Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UPPGIFT up3~jif2t, r. l. f. (m. Sahlstedt (1773), Weste (1807)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(op- 1721. up- (v-) c. 16301810. upp- 1753 osv.)
Etymologi
[fsv. upgipt; vbalsbst. till UPP-GE (o. GIVA UPP)]
1) [jfr t. angabe] motsv. UPP-GE 2: upplysning l. (kort) meddelande (om förhållande l. faktum o. d.); särsk. om sådan upplysning osv. som person l. organisation o. d. är skyldig att lämna till överordnad l. myndighet o. d.; äv.: utsaga, påstående. Enligt uppgift till TT blir det strejk på måndag. Huilket, ther så rum gifs, widh ändan af thetta mit wärck skal tees, och i någre vpgiffter fram ställas. Stiernhielm Arch. D 3 b (1644). Bergslagen (anmodade) mig .. att infordra af hvarje Hyttelag en omständelig upgift på dess nu varande sammansättning. Johansson Noraskog 1: 3 (i handl. fr. 1785). (Efter prövningarna blev de tävlande) inskrifne i en egen bok .. med uppgift af deras faders namn, födelseort och den kämpaart, i hvilken hvar och en ämnade försöka sig. Palmblad Fornk. 2: 215 (1844). Kondoren har en wingutsträckning af 5, efter någras uppgift, till och med 8 alnar. Holmström Ström NatLb. 2: 69 (1852). Uppgifterna skola avfattas å blanketter .. som .. utdelas till kristidsstyrelser .. för att .. tillhandahållas de uppgiftsskyldiga. SFS 1945, nr 20, s. 37. Här står uppenbarligen uppgift mot uppgift. SvD 19/7 1988, s. 15. Det finns uppgifter om att Olson hotar Fredrik med ett vapen, förmodligen en revolver. Flygt Verkan 140 (2004). — jfr AREAL-, DEKLARATIONS-, FÖRSTAHANDS-, INNEHÅLLS-, KASSA-, MANTALS-, NATIVITETS-, PRIS-, REGISTER-, SAK-, SKEPPAR-, SKÖRDE-, SLÄKT-, SOLIDITETS-, SPECIFIKATIONS-, STATISTIK-, STYRKE-, TAXERINGS-UPPGIFT m. fl.
2) (†) motsv. UPP-GE 2 b: förslag l. utkast o. d. I afseende på mina tankar och upgifter i Swenska språket, torde jag få låf at upräkna de ställen, där de finnas. Sahlstedt Veckobl. 1767, nr 2, s. 6. I anledning af lagman Håkanssons uppgift utnämndes .. registratorn Westerberg (till sekreterare). Adlerbeth Ant. 1: 251 (c. 1792). Inkomsten (av donationen) skulle nyttjas till belöningar för rön och uppgifter i hushållningsvägen. BL 1: 19 (1835).
3) (†) motsv. UPP-GE 5: om förhållandet l. handlingen att ge upp, kapitulation; äv.: överlämnande (av gods l. fästning o. d. till fienden). Girs E14 4 (c. 1630). De förmante Invånarne i Stockholm til upgift, försäkrade dem om alle förmåner. Dalin Hist. 2: 830 (1750). Icke en gång alla Vikingar erbjödo .. säkerhet till lif mot vanligt villkor om uppgift af skepp och gods. Strinnholm Hist. 2: 369 (1836). Björkman (1889).
4) [jfr t. aufgabe] om avgränsat arbete som föreligger l. som ngn tilldelas l. anförtros l. anser sig manad att utföra o. d., åliggande, åtagande, uppdrag; äv. om roll l. funktion som ngn l. ngt har l. som tillfaller ngn l. ngt (i viss verksamhet l. visst system o. d.), särsk. närmande sig l. övergående i bet.: ändamål, syfte. Geijer I. 5: 158 (1811). Den uppgift Leopold stält för ”vetenskapernas vetenskap” .. torde till slut icke vara så ringa som den kan vid första påseendet synas. Samtiden 1873, s. 297. Att folkhögskolan i .. (Finl.) har en viktig uppgift att fylla. LfF 1898, s. 57. (Målningar med bibliska motiv) tjänade .. den praktiska uppgiften att undervisa de icke läskunniga. Hahr ArkitH 184 (1902). Invärtesmedicinens viktigaste uppgift .. är att förebygga sjukdom. Holmgren InlInvSj. 21 (1933). Som nästa uppgift gäller att fastsy sidfickorna. Fröberg Skrädd. 95 (1941). Hans uppgift var inte att synas eller utmärka sig, utan att lyfta fram och serva de andra som skulle synas och utmärka sig. Ingemarsson SmåCitr. 266 (2004). — jfr BI-, HUVUD-, KULTUR-, LEVNADS-, LIVS-, PRIMÄR-, RUTIN-, SAMHÄLLS-, SÄR-UPPGIFT m. fl. — särsk.: fråga l. räknetal l. problem o. d. som föreläggs ngn till lösning (särsk. ss. del i prov o. d.). Sedan en båges chorda är bekant, at finna chorda åt samma båges femtedel. Denne Opgift wil man jemwäl på mechaniskt sätt uplösa, efter den i föregående Opgift wijste method. Duhre Geom. 160 (1721). Inspektören för militärläroverken öfver- lämnar till chefen för krigshögskolan före pröfningen de uppgifter, som skola föreläggas till besvarande. SFS 1905, nr 12, s. 2. Vid prov (i matematik) med nyintagna på civilingenjörsprogrammen i Umeå 1998 löste studenterna 65 procent av uppgifterna korrekt. DN 7/6 2002, s. A4. jfr HEM-, PROCENT-, REGULADETRI-, RÄKNE-, RÄTTSTAVNINGS-, SCHACK-, SEMINARIE-, SKOL-, SKRIVNINGS-, STUDENT-, TECKNINGS-UPPGIFT m. fl.
Ssgr (till 1): UPPGIFTS-GIVARE. jfr givare 3 o. -lämnare. Ymer 1907, s. 351.
-INSAMLING~020. insamling av uppgifter. Hasslöf SvVästkustf. 24 (1949).
-LÄMNARE. jfr -givare. Hildebrand StFolk 152 (1915). Uppgiftslämnaren garanteras anonymitet. ICAKurir. 1988, nr 12, s. 9.
-PLIKT. uppgiftsskyldighet. Efter anmaning vare jämväl den, som icke på grund af bestämmelserna .. har uppgiftsplikt, skyldig att afgifva deklaration. SFS 1910, nr 117, s. 2.
-PLIKTIG. uppgiftsskyldig. På landsbygden må allmoge och mindre skrifkunniga ega att antingen sjelfva eller genom annan uppgiftspligtig person muntligen meddela sina (mantals)uppgifter. SFS 1894, nr 61, s. 5.
-SKYLDIG. om person l. organisation o. d.: som har uppgiftsskyldighet; jfr -pliktig. BtRiksdP 1903, I. 2: nr 31, s. 20.
-SKYLDIGHET~102, äv. ~200. skyldighet att lämna uppgift(er) (till myndighet o. d.); jfr -plikt. SFS 1894, nr 61, s. 5. Uppgiftsskyldighet åligger envar fastighetsägare eller boställshavare beträffande alla de .. svin, som finnas å fastigheten. SFS 1931, s. 394.

 

Spalt U 493 band 36, 2011

Webbansvarig