITEL 2. När .. Archiepiscopus, war heemkommin ifrå Stocholm, hölt han Capitell. UppsDP 9/9 1595. Holmquist Domkap. 29 (1908).
c) (†) lokal l. hus där ett domkapitel brukar sammanträda; jfr DOMKAPITEL 3. RA I. 3: 31 (1593). (Smederna) huijttlijmade capitlet i 2 dagar. BtÅboH I. 1: 94 (c. 1621). Schultze Ordb. 2208 (c. 1755).
3) i fråga om ordnar.
a) benämning på det högsta styrande rådet i vissa ordnar. HbFrimur. 1: 561 (1895). Finlands Vita Ros Orden … Stormästare … Kapitlet. FinlStatskal. 1924, s. 298. jfr: Då det allmänna Chevaleriet hvarken ägde någon Stormästare eller något gemensamt Capitel, kunde (osv.). Tibell SeraphO 66 (1826). — jfr GENERAL-, ORDENS-, STOR-KAPITEL.
b) högtidlig sammankomst av medlemmar av en andlig l. världslig orden l. av ett kloster. ConvLex. (1821). Topelius Vint. III. 1: 121 (c. 1865, 1896). NF (1884). — jfr GENERAL-, MUNK-, ORDENS-, PROVINS-, PROVINSIAL-KAPITEL m. fl. — särsk. i fråga om ordensväsen i nyare tider. CeremSeraphO 1765, s. 2. Dubbningen i Capitlet slöts nu i quäll. Bellman (BellmS) 2: 12 (1769, 1791). HbFrimur. 2: 28 (1896). — jfr DAM-, ORDENS-, STOR-KAPITEL.
c) (†) om rum där medlemmarna av ett kloster ha sina sammankomster. JMessenius (1629) i HB 1: 94.
Ssgr: A: (2 a) KAPITEL-BOK; -böcker. (kapitel- 1631 osv. kapitels- 15991908) (numera bl. hist.) domkapitels protokollsbok. SthmTb. 14/3 1599. Holmquist Domkap. 34 (1908).
(2 b) -DAG. (kapitel- 1935. kapitels- 15951682) [fsv. kapitelsdagher] (numera bl. i vissa kretsar) dag då ett domkapitel sammanträder. UppsDP 5/11 1595. NDA(B) 1935, nr 55, s. 4.
(2 a) -DEKAN. (kapitel- 1897 osv. kapitels- 1850) hist. = DEKAN 1 a; jfr DOM-DEKAN. Reuterdahl SKH II. 2: 366 (1850).
(1) -FÖRKLARING. (†) utläggning av ett kapitel i bibeln; äv.: andaktsstund med bibelförklaring; jfr BIBEL-FÖRKLARING b. De så kallade Capitel-förklaringar uti vecko-predikningarne här i staden (dvs. Sthm), då hvarje vers i Capitlet är Text efter de ord den innefattar. Posten 1769, s. 1026. Hagström Herdam. 3: 204 (1899; i fråga om förh. c. 1730).
(2 a) -GODS. (kapitel- 1680 osv. kapitels- 1776) (numera bl. hist.) gods tillhörigt ett domkapitel; i sht i pl. RARP 13: 352 (1680). Almquist CivLokalförv. 1: 251 (1917).
(2 a) -HERRE. (kapitel- 18361897. kapitels- 16101751)
1) (numera bl. hist., mindre br.) ledamot av domkapitel, kapitular. Schroderus Dress. 274 (1610). Hassler LinkStift 1: 44 (1935).
2) (†) i utvidgad anv.: rådsherre. Then Iudeske Capitels Herren (Nikodemus). Phrygius HimLif. 113 (1615).
-HUS. (kapitel- 1555 osv. kapitele- 1562. kapitels- 15661922) [fsv. kapitel(s)hus]
1) (numera i sht i vissa kretsar l. i fråga om ä. förh.) till 2: hus tillhörigt ett domkapitel; vanl. om det hus där ett domkapitel höll (håller) sina sammanträden o. hade (har) sin expedition. G1R 25: 170 (1555). Pedellen skal hålla Capitels huset reent, med twättande och sopande, sammankalla Assessores (m. m.). KOF II. 2: 278 (c. 1655). 2UB 1: 177 (1898). I går ägde Kristliga studentförbundets julfest rum i Kapitelhuset (i Lund). LD 1934, nr 284, s. 10.
2) (i fråga om ä. förh.) till 3 b: hus l. lokal där medlemmarna av ett kloster hade sina sammanträden. Linc. (1640; under exedra). Vreta kapitelshus. Fornv. 1922, s. 73.
(1) -INDELNING~020. Rydqvist SSL 1: XIX (1850). Vår kapitelindelning (av bibeln) stammar först från 1200-talet. 3NF 3: 207 (1924).
-LEDAMOT~102 l. ~200. särsk. hist. till 2 a: domkapitelsledamot. Reuterdahl SKH III. 2: 67 (1863).
(2 a) -MAN, m. (kapitel- 17321908. kapitels- 16311797) (numera bl. hist., mindre br.) domkapitelsledamot, kapitular. Thyselius Bidr. 161 (1631). Högvördige Herr Doctor och Biskop samt VälÄrevördige och Höglärde Herrar Capitelsmän. VDAkt. 1749, nr 406. Holmquist Domkap. 35 (1908).
(1) -RUBRIK. rubrik över ett kapitel. Frey 1850, s. 327. NordBoktrK 1907, s. 25.
(2 a) -SAK. (kapitel- 1908 osv. kapitels- 16211683) (numera bl. hist.) rättssak underlagd domkapitels jurisdiktion. Schmedeman Just. 195 (1621). Rådstugu saker böre icke slijtas i Capitelen, Ey heller Capitels saker på Rådhuset. Thyselius HdlLärov. 1: 122 (1624). Holmquist Domkap. 22 (1908).
(2, 3) -SAL. (i sht förr) sal där ett ”kapitel” håller sina sammanträden; i sht om dylik sal i ett kloster. Landsm. V. 6: 87 (1885). 2NF 31: 254 (1920).
(2) -STUGA. (kapitel- 1899 osv. kapitels- c. 1627. kapitle- c. 1627) (i fråga om ä. förh.) rum avsett för ett domkapitels sammanträden. BtÅboH I. 1: 104 (c. 1627). 2NF 33: 397 (1921).
(1) -VIS, sbst. n. o. adv. (kapitel- c. 1755 osv. kapitels- 16401700)
1) (†) sbst.; i uttr. i kapitel(s)vis, kapitelvis (se 2). Linc. (1640). Schultze Ordb. 2208 (c. 1755).
2) adv.: i l. efter kapitel, kapitel efter kapitel, med ett kapitel i sänder. Linc. L 3 b (1640). TurÅ 1920, s. 312.
(1) -ÖVERSKRIFT~102, äv. ~200. jfr -RUBRIK. Vetterlund StDikt. 87 (1892, 1901). Collijn SvBibliogr. 2: 90 (1928).
B (†): KAPITELE-HUS, se A.
C: KAPITELS-BOK, se A.
(2 a) -BRODER. [y. fsv. kapitelbrodhir (CodUps. C 20 76)] (†) om ledamot av domkapitel i hans förhållande till övriga domkapitelsledamöter, ämbetsbroder l. kollega inom domkapitel. G1R 6: 328 (1529). Bispen i Linköping mett någre aff hans gamble Capittels Bröder. Därs. 12: 170 (1539). Schroderus Os. 1: 647 (1635).
-DAG, -DEKAN, se A.
(2 a) -DOM. (numera bl. hist., föga br.) av domkapitel fälld dom. SkrGbgJub. 6: 569 (1621). Cavallin Herdam. 4: 12 (1857).
-GODS, -HERRE, -HUS, -MAN, se A.
(2 a) -PERSON. (†) domkapitelsledamot. Rudbeckius Kyrkiost. 50 (c. 1635). Schroderus Os. III. 2: 247 (1635).
(2 a) -RÄTT, m. (†)
1) rätt som tillämpas i domkapitels dömande värksamhet. Effter Pauli dom och gamal capitels rett. SynodA 2: 19 (1585).
2) om domkapitel i dess egenskap av dömande myndighet. Schroderus Os. 1: 647 (1635). ConsAcAboP 1: 319 (1648).
-SAK, -STUGA, se A.
(2 a) -TAXA. (förr) kam. viss skatt som domkapitel hade att av sina inkomster (in natura) erlägga till staten; jfr BISKOPS-TAXA. VaruhusR 1540. Capittels taxann aff Schara i smör. Almquist CivLokalförv. 3: 189 (i handl. fr. 1544). Dijkman AntEccl. 271 (”171”) (1678, 1703; i fråga om förh. 1551).
-VIS, se A.
D (†): KAPITLE-STUGA, se A.

 

Spalt K 455 band 13, 1935

Webbansvarig