Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANS- ssgr (forts.):
TRANS-LOKATION1004 l. 0104. [jfr t. translokation, eng., fr. translocation; med avs. på senare leden se sub-lokation] förflyttning l. överflyttning från en plats l. ort l. tjänst (se a) till en annan. Andersson (1857). särsk.
a) (†) i fråga om ngns tjänst. Då medelst Petri Schanii translocation till sacellanin i S:t Michel, capellanslägenheten .. är ledig (osv.). UrFinlH 699 (1713). (Jag) wil förwalta och bestrida den Sysla mig är anförtrodd, tils antingen förmonlig translocation eller wärdigare sysla med bättre lön omsider kan winnas. VDAkt. 1784, nr 430.
b) (i fackspr., i sht ärftl.) överflyttning av kromosomsegment inom en kromosom l. från en kromosom till en annan (varigm mutation äger rum); förr äv. i fråga om smittämne. LAHT 1916, s. 542 (i fråga om smittämne). En s k translokation, där onkogenen genom ett brott på en kromosom hamnar på fel plats och kanske därför börjar signalera tillväxt. GbgP 10 ⁄ 10 1989, s. 28. Gener kan .. byta plats från en kromosom till en annan, ett fenomen som forskarna kallar translokation. DN 15 ⁄ 9 2001, s. D6.
-LUCENT -lɯsän4t l. -lu-, adj. -are; n. =. (förr äv. -s-) [jfr t. transluzent, eng. translucent; av lat. translucens (gen. -entis), till translucere, vars senare led är lucere, lysa (jfr låga, sbst.1)] (i fackspr.) som släpper igenom ljus, (halv)genomskinlig; jfr -lucid o. transparent, adj. Ekbohrn (1885). Fornv. 1933, s. 195 (om emalj). SvTandläkT 1950, 5: XXI (om fyllningsmaterial). SvByggKatal. 1955, s. 394 (om planglas). En kropp eller vätska är translucent om den släpper igenom ljuset men sprider det, så att man inte kan se föremål klart därigenom. BraBöckLex. (1980).
-LUCID -lɯsi4d l. -lu-, adj. [jfr t. transluzid, fr. translucide; av lat. translucidus, vars senare led är lucidus, ljus, till lucere, lysa (jfr låga, sbst.1)] (numera mindre br.) om emalj: genomlysande (se genomlysa 3); genomskinlig; motsatt: opak (se opak, adj.); jfr -lucent. I emaljeringskonsten hafva .. norrmännen traditionen för sig, särskildt i den s. k. translucida (genomskinliga) emaljen. MeddSlöjdF 1898, 1: 54. Livrustk. 194042, s. 49.
-MARIN104. (numera bl. mera tillf.) som finns på l. kommer från andra sidan havet (l. haven) l. befordras över l. korsar havet (l. haven); jfr -marinsk, -ocean. Gynther ConvHlex. (1848). TT 1893, Allm. nr 50, s. 5 (om trafikled). EkonS 2: 492 (1899; om handel). Transmarina passagerare .. som anlände till Förenta staterna. 2NF 19: 907 (1913). Nästan allt vårt transmarina export- och importgods befordrades medelst utländska linjerederier. VFl. 1929, s. 143. (Gm flottans styrka) skapades .. grundförutsättningen för hela .. (K. XI:s) transmarina krigföring. SvFlH 2: 161 (1943). Han bedrev en omfattande export av olika pappers- och kartongkvaliteter till transmarina marknader och då i första hand till länder i Afrika, Fjärran Östern, Mellanöstern, Centralamerika och Västindien. GbgP 30 ⁄ 1 2001, s. 22.
-MARINSK l. -MARINISK. (†) transmarin; jfr -oceanisk. De Källare der transmariniske dryckerne förwahras uthi. Barckhusen Cotossichin 82 (1669). BL 20: 97 (1852; om provins). En storartadt transmarinskt exportaffär. TTekn. 1861, 1: 49. Cannelin (1921).
-MIGRATION1004 l. 0104.
1) (numera föga br.) överflyttning till annat land; äv. i fråga om växt: överflyttning till land. Pfeiffer (1837). När .. de protestantiska riksständerna vid riksdagen i Regensburg, skarpt protesterade mot .. transmigration till icke-tyska länder (osv.). Almquist VärldH 6: 467 (1929). När övergången till landliv (för kärlväxter) inträffade veta vi icke, och ej heller om det ägt rum blott en dylik s. k. transmigration .. eller flera. VäxtLiv 5: 97 (1940). Ymer 1953, s. 231.
2) (i fackspr.) reinkarnation; äv. inskränktare, om överflyttning av själen till djur l. växt l. naturföremål o. d. efter döden. Hirn Hearn Exot. 2: 166 (1903). Om själens förmåga att efter döden flytta över till en annan människa (reinkarnation) eller till djur, växter eller andra föremål (transmigration). NordT 1925, s. 368. NE (1995).

 

Spalt T 2317 band 35, 2007

Webbansvarig