Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANORDNING an32rdniŋ (a`nordning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar; se för öfr. ORDNING.
Etymologi
[efter t. anordnung; jfr d. anordning]
eg. vbalsbst. till ANORDNA.
1) till ANORDNA 1. Schenberg (1739). — särsk.
a) till ANORDNA 1 a. Det sköna, som vi se med våra ögon, beror på olika anordningar af färg eller ljus. Wikner Lifsfr. 2: 25 (1871). Schulthess (1885). Salens anordning är den nyss beskrifna. Ljunggren SAHist. 1: 55 (1886). jfr PLAN-, RUMS-ANORDNING m. fl. — särsk.
α) till ANORDNA 1 a α. Bladens anordning kring grenen är beroende af en bestämd symmetrilag. Ljunggren Est. 2: 175 (1860).
β) mål. till ANORDNA 1 a β. Bergklint Sam. 1: 202 (1775, 1794). Estlander Konsth. 49 (1867).
γ) byggn. Brunius Metr. 450 (1854). Korets .. socklar ha en vida äldre anordning än skeppets. Dens. Gotl. k. 2: 271 (1865). Helge-Ands-Kyrkan .. är till sin anordning ensam uti sitt slag i Norden. Bergman Gotl. geogr. o. hist. 58 (1870, 1879). Pelare och pilastrar i rik och smakfull anordning. Lundin Bort. Alp. 31 (1883).
δ) till ANORDNA 1 a γ. — konkretare. E. A. Wiman i Tekn. tidn. 1871, s. 172. Denna anordning (dvs. Foucaults, för bestämmande af ljusets hastighet) kan äfven begagnas för bestämmandet af ljusets hastighet i vätskor. Dahlander Fock 255 (1875; Fock 1859: tillställning). Anordning vid ventilationskaminer. Patent nr 62 (1885). — jfr BLOCKSIGNAL-, KONTRAKTS-, KYL-, SÄKERHETS-ANORDNING m. fl.
b) till ANORDNA 1 b. Retoriken .. uppgifver grunderna .. för en behagande och eftertrycklig anordning af talets delar. A. G. Silfverstolpe i SAH 2: 322 (1799). Förf. (har ej på ett enda ställe) ens gjort ett försök att lyfta sig ur hvardagslifvet, vare sig i afseende på uppfinning eller anordning eller diktion. Tegnér 5: 446 (1825). En sönderdelning af det föresatta ämnet (betecknas) .. med det särskildta namnet anordning (dispositio). Lindblom Log. 263 (1836). Utan att rubba någonting i operans yttre anordning .. ingjuter han (dvs. Mozart) i dessa former nytt lif och nytt innehåll. Wegelius Musikl. 2: 169 (1889).
2) till ANORDNA 2. — konkretare: (förberedande) åtgärd, arrangemang; anstalt. Vidtaga, träffa anordningar för ett företag, en lustresa, en fest o. d. Schroderus J. M. kr. 550 (1620). Om ett Bröllop anställes på någon Helgedagh, så skal dhen anordning göras, at dhet icke vthi någon måtto hindrar .. Gudztiensten. Stadga ang. prästerskaps trolofn. 5 Okt. 1664, mom. 13. De vidtogo .. några anordningar för hans beqvämlighet. De Geer Hjertkl. 121 (1841). Fogden (skyndade) att göra de nödiga anordningarne för gästernes mottagande. Topelius Fält. 3: 200 (1858). Prokonsuln (hade) lofvat att träffa alla anordningar, som denna åtgärd kräfde. Rydberg Ath. 87 (1859, 1866). En anordning, som afsåg att .. hedra minnet af den störste bland Sveriges konungar. Ljunggren SAHist. 1: 57 (1886). — (numera föga br.) med prep. om. HSH 2: 132 (1657). Sedan jag .. all anordning gjort om Magazinernes inrättande. Dahlberg Dagb. 242 (1678). Wallin 2 Pred. 1: 208 (1831).
3) till ANORDNA 3: beslut l. bestämmelse l. föreskrift hvarefter ngt skall anordnas l. inrättas; ofta närmande sig 2. Det som synes .. wara skedt aff een händelse, är lijkwähl skedt aff Gudz synnerliga Försyyn och anordning. Rudbeckius Kon. reg. 91 (1615). Hvar och en som der (dvs. i Guds rike) tjenar sin himmelske Herre kan tryggt öfverlemna sig åt hans visa anordningar. Thomander Pred. 1: 101 (1849). Hvaren skulle hörsamma deras tillsägelser och åtlyda deras anordningar. Strinnholm Hist. 4: 25 (1852). Efter sin fader Davids anordning fastställde han (dvs. Salomo), i hvilka afdelningar prästerna skulle tjänstgöra. 2 Krön. 8: 14 (öfv. 1896). — särsk.
a) (numera föga br.) befallning, förhållningsorder, anvisning, instruktion. Sedan låter han (dvs. prosten) Kyrckioheerdarna, effter Biskopens anordning, få weta på hwilka dagar theras åhörare skola sammankallas. Laurelius i KOF II. 1: 398 (1659). Swedberg Schibb. b 3 b (1716). Han .. slog igen fönstret för att nedgå och utdela anordningarne för dagen. C. F. Dahlgren S. arb. 5: 17 (1832). Flickan / Gaf om aftonens fest anordning. Runeberg 1: 362 (1841).
b) kam. till ANORDNA 3 a α o. β: af vederbörande myndighet utfärdadt skriftligt bemyndigande om visst belopps utbetalande till viss person o. för visst ändamål; äfv. handling innehållande dylikt bemyndigande; anvisning; jfr INVISNING o. ASSIGNATION. Huad anordninger som till Bodekulls Skeppzbyggning eller annorstedes af det Kongl: Cammar Collegio ähre förordnade, ähre tillfyllest betalte. G. Gyllenstierna i HSH 31: 170 (1663). (Han) gaf honom en anordning till Kronobefallningsmannen .. på tjugu daler. Hallenberg Hist. 1: 332 (1790). StatsContoiret har .. den speciella dispositionen af Statsmedlen, hvilken sker genom Anordningar eller Assignationer å Kongl. Räntkammaren och jemväl å Landtränterierne ..: dessa anordningar inlösas utan uppehåll af de Verk hvarå de äro ställde. Rabenius Kam. § 538 (1825, 1832). ”Men penningar har jag icke!” föll hertigen häftigt in. ”Det hjelpes med en anordning på Statskontoret ..”, svarade Reuterholm. Crusenstolpe Mor. 4: 329 (1841). Liqvid erhålles efter fullgjord leverans medelst anordning å ränteriet. Tidn. f. lev. 1892, nr 23, s. 1. jfr: Konung Stanislaus fick derhos 150 pungar, 15 tält, och eljest en anordning til Vivres för sig och sitt folk. Nordberg 2: 406 (1740). — jfr UTANORDNING.
c) (†) i fråga om order om anskaffande af varor l. folk till krigstjänst; jfr ANORDNA 3 a γ. Beder jagh min her(re) ville låta göra anordningh på flera arbetesvagnar. J. Banér i Oxenst. brefv. 6: 28 (1628). Her Bengt .. skall och tillsändes anordningen på folcket och dess uttreedningh. RP 6: 187 (1636). — konkret: för afsändning till viss ort af vederbörande myndighet bestämda varor. Til thet 4, begäre i wetta hwart then öffrige spannemålen sedan Birsische anordningen är aftagen skal taga wegen. Gustaf II Adolf 507 (1625). Min herre tectes att latt(a) migh veta, om jagh skall af min anordningh underholla Fritzches knectar elder eij. J. Banér i Oxenst. brefv. 6: 17 (1627). Att anordningerne måge richtigt och tijdigt till Lifflandh öffverkomma. RP 5: 100 (1635).
d) till ANORDNA 3 b. I ett testamente förekommande anordningar .. beträffande förmynderskap .., begrafning etc. A. Winroth i NF 16: 98 (1891). — (numera föga br.) testamentarisk donation. Möller (1790). SAOB (1870).
e) (†) om viss post på kreditsidan i räkenskapsbok. Skal iag ey eller några Påster affskrifwa, hwarken til Affkortning, Anordning eller Lefwerering, som icke med wederbörlige Skiähl och Documenter belägges. Instr. f. häradsskrifvare 16 Okt. 1689, s. A 2 b. In Credito. .. Anordningen, hvartil hörer 1. Slacktningen. 2. Gårdzens Stat. 3. Boskapens Utforing. Salander Gårdsf. 232 (1727).
Ssgr: (3) ANORDNINGS-BOK300~2. (fordom) Jnrättas en Anordnings och Dispositions Book, uti hwilken förutan Wexel-Banco Räkningen, hålles à parte Räkning, med Räntemästaren och Casseuren. Sv:s R:s ständers regl. f. deras contoir 30 Juni 1720, 5: 6.
(3 b) -LISTA~20. Dalin Arg. 2: 421 (1734, 1754).
(3 b) -RÄKNING~20. (fordom) Tessin Bref 2: 280 (1755).
(3 b) -STAT~2. (fordom) Der någon .. skulle .. något af Cronones medel tillgripa förr än anordningzstaten vthlefwereret är. Civ. instr. 59 (1655). Därs. 132 (1684).

 

Spalt A 1656 band 2, 1898

Webbansvarig