Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSMISSION tran1smiʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom t., eng., fr. transmission av lat. transmissio (gen. -ōnis), vbalsbst. till transmittere (se TRANSMITTERA)]
1) handlingen att överlåta l. överföra ngt; äv. konkret (se b). särsk.
a) (numera knappast br.) överlåtelse av egendom l. arvegods o. d. Transmission .. (dvs.) afträdande till en annan, öfwerlåtande. Pfeiffer (1837). Om arfvingen .. dör, så går arfvet genom transmissionen öfver på hans och icke på den andres närmaste arfvinge. Schrevelius CivR 3: 214 (1849). IllSvOrdb. (1964).
b) tekn. överföring av rörelse l. drivkraft (från motor o. d. till maskindel l. arbetsmaskin o. d.); särsk. (o. i sht) konkret, om mekanisk anordning (rem l. kedja o. d.) för sådan kraftöverföring. TT 1871, s. 61. För att öfverföra en rörelse från ett ställe till ett annat .. begagnas ofta, utom kugghjul, äfven andra slag af s. k. transmissioner, oftast med remmar. 2UB 2: 80 (1901). Innan transmission sättes i gång, skall detta .. tillkännagifvas i hvarje arbetslokal. SFS 1912, s. 482. Vid elektrisk transmission spelar valet av strömart en viss roll. HandInd. 617 (1927). Kamaxeln är kopplad till en transmission i motorn och går med vevaxelns halva varvtal. AutB 335 (1947). Då springer en rem av i transmissionen till winschen. ÖgCorr. 5 ⁄ 10 1968, s. 24. jfr AXEL-, LIN-, MELLAN-, REM-, TAK-TRANSMISSION.
c) (i fackspr.) överföring av telefoni l. data o. d. OrdbFjärrförb. 127 (1940). Kostnader för transmission och löner. Redan nästa år kan företagens kostnader för att låta de anställda använda Internet ligga på en nivå omkring 14 miljarder kronor per år. SvD 7 ⁄ 12 1996, s. 33.
2) fys. motsv. TRANSMITTERA 2, om fenomenet att material släpper igenom strålning; äv. dels om den del som passerar genom ett medium, dels om själva passerandet. Att undersöka de förändringar ljusstrålarnes inflytande undergår efter deras transmission genom olika media. Wrede ÅrsbVetA 1840, s. 44. Den bråkdel .. som absorberas i glasväggen, antaga vi vara a .. β brukar kallas genomskinligheten eller transmissionen. TMatFysKemi 192122, s. 80. Då ljus faller in mot ett föremål av materialet sker jämte transmissionen en viss reflexion av ljus i ytan samt absorption inne i materialet. NE (1995).
Ssgr (i allm. till 1 b, i fackspr., i sht tekn.): TRANSMISSIONS-ANORDNING~020. jfr anordning 1 a δ. Dædalus 1954, s. 111 (1896).
(1 b, c) -AVDELNING~020. särsk. till 1 c; jfr avdelning 3 d. SvD(A) 15 ⁄ 3 1961, s. 2. Telestyrelsens transmissionsavdelning handhar bl.a. den tekniska utformningen och utbyggnaden av det svenska bredbandsnätet för telefoni. SvD(A) 1962, nr 112, s. 6.
-AXEL. jfr axel, sbst.1 I 2, o. mellan-axel. TT 1871, s. 278. (Ångsågen är) fylld med transmissionsaxlar, remskivor, remmar, spånledningar och transportrännor till det övre planet. TurÅ 1987, s. 12.
-FÖRLUST.
1) tekn. till 1 b: förlust av kraft vid överföring. Transmissionsförlusterna i växellådan, kardanaxeln .. och bakaxeln ha .. minskats. Motorför. 1929, nr 12, s. 8.
2) (i fackspr.) till 2: förlust av värme på grund av genomsläppning. Värmeförbrukningstalet Q angiver för en viss ort transmissionsförlusterna i tcal pr eldningssäsong genom 1 m2 väggyta med k=1,0. SvTeknUppslB 3: 343 (1944).
(2) -GITTER. fys. jfr gitter 2 a. TSvLärov. 1940, s. 373. Ett transmissionsgitter har 400 linjer/mm. Det uppställs i en spektrometer och belyses med ljus. GymnFys. 3: 155 (1979).
-HISS. (förr) jfr hiss, sbst.2 Auerbach (1915). Transmissionshissar .. för remdrift att föredraga framför vanliga vinschar eller hisspel för handkraft. HufvudkatalSonesson 1920, 3: 277.
-HJUL. jfr hjul 2. Nerén HbAut. 1: 6 (1911). Transmissionshjulen .. som giva ventilerna, tändapparaten, generatorn och vattenpumpen deras rörelser. Nerén BilB 1: 16 (1928).
-KEDJA. kedja för överföring av kraft l. rörelse; jfr -kätting. 2UB 6: 252 (1904).
-KÄTTING. (i ä. fackspr.) jfr -kedja. HufvudkatalSonesson 1920, 3: 326. SAOL (1950).
(1 b, c) -LEDNING. ledning (se ledning, sbst.2 2 a, b) för överföring av kraft l. energi l. information o. d. TLev. 1899, nr 31, s. 1. En spridning av kolförekomsterna är givetvis förddelaktig, enär därigenom alltför långa transmissionsledningar undvikas. SvGeogrÅb. 1943, s. 97. Transmissionsledning .. för överföring av information mellan en sändare och en mottagare eller elkraftledning för överföring av elenergi. NE (1995).
-LINA. (i ä. fackspr.) jfr lina, sbst.1 h, o. driv-lina 2. SFS 1889, nr 19, s. 3. Linfett .. för transmissionslinor af bomull, hampa eller manilla. HufvudkatalSonesson 1920, 6: 25.
-OLJA. olja för smörjning av kraftöverföringsenhet. LB 4: 55 (1903).
-SKIVA. (i ä. fackspr.) jfr skiva, sbst.2 3. HufvudkatalSonesson 1920, 1: 309. SvTeknUppslB 1: 479 (1937).
(1 b, c) -SYSTEM. jfr system, sbst.1 2 a. 2NF 34: Suppl. 385 (1922). SkånD(B) 1957, nr 281, s. 11 (i fråga om traktorer). I fiberoptiska transmissionssystem sänds lasersignaler genom en hårstråstunn glasfiberkabel. Dædalus 197879, s. 125.
(1 c) -TEKNIK. teknik (se d. o. 2) för överföring av telefoni l. data; äv. ss. läroämne. Teleingenjör för transmissionsteknik. SvD(A) 15 ⁄ 3 1961, s. 2. Teleskolan i Sundsvall .. (söker) en lärare och kursutvecklare i ämnet transmissionsteknik inom områdena data, datel, datapak och textkommunikation. DN 7 ⁄ 11 1985, s. 20.

 

Spalt T 2318 band 35, 2007

Webbansvarig