Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERKSTÄLLA vær3k~stäl2a, v. -er, -de, -t, -d (se för övr. STÄLLA, v.1). vbalsbst. -AN (se avledn.), -ANDE, -ELSE (se avledn.), -ING (†, VDAkt. 1662, nr 23, Weise 2: 54 (1771)), -NING; -ARE (se avledn.), -ARINNA (†, Runeberg (SVS) VIII. 2: 165 (1845), SAOL (1950)), -ERSKA (†, Spongberg Soph. 107 (1866)).
Ordformer
(verk- (w-, -ck-) 1660 osv. värk- (w-, -ck-) 16611962)
Etymologi
[sannol. utgående från uttr. ställa ngt i verket; ssg av VERK, sbst.1, o. STÄLLA, v.1 — Jfr VD]
(låta) utföra l. förverkliga (ngt), sätta (ngt) i verket (jfr VERK, sbst.1 1 f β), effektuera; genomföra l. genomdriva (ngt), låta gå i verkställighet; särsk. med avs. på ngt tänkt l. möjligt (o. i sht förr uttryckligen ställt i motsats till detta); äv. närmande sig bet.: ombesörja l. ombestyra (ngt); äv. (i sht i imper.) utan obj.; förr äv. med refl. obj.; jfr VERKSTÄLLIGA. VDAkt. 1662, nr 23. Huruwijda de desseiner, som wij eliest förmärckie den christne arméen ytterligare förehafwa, ännu wid denne åhrstijden lähre kunna wärckställas, måste snart wijsa sig. HH XVIII. 2: 20 (1686). Jag talar aldeles intet om våra moderna Philosopher .. som prata stort och verkställa intet. Kellgren (SVS) 4: 278 (1782). Emellan täncka och werkstella är en skilnad. VDAkt. 1784, nr 364. Idag värkställtes den kongl. kröningen. HH XXV. 2: 47 (1809). Den der fruntimmersföreningen .. hade .. hastigt verkställt sig af inre och yttre nödvändighet. Bremer Hertha 169 (1856). Aflöningen till arbetarne verkställdes genom min värd, den treflige .. bergsmannen. Adelsköld Dagsv. 2: 60 (1900). Att bara lova ekonomisk ersättning till drabbade bilister .. är att skjuta problemen i framtiden. Vänligen omprioritera och verkställ omgående. NorrkpgT 26/4 2013, s. 24. — jfr O-VERKSTÄLLD. — särsk.
a) med avs. på beslut l. straff l. dom o. d.: genomföra l. exekvera. Ekman Siönödzl. 308 (1680). Besluten hafwa till ingen del blifwit wärkstälte. KulturbVg. 3: 5 (1766). Konsulerne intogo sina säten och Liktorerne sändes att verkställa dödsstraffet. Kolmodin Liv. 1: 159 (1831). Enskifte (skulle), där det kunde ske, ovillkorligen verkställas och ägorna i varje fall utläggas i så få skiften som möjligt. SagSed 193234, s. 61. Det förekommer .. att en dom av ett lands domstol verkställes i ett annat land. NorstedtJurHb. 669 (1987). — jfr STRAFF-VERKSTÄLLANDE.
b) (†) med avs. på fördrag l. lag o. d.: fastställa; äv.: antaga ss. gällande, ge bindande kraft; realisera (se d. o. 7). Till äfwentyrs kan man eij .. sedan dhen fredhen, som i S. Jean de Lütz werckstält är, göra sigh så myckit store promisser. RARP 8: 180 (1660). Desse Prinsar .. giorde nu et förbund emot Konungen i Norige, det de wärkstälte så snart wintren war förbi. Dalin Hist. 2: 6 (1750). Då Söderköpings Riksdags Beslut öfver hela landet för en almän lag var faststäldt, och strängeligen i alla landsorter verkstältes .. så (osv.). Schönberg Bref 1: 303 (1778). Rosenstein 1: 183 (1790).
c) med avs. på begäran l. villkor l. påbud o. d.: uppfylla l. tillmötesgå; äv.: åtlyda l. följa. Jagh önskar .. at thesse mine wälmeente Upsatter til Landbruuks Upkompst .. motte .. hoos hwarie Landmann wärckstälte, och i sin retta Gång brachte werda. Risingh LandB 4 (1671). Stundom handlade .. (romarna) med en Förste om fred under skäliga wilkor, och så snart han dem werkstält, lade de flera til. Dalin Montesquieu 55 (1755). (Kristi lärjungar) werkstälte genast, utan twekan, sin Mästares bud. Hagberg Pred. 2: 30 (1815). Något befäl kunde han inte ge mig, och inte heller fick jag några befallningar att verkställa. Strömholm Fält. 147 (1977).
d) med avs. på arbete l. göromål l. kroppslig aktivitet o. d.: utföra l. klara av l. fullgöra; förr äv. dels med avs. på ämbete l. uppdrag o. d.: förrätta, dels med avs. på intellektuell verksamhet o. d.: utöva. (Han fick) wärkställa Presta-Ämbetet, såsom the förre Sochn Prester. Broman Glys. 2: 242 (c. 1730). Efter så god samling af vettenskaper kunde nu vår Benzelius tänka på, at värkställa sin vitterhet til sit Fäderneslands tienst. Dalin ÅmVetA 1744, s. 14. At höstsädet icke förr än in på sednaste hösten kan värckställas. VgFmT I. 6–7: 88 (1760). Ledgångarnes böjningar .. hvilka verkställas genom .. tålederna. Ling Regl. 4 (1836). Han (fann) att frostfjärilhonorna skulle medelst tjärade gördlar kring träden kunna förhindras krypa upp och verkställa äggläggningen. Tullgren Skadeins. 2 (1906).
e) (†) med avs. på ngt konkret: framställa l. tillverka; äv.: utföra. Om de (dvs. standaren) illa blifva värkstälte, så är det icke allenast skada för Hans M:t utan och skam för hela nation. BrinkmArch. 1: 227 (1717). Om hvalfvet blott skall bära sin egen tyngd, så måste det erhålla en viss tjocklek .. om det skall kunna verkställas. Rothstein Byggn. 307 (1857). Wägner Silv. 10 (1924).
f) i. p. pr. i adjektivisk anv. Jacobinerne hade ärnat förafskeda hela Werkställande Rådet. PT 8/4 1793, s. 2. Han är bara en för ett år i sänder utsedd ordförande i ett verkställande kollektiv. FinT 1955, s. 315. särsk.
α) i uttr. verkställande makt (se MAKT 11).
β) i uttr. verkställande direktör (se DIREKTÖR 2 a).
γ) i uttr. verkställande utskott, om utskott (se d. o. 2) med uppgift att bereda ärenden (inför styrelsemöte) l. handha löpande ärenden o. d. Ingen af verkställande utskottets ledamöter lärer vidare ämna .. infinna sig såsom representant (i franska nationalförsamlingen). PT 22/5 1848, s. 3. Då frågan (om kommunisterna) första gången togs upp i verkställande utskottet var Per Albin emot att man skulle förhandla. Wigforss Minn. 2: 258 (1951).
Avledn.: VERKSTÄLLAN, r. l. f. om förhållandet l. omständigheten att ngt verkställs, förverkligande, genomförande. Hon will ingalunda låta sig intala och bequämma till äktenskapz wärkställan. VDAkt. 1710, nr 235. På måndagen överlämnar Migrationsverket ärendet till polisen för verkställan av avvisningsbeslutet. DN 2/12 2002, Allm. s. 5.
VERKSTÄLLARE, m.//ig. person (l. institution l. församling o. d.) som verkställer ngt (i sht (myndighets) beslut l. annans vilja); förr särsk.: (testaments)exekutor. Lastbara afsikters trogne wärkställare. Dalin Arg. 2: 252 (1734, 1754). Andreas Johannes, Riksråd och Domprost i Upsala, förordnad till verkställare af testamentet, inlade genast i en stor jernkista .. den aflednes alla penningar och dyrbaraste lösören. Strinnholm Vas. 1: 17 (1819). Provinsständerna (i Frankrike) blefvo antingen afskaffade eller nedsjönko till blotta verkställare af konungens beslut. NF 5: 219 (1881). Ena dagen ser vi honom uttala sig som politiker och nästa dag som en verkställare av politiska beslut. SundsvT 13/10 2011, s. 26.
VERKSTÄLLBAR, adj. som kan verkställas, utförbar, genomförbar; jfr verkställig. Genom hvad medel skulle antagandet af denna bokstafvering blifva verkställbart? AGSilverstolpe Bokst. 68 (1811). (Han) kunde .. icke finna någon plan som var verkställbar. De Geer Hjertkl. 267 (1841). Målet är att en intagen ska komma ut på anstalt sju dagar efter verkställbar dom, men det lever vi sällan upp till. BoråsTidn. 14/7 2001, s. 4. jfr o-verkställbar.
Avledn.: verkställbarhet, r. l. f. MolbechBrevveksl. 1: 5 (1812). jfr o-verkställbarhet.
VERKSTÄLLELSE, r. l. f. (numera bl. tillf.) verkställande; äv.: verkställighet. En snar fortgång och verkställelse af den reform man så lyckligt börjat med Svenska Församlingens Bibel. Kellgren (SVS) 5: 643 (1793). En avrättning får människor att känna befrielse och glädje, så stor .. att de otåligt väntar på att domen ska gå i verkställelse. Johansson GogAns. 236 (1989).

 

Spalt V 770 band 37, 2017

Webbansvarig