Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VETERINÄR vet1erinæ4r l. vet1rinæ4r, m.//ig.; sg. -en; pl. -er. Anm. Ordet användes i ä. tid äv. i den latinska formen veterinarius. KrigsmSH 1800, 1: 18. ConvLex. 4: 385 (1826).
Ordformer
(veterinair (-re) 1776 (: veterinaire Scholan)–1817 (: Veterinaire-Inrättningen). veterinär 1812 (: veterinärmedicinen) osv.)
Etymologi
[jfr d. veterinær, t. veterinär, fr. vétérinaire; av lat. veterinarius, djurläkare, substantivering av veterinarius, som avser boskap, avledn. av veterinus, dragdjur, till vetus (gen. -eris), gammal (se VÄDUR), o. samhörigt med gr. ἔτος, år, alltså eg. om årsgammal boskap; jfr äv. sanskr. vatsá-, kalv. — Jfr VETERINÄR, adj.]
person som är fackmässigt utbildad o. (numera efter avlagd akademisk examen (o. legitimering)) yrkesmässigt ägnar sig åt behandling av i sht sjuka l. skadade djur, djurläkare; äv. om person med sådan utbildning som är verksam inom livsmedelskontroll l. laboratorieverksamhet o. d.; förr äv. liktydigt med: veterinärmedicin. Wid öpnandet af desse Får, har man funnit en hwit mask uti lefren. Det wore hedrande, om någon Veterinaire gunstigt upgåfwo ordsaken til sådane sjukdomar, til förekommande däraf, samt tjenlige botemedel. IT 1784, nr 57, s. 2. Min vördade förman Herr Doctor Forsenius, som ansåg Veterinairen för högst nyttig anmodade mig, att 2:ne timmar i veckan undervisa Gymnasii Ungdomen uti Arte Veterinaria. Fürst Florman 18 (i handl. fr. 1793). Militära läkare och veterinärer åtnjuta samma aktningsbetygelser som officerare. Nordensvan o. Krusenstjerna 1: 60 (1879). Det kött, som införes i vårt land, (undersöks) av särskilda av hälsovårdsnämnden anställda veterinärer. Bolin VFöda 215 (1933). Kommer att tänka på när jag var liten och vi skulle avliva vår katt. Jag ville att veterinären skulle ge den lite gift i taget så att han inte dog så tvärt. Bredow BaraInte 184 (2009). — jfr ARMÉ-, BESIKTNINGS-, CIVIL-, DISTRIKTS-, FÄLT-, KARANTÄNS-, LÄNS-, PRIVAT-, SEMIN-, STUTERI-, TJÄNSTE-VETERINÄR.
Ssgr (Anm. Vissa av nedan anförda ssgr kan äv. hänföras till veterinär, adj.; jfr äv. de under d. o. anförda ssgrna): VETERINÄR-ANSTALT~02 l. ~20. anstalt (se d. o. 5) för omhändertagande av djur för vård l. avlivning. Tholander Ordl. (1872).
-ASSISTENT. jfr assistent 2 o. -biträde. BtRiksdP 1899, 4Hufvudtit. s. 16. Vi söker till vårt laboratorium för säkerhetsvärdering en .. Veterinärassistent. DN 16/3 1987, s. 46.
-BESIKTNING. besiktning utförd av veterinär. SFS 1884, nr 2, s. 1.
-BITRÄDE~020. jfr biträde 5 o. -assistent. Veterinärpersonalen vid fälthären utgöres af veterinärer och veterinärbiträden. KrigsveterRegl. 1907, s. 9.
-BYRÅ. byrå (se d. o. 3) för handläggande av veterinärmedicinska ärenden. BtRiksdP 1900, 8Hufvudtit. s. 119.
-DISTRIKT. distrikt utgörande verksamhetsområde för en l. flera veterinärer. Medan vissa län vore fullständigt uppdelade i veterinärdistrikt, vore andra det antingen endast delvis eller alls icke. BtRiksdP 1901, 9Hufvudtit. s. 22.
-ELEV. (numera bl. tillf.) elev undergående utbildning till veterinär. (I) Dec. hölt Profeszoren .. den wanliga Års-Examen med Gymnasii Ungdomen och Veterinair-Eleverne. GT 1788, nr 4, s. 2.
-EXAMEN. jfr examen 3. Vid Veterinärinstitutet anställes .. veterinärexamen den 14 Juni. DN 13/6 1894, s. 1.
-HÖGSKOLA~020. (om ä. l. utländska förh.) utbildningsanstalt för blivande veterinärer; jfr -inrättning. BtRiksdP 1899, 6Hufvudtit. s. 110. Veterinärhögskolan har att meddela en på vetenskaplig forskning grundad undervisning i alla för en fullständig veterinärutbildning erforderliga ämnen. SFS 1914, s. 1137.
-INRÄTTNING~020. (förr) inrättning (se inrättning, sbst.2 1 c) med uppgift att dels utbilda hovslagare l. veterinärer (jfr -högskola, -institut, -läroverk, -skola), dels utgöra djursjukhus. SvNorStatscal. 1817, s. 178. Sedan veterinärinrättningen i Stockholm 1821 började sin verksamhet, blefvo ej några veterinärer utexaminerade i Skara. Sidenbladh Hb. 250 (1894). Kungl. Majt:s nådiga stadga för veterinärinrättningen i Skara .. Inrättningens ändamål är att vara en fullständig hofbeslagsskola för utbildning .. av hofslagare samt sjukvårdsanstalt för husdjur. SFS 1908, Bih. nr 75, s. 1.
-INSPEKTÖR. (vid statligt verk anställd) veterinär med uppgift att utöva tillsyn l. kontroll över djurhållning l. livsmedelshantering o. d. Veterinärinspektören i styrelsen för sundhetsväsendet och allmänna helsovården. SFS 1893, nr 100, s. 22.
-INSTITUT. (förr) jfr -inrättning. Adlerstam Und. 241 (i handl. fr. 1867). S. A. Norling .. fick år 1821 till stånd ett veterinär-läroverk i Stockholm, begynnelsen till det nuvarande Veterinärinstitutet. Lagerstedt SvUppfH 59 (1903).
-KANDIDATEXAMEN. (förr) Studietiden vid veterinärhögskolan delas i två perioder, av vilka den första avslutas med en förberedande examen – veterinärkandidatexamen. SFS 1914, s. 1153.
-LÄROVERK. (†) jfr läroverk 3 o. -inrättning. Thomée Sv. 182 (1857). I vårt land har hofbeslagsundervisning meddelats vid veterinärläroverken alltsedan dessa bildats. Bergman Hofbesl. 10 (1905).
-PRAKTIK. jfr praktik, sbst.1 2 a; abstrakt o. konkret. Den veterinär-praktik, som veterinärläkaren kunde utöfva. BtRiksdP 1874, I. 1: nr 1, Bil. 5 b, s. 132. Nu driver jag en privat veterinärpraktik och sysslar enbart med sällskapsdjur. DN 5/1 2002, Allm. s. 6.
-SKOLA. (†) jfr -inrättning. Hjelt Medicinalv. 2: 588 (i handl. fr. 1776). Veterinärinrättningen i Skara (blev) Sveriges första veterinärskola. Sonesson BöndB 887 (1955).
-STAT. (förr) stat (se stat, sbst.3 II 3) omfattande veterinärer; särsk. (o. i sht): fältveterinärkår. Förändring i veterinärstatens vid kavalleriet nuvarande sammansättning. BtRiksdP 1884, 4Hufvudtit. s. 11. SvStatskal. 1939, s. 816.
-STIPENDIAT. (†) benämning på utbildad veterinär som erhållit plats ss. stipendiat vid civil myndighet l. militär kår. (Medicinalstyrelsen anser) att den .. bästa utvägen vore antagandet af militäre veterinärstipendiater (för att under vakans ombesörja hästsjukvården). BtRiksdP 1879, I. 1: nr 1, Bil. 3 a, s. 5. Civila veterinärstipendiater. SvStatskal. 1939, s. 825.
-STIPENDIUM. särsk. (†): stipendium (se d. o. 2 slutet) för (blivande) veterinär; jfr -stipendiat. SFS 1886, nr 106, s. 6. Civila veterinärstipendier .. afsedda att utgöra understöd åt yngre legitimerade veterinärer, hvilka vore villige att .. åtaga sig förordnanden. BtRiksdP 1899, 6Hufvudtit. s. 32.
-TJÄNST. tjänst l. befattning ss. veterinär; förr äv. i fråga om militär tjänstgöring (jfr tjänst 2 c). Hvarje innehafvare af läkare- eller veterinärtjenst .. äro .. stälde under Medicinalstyrelsens inseende. SFS 1900, nr 99, s. 9. Veterinärtjänst omfattar åtgärder för att upprätthålla gott hälsotillstånd hos truppernas och civilbefolkningens djur. ArtillRegl. 1940, 2: 167.
-UTBILDNING~020. SFS 1914, s. 1137.
-VÅRD. av veterinär meddelad vård. TjReglArm. 1889, s. 111. En katt med dessa (sjukdoms)tecken bör omedelbart komma under veterinärvård. Hellman Holmström KattBet. 107 (2009).
-ÄRENDE. särsk.: ärende som handläggs av veterinär. SFS 1894, nr 30, s. 1.

 

Spalt V 833 band 37, 2017

Webbansvarig