Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSLAT, sbst.2, n.; best. -et; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. translate, ffr. translat, mlat. translatum, avskrift, p. pf. av mlat. translatare, översätta (se TRANSLATERA)]
(†) översättning; jfr TRANSLATION 2. Ett tyskt translat följde därhos. HH XXI. 1: 47 (1710). (Efter översättning) öfverlefvererar du både Translatet och originalskriften tillika. HSH 7: 187 (1714). Det är ett wanligt Ceremoniale, at man wid Audiencen swarar på Swenska, och sedan gifwer translatet på Fransöska. Nordberg C12 1: 55 (1740). At af de handlingar, som .. Ministrerne tilsändas, låta göra behörige öfversättningar .. samt at derjemte förse sådane translater med wederbörliga intyg om deras riktighet. PH 15: 418 (1793).

 

Spalt T 2313 band 35, 2007

Webbansvarig