Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERKSTÄLLIG vær3k~stäl2ig, förr äv. VERKSTÄLLELIG, adj.
Ordformer
(verkställelig (w-, -stell-) 17891853 (: overkställelig). verkställig (w-, -ck-, -stell-, -gh) 1647 osv. värkställelig (w-) 1734c. 1755. värkställig (w-, -ck-, -stell-, -gh) 16261893 (: värkställighet), 1962 (: värkställighet). warckställigt, n. 1688)
Etymologi
[sannol. av t. werkstellig; ssg av VERK, sbst.1, o. STÄLLIG (se STÄLLA, v.1 avledn.). — Jfr BEVERKSTÄLLIGA]
(utom i avledn. VERKSTÄLLIGHET numera bl. ngn gg) möjlig l. redo att verkställa, verkställbar; förr äv. (o. i sht) [jfr t. etwas werkstellig machen] i uttr. göra ngt verkställigt, verkställa ngt, sätta ngt i verket (jfr GÖRA, v.1 I 15 b). Så kom iagh lijkwäl honom medh månge skääl så wijdt, at han måste gifwa migh effter, och bekenna at Saken war godh och wärckställigh. Schroderus Urs. K 3 a (1626). Att dhenna goda ordningh motte blifva verkstelligh och till execution bringas till nästkommande nyåhr. RARP 9: 126 (1664). Herr Riks-Amiralen påminner, at werkställigt göras måtte, hwad för Amiralitetet resolverat är; ty nöden är der större än han klaga kunde. HC11H 10: 18 (1669). Thetta bewilliandet at göra wärkställigt giorde Kung Gustaff sigh reede medh alla nödtorffter til krijget; Lät sönderslåå en stor deel aff sitt silfwer och bärat på Myntet. Snöbohm Gotl. 248 (cit. fr. 1671; rättat efter orig.). (Min tacksamhet bör bestå) uti verckställiga, goda och nyttiga tjänster för K. Maj:t och fäderneslandet. Höpken 2: 175 (1752). Det förslaget har utan att stöta på hinder passerat tekniska nämnden, som skickat förslaget vidare till kommunstyrelsen och därmed närmare ett verkställigt beslut. NerAlleh. 16/2 2014, s. 5. — jfr O-VERKSTÄLLELIG o. O-VERKSTÄLLIG.
Avledn.: VERKSTÄLLIGA, v. [jfr t. werkstelligen] (†) verkställa (ngt). Wedh huilcken tidh som dhet såledis om be:te Regementers reduction blef beslutadt och migh nådigst befallt dhen samme at wärkstelliga. HSH 31: 412 (1663). Dess (dvs. domens) Execution skall wärckställigas på dheras bekåstnadt, som der till wållande och bråttzlige finnas. AktsamlKungsådreinst. 233 (1698).
VERKSTÄLLIGHET, r. l. f. [jfr t. werkstelligkeit] om förhållandet l. omständigheten att ngt verkställs, förverkligande, genomförande; förr äv. övergående i bet. dels: uppfyllelse l. fullbordan, dels: användning l. tillämpning; förr äv. dels i fråga om person närmande sig bet.: (utslag av) beredvillighet l. god vilja, dels konkret, om det förverkligade resultatet; särsk. i förb. med gen.-attribut l. bestämning inledd av prep. av. Wår Resolutions ofehlbare fullbordan och wärckställigheet. Schück VittA 2: 213 (i handl. fr. 1686). Gud låte mig ock här effter alt framgint få then nåden .. at tilskynda och giöra Eder alt gott! Hos mig skal wiljen, hogen och werckstelligheten intet fehla. Swedberg Lefw. 307 (i handl. fr. 1714). Månge vittre män hafva redan .. så väl genom Skrifter, som med verkställigheter, vist Handaslögders nytta och upkomst. Schultze PVetA 1750, s. 6. Detta är hvad jag efter 4 à 5 års egen verkställighet, kan hafva den äran at inför Kongl. Academien berätta, om denna Rensnings Machinen. VetAH 1763, s. 194. Med verkställigheten af löftet (att gynna Uppsala universitet) .. kunde det ej gå så fort, då regeringens tid måste .. upptagas af kriget med Danmark. Annerstedt UUH 1: 151 (1877). Förberedelsearbetet liksom verkställigheten kommer .. att kompliceras genom den planerade utrymningen av vissa tätorter och de olika myndigheternas krigsplacering. 3MeddRArk. 1957, s. 102. jfr o-verkställelighet o. o-verkställighet. särsk.
a) (†) i fråga om lag l. stadga l. förordning o. d.: tillämpning; äv.: rättslig giltighet. Schmedeman Just. 429 (1665). Att goda lagar kunna hafva en elak verkställighet. Chydenius 188 (1765). Lagen af den 13 September skall befordras till verkställighet den 1 nästkommande Januari. Westee (1842).
b) i fråga om domstolsutslag l. straff o. d.: exekvering. Dalin Vitt. II. 5: 47 (1742). (Lagstiftningen måste) vid valet af straff, synnerligen afse förbättringen af sådana brottslingar, som .. efter straffets verkställighet åter .. inträda (i samhället). Oscar I Straff 23 (1840). Verkställigheten av det straff varmed man hotar måste följa på brottet, för att straffhotet ej skall förlora sin verkan. SvJuristT 1937, s. 37. jfr straff-verkställighet.
c) i vissa uttr.
α) (†) sätta ngt i, äv. bringa ngt till l. i verkställighet, (låta) verkställa l. genomföra ngt l. komma ngt att träda i kraft l. tillämpas. Lagerberg Dagb. 3 (1710). Hvilken skall bringa lagen i verkställighet? – Regeringens ämbetsmän. Höijer 4: 99 (c. 1800). I gällande rätt medför .. ett nytt brott under prövotiden, att domen för även det första brottet bringas till verkställighet. Brock KrimReformsträv. 18 (1909). Kanslichefen .. är närmast ansvarig för att .. de beslut, som av nämnden fattas, varda vederbörligen satta i verkställighet. SFS 1935, s. 702.
β) gå i (förr äv. till sin) verkställighet (jfr VIII 8 j π), förr äv. komma i l. till verkställighet, verkställas. Cederbourg BeskrGbg 209 (1739). Samma nådiga löfte gick nu i en behagelig stund til sin wärkställighet. Bælter JesuH 1: 193 (1755). Så ville de väl .. laga, att goda förslager kunde komma i verckställighet. JJBjörnståhl hos Linné Bref I. 3: 227 (1768). Rum för tillämpning (av lagrummet) finnes knappast i fall, då hofrättsdom gått i verkställighet. Kallenberg CivPr. 1: 449 (1918). I konselj den 22 juni kommo dessa planer till verkställighet. Höglund Branting 2: 301 (1929).
Ssgr: verkställighets-förbud. Hon begär verkställighetsförbud beträffande fullmäktiges beslut om anslag för iordningställande av det nya diskoteket. Lange StadSov. 32 (1970).
-hinder. jur. hinder (se d. o. 2 a) för verkställighet av domslut. De avslog ansökan om verkställighetshinder som advokaten förde fram på torsdagen. VästerbK 12/11 1988, s. 4.
-makt. makt (se d. o. 11) att verkställa ngt; förr äv. i konkret anv., om sammanslutning o. d. med sådan makt. (Sedan) en Werkställighets-magt .. blifwit förordnad att reductions-rättens domar i werket ställa och utföra, – så (osv.). Afzelius Sag. X. 2: 66 (1866). Regeringen har, när den förfogar över klar majoritet .. en övervikt i kraft av sin verkställighetsmakt. VästerbK 9/1 1989, s. 2.
-myndighet. jfr myndighet 5. 2NF 17: 470 (1912).
-ord. om slag av kommandoord som yttras för att komma ngn att i samma ögonblick utföra l. upphöra med viss rörelse l. verksamhet. Vid verkställighetsordet: er! står rättningspunkten orörlig. Ling Regl. 14 (1836).
-organ. jfr organ 4 b. 2NF 29: 222 (1919).
-åtgärd. åtgärd som syftar till l. innebär verkställighet. Utskottet (har) noga sökt att förekomma den lagstiftande maktens insteg i den styrandes verkställighetsåtgärder. Järta 1: 52 (1809).

 

Spalt V 772 band 37, 2017

Webbansvarig