Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEST tes4t l. täs4t, sbst.4, n. (Jæderholm Intelligensm. 2: 4 (1914) osv.) l. r. (Auerbach (1915) osv.); best. -et, ss. r. -en; pl. (ss. n.) = (Jæderholm Intelligensm. 2: 4 (1914: testen, pl. best.) osv.) l. (ss. n. l. r.) -er (SvD 6 ⁄ 12 1950, s. 13, osv.), äv. (numera mindre br.) -s (Jæderholm Intelligensm. 2: 4 (1914), Lindskog o. Zetterberg (1975)).
Etymologi
[liksom dan. o. t. test av eng. test, prov, eg. bildl. anv. av TEST, sbst.3 — Jfr TESTA, v.2]
om sammanställning av särskilt utvalda uppgifter l. undersökningsmoment o. d. som används för att fastställa förmåga l. funktion o. d. — särsk.
a) i fråga om person l. grupp av personer, om (förfarande för) undersökning l. fastställande av intellektuell(t) l. fysisk(t) förmåga l. tillstånd o. d.; äv. dels om själva undersökningen, dels om resultatet av densamma; jfr PROV 1 b, PRÖVNING 3. Medicinskt, diagnostiskt, psykologiskt test. Utarbeta, använda, genomföra ett test. Att Binet bland testen för åldrarna över 10 år upptager relativt fler tests å speciell intelligens sammanhänger väl med (osv.). Jæderholm Intelligensm. 2: 4 (1914). För varje ålder upp till mogen ålder finnas förståndsprov, tests, utarbetade, vilka alla kunna lösas av normala barn i motsvarande ålder. Wirgin Häls. 4: 152 (1939). Test och betyg stämmer bra .. (vid undersökningen av) sambandet mellan vissa polismäns resultat vid testningen och deras studieresultat vid polisskolan. SvD(B) 1946, nr 75, s. 4. Eftersom slutexamen var skriftlig, i alla ämnen, hade man då och då skriftliga prov, tests, ungefär en gång i månaden. TSvLärov. 1953, s. 431. Nu var nästan allt normalt, utom ett test som gav utslag för rubbning i bisköldkörtlarna. Jersild BabH 101 (1978). Undersökning av en psykolog, som med hjälp av speciellt utformade prov och tester kan ge sin karaktäristik av patienten. VLäkarb. 384 (1982). — jfr SJÄLV-, SKOLMOGNADS-, SPRÅK-, STRESS-TEST. — särsk. allmännare, om mer l. mindre påfrestande l. krävande situation l. omständighet l. läge vari ngns (bristande) förmåga uppenbaras; jfr PROV 1 d. (De båda lagen) UIF och ESK klarade testen i krävande fotbollspremiär. UNT 12 ⁄ 3 1962, s. 9. Genom god planering kan man se till att olika insatser passas in. Och det här blir om något det verkliga testet för den nye kommunstyrelseordföranden. PiteåT 7 ⁄ 1 1986, s. 2.
b) i fråga om sak, om (förfarande för) bestämning av viktiga egenskaper l. funktioner o. d. hos maskin l. utrustning l. kemiska preparat o. d.; äv. om undersökning av ngts kemiska sammansättning o. dyl. l. om utprovning av medicinska preparat; äv. mera allmänt i mer l. mindre överförd anv., t. ex. om undersökning av marknaden för en vara o. d.; jfr FÖRSÖK 1, PROV 1 (c), PRÖVNING 1. Test av fordonsbroms. Test av grobarhet har utförts. Kännedomen om läkemedels-framkallade positiva reaktioner i rutinmässigt använda tests har stor praktisk betydelse. SvLäkT 1955, s. 1110. En bra test på hur stark belysning man behöver får man genom att försöka läsa den nya telefonkatalogen. DN 30 ⁄ 10 1959, s. 17. KAK:s omfattande test av däckdubbar har åstadkommit stor oro bland fabrikanterna. SvD(A) 6 ⁄ 12 1963, s. 14. I testet slipade man med olika grovlek på slippapper. RådRön 1988, nr 5, s. 12.
Ssgr (Anm. 1:o Vissa av nedan anförda ssgr kan äv. hänföras till testa, v.2 2:o jfr den under test, sbst.3 anförda ssgn test-akt(en)): (b) TEST-ANLÄGGNING~020. jfr anläggning III 1 a α. DN(B) 19 ⁄ 3 1961, s. 6. Världens enda testanläggning som kan simulera verklighetstrogna tvåbilskollisioner. ICAKurir. 1992, nr 31, s. 2.
(b) -ANSTALT~02, äv. ~20. jfr anstalt 5. Bilverkstäder och testanstalter. SvD(A) 4 ⁄ 7 1959, s. 5.
-APPARAT. jfr apparat 2 a, 3 a, o. -maskin. (Hon) slog sig .. ned i den moderna testapparaten, reaktionsmätaren. Motorför. 1955, nr 5, s. 3. I mitten av november räknar man med att kunna sätta igång hela testapparaten på platser runt omkring på landsbygden .. dit lantbrukarna får köra sina traktorer och .. får dem undersökta. LD 1959, nr 240, s. 15.
-BALLONG.
1) till a: ballong med apparat för påvisande l. mätning av alkohol i utandningsluft. Poliserna (tyckte) att han luktade sprit och bad honom andas i en testballong. Olsson Källa 51 (1971).
2) till b: bildl.: försöksballong. Sunningeleden är en vägpolitisk testballong. GbgP 25 ⁄ 10 1995, s. 4.
(b) -BANA. bana för testkörning av bilar o. d. SvD(A) 23 ⁄ 5 1959, s. 10.
-BATTERI. särsk. till a, (i sht psykol.) om uppsättning l. rad av samverkande test. 2SvUppslB (1954). De enäggiga tvillingarna har undersökts med ett testbatteri, som omfattade 25 tests. LD 1958, nr 110, s. 5.
(b) -BILD. (still)bild som sänds över TV-nät för fininställning av TV-apparat. Östergren (1956).
(b) -BUTIK. butik för testning av sortiment l. marknad (se d. o. 2, 3) o. d. ÖgCorr. 25 ⁄ 4 1970, s. 17.
(b) -BÄNK. bänk (se d. o. V) använd vid test, provbänk; äv. bildl., särsk. om försöksverksamhet. Städernas förnyelse och expansion (under 1800-talet) blev en testbänk för både materialkvaliteter och byggnadskunnande. Fatab. 1982, s. 154. Problemen ska ha gällt .. överhettning av ena cylinderraden samt dålig hållbarhet under körning i testbänk. DN 6 ⁄ 6 1998, s. 2.
(a) -CYKEL. cykelliknande anordning för mätning av fysisk prestationsförmåga. AB 18 ⁄ 2 1963, s. 3.
-DATA, pl. data (se datum, sbst.2 1) insamlade vid l. gm test(er). SvD(A) 15 ⁄ 12 1967, s. 32.
(b) -DJUR. jfr försöks-djur 1. TT 1963, s. 848.
(a slutet, b) -FALL. fall (se d. o. XII 4) som visar l. kan förväntas visa sannolik framtida utveckling o. dyl. l. som är l. kan förväntas bli vägledande för framtida tillvägagångssätt o. d. DN 21 ⁄ 4 1974, s. 19. Östra Slavonien är ett testfall huruvida serber och kroater kan leva tillsammans. GbgP 15 ⁄ 1 1998, s. 28.
(b) -FLYGA. [jfr -flygare, -flygning] provflyga. DN 1 0 ⁄ 12 1991, s. A10.
(b) -FLYGARE. provflygare; jfr -pilot. GHT 13 ⁄ 10 1958, s. 8.
(b) -FLYGNING. provflygning. SvD(A) 14 ⁄ 11 1965, s. 22.
-FORMULÄR. formulär (se d. o. 2) avsett att fyllas i av person som testas; jfr -protokoll. DN 27 ⁄ 11 1965, s. 8.
(b) -FÖRARE. särsk. om person som på uppdrag av tillverkaren testar bilar l. andra fordon gm att köra dem, i sht gm deltagande i tävling(ar). DN(B) 14 ⁄ 2 1960, s. 6.
-FÖRFARANDE. jfr -metod, -program. PedT 1962, s. 156.
(b) -FÖRSÄLJA. testsälja. DN 1 ⁄ 8 1971, s. 2.
(b) -FÖRSÄLJNING. försäljning på prov. LD 18 ⁄ 5 1960, s. 2.
-GRUPP. grupp av personer som testas l. deltar i test av ngt; jfr -panel. PedT 1947, s. 166.
-INSTRUMENT. instrument (se d. o. 1 a, 2) som används vid genomförande av test. Sjöstrand hade bl. a. riktat den anmärkningen mot skolkommissionens psykologisk-pedagogiska undersökningar, att de därvid använda testinstrumenten skulle ha varit dåligt avpassade efter svenska förhållanden. TSvLärov. 1953, s. 137. Testinstrument för service på person- och lastbilar. LunaVM85 562 (1984).
(b) -KAMMARE. kammare (se kammare, sbst.2 2 e (α)) använd vid testning av ngt. LD 27 ⁄ 1 1959, s. 9.
(b) -KÖP. köp på prov (i motsats till fast köp); äv. (o. numera i sht) om köp för att testa det köpta l. säljaren, i sht med syfte att undersöka respekt för (lag)regler gällande varors tillgänglighet l. pris l. innehåll o. d. Test-köp — enklaste sättet att få hem ett piano. SvD(A) 14 ⁄ 10 1968, s. 22. Ägaren anlitade ett bevakningsföretag som utförde flera testköp av den misstänkta kvinnan. KvällsP 15 ⁄ 3 2000, s. 8.
(b) -KÖPA. köpa (vara l. tjänst) i syfte att testa det köpta; jfr -köp. Men hur är det egentligen med priset, storleken och hygienen på dagens lösglass? G-P har .. testköpt på tio slumpvis utvalda glasställen. GbgP 16 ⁄ 6 1986, s. 7.
(b) -KÖRA. [jfr -körning] provköra; äv. bildl. SvD(A) 3 ⁄ 2 1961, s. 13. (Elbilen) Elina skall nu testköras .. i stadstrafik. SvD 22 ⁄ 5 1970, s. 30. Mycket av det som skulle bli en statlig kulturpolitik testkördes i Norrbotten. DN 7 ⁄ 9 1997, s. B7.
-KÖRNING. särsk. om körning för test av fordon l. maskin o. d.; äv. om körning för test av förares skicklighet; äv. konkretare, om enskild omgång av körning. 10.000 mils testkörning .. visade att underhållskostnaderna .. var fyra gånger lägre än .. för en vagn av motsvarande storleksklass. Motorför. 1955, nr 3, s. 25. I slutproven (i trafikkurs) ingick såväl en testkörning runt om inne i staden liksom manöverprov på Centrala verkstadsskolans gård. LD 1960, nr 85, s. 5. Dataoperatörer för testkörningar av program under utprovning. SvD 10 ⁄ 6 1971, s. 25.
-LABORATORIUM. SvD(A) 20 ⁄ 7 1962, s. 18. Anm. Vard. brukas ofta den förkortade formen testlabb. DN 23 ⁄ 8 1987, s. A17.
-LEDARE. person som leder testning. SAOL (1950).
-LOPP. (sport.) jfr -tävling. DN(A) 25 ⁄ 1 1964, s. 17.
(b) -MARKNAD. jfr marknad 3. Philips i Holland betraktar Frankrike som sin förnämsta testmarknad. Lyckas en konsumentprodukt i Frankrike — då är Philips säkra på att den går inom hela Sydeuropa. VeckAff. 1970, nr 29, s. 21.
-MASKIN. maskin avsedd l. använd för test av ngn l. ngt (jfr -apparat); äv. om maskin vars funktionsduglighet genomgår test. Ny testmaskin rättar snabbt. SvD 8 ⁄ 7 1950, s. 7. Hittills har vi sett mikrodatorn användas i testmaskiner. Dædalus 197879, s. 123. Blodprovens värde (vid dopingtest) kan variera mellan olika testmaskiner och vid olika tillfällen. DN 18 ⁄ 6 1997, s. C9.
-MATCH. (sport.) jfr -tävling. Testmatchen gäller som prov inför landskamperna mot Norge-England-Eire. AB 29 ⁄ 8 1959, s. 11.
-MATERIAL. material som används vid testning; äv. om material som utsätts för test. Näst sista dagen på kursen demonstrerades modern testmaterial såsom bromsmätare m. m. Motorför. 1955, nr 2, s. 6. Kritik har .. framförts om att .. funktionärerna varit vårdslösa med testmaterialet (för dopingtest) och underlåtit att förvara det tillräckligt kallt under transport till laboratorium. DN 25 ⁄ 5 1999, s. C2.
(b) -MEJSEL. testskruvmejsel. SDS 21 ⁄ 7 1984, s. 14.
-METOD. jfr -modell 2. 2NF 28: 992 (1919).
-MODELL.
1) modell avsedd att testas (innan serietillverkning inleds). LD 27 ⁄ 1 1959, s. 9.
2) jfr -metod. En testmodell som knyter an till de tester som håller på att utvecklas i Europa. DN 19 ⁄ 7 1995, s. A5.
-OBJEKT. ngn l. ngt som testas; jfr objekt 3. HygTidskr. 1910, s. 53.
-OMGÅNG~02, äv. ~20. jfr omgång 10 o. -runda. PedT 1962, s. 179.
(b) -PANEL. om ett antal personer som deltar i test av ngt, särsk. av ny vara o. d.; jfr -grupp. DN(A) 11 ⁄ 6 1965, s. 5.
-PERSON. person som testas l. deltar i test av ngt. Angelöw o. Jonsson SocPsyk. 63 (1990).
(b) -PILOT.
1) pilot med uppgift att testflyga flygplan; jfr -flygare. SvD(B) 30 ⁄ 10 1945, s. 10.
2) i bildl. anv., om ngt som testar attityder o. d.; jfr -ballong 2. SvD 18 ⁄ 1 1977, s. 2.
-POÄNG. särsk. till a; jfr poäng II 2. PedT 1949, s. 141.
-PROGRAM. särsk. om program (se d. o. 3) för genomförande av test; jfr -förfarande. Arméförvaltningen bestämde sig för den svenska motorcykeln efter ett omfattande testprogram. SvD(A) 20 ⁄ 8 1966, s. 3.
-PROTOKOLL. protokoll (se d. o. 2) avsett att fyllas i (med uppgifter) av person som testas l. (med uppgifter l. resultat) av person som ansvarar för testning; jfr -formulär. Frey Ensam 15 (1954).
(a) -PSYKOLOGI. om den gren av psykologin som sysslar med utarbetande l. standardisering l. användning av test. TSvLärov. 1941, s. 316.
(b) -REAKTOR. reaktor (se d. o. 2) för testning av reaktordrift (jfr drift 14) l. kärnbränsle. LD 23 ⁄ 7 1958, s. 5.
-REMSA. med. pappers- l. plastremsa med reagenspapper i ena änden avsedd att stickas ned i urin l. blod o. d. för att påvisa förekomst l. frånvaro av viss kemisk substans. Lindskog o. Zetterberg (1981).
-RESULTAT. SAOL (1950).
-RIGG. (i sht i fackspr.) om anordning (se d. o. 1 a δ) som testas l. som är avsedd för testning av ngt l. ngn; jfr -apparat, -modell 1. SvD 17 ⁄ 3 1976, s. 1.
-RUNDA. jfr runda, sbst.1 2, 3, o. -lopp; äv. i mer l. mindre bildl. anv.; jfr -omgång. Snö och halka skrämmer inte .. (testcyklisten vid Trelleborgs gummifabrik) från testrundan. SvD 17 ⁄ 1 1982, s. 17. Vinprovning .. Släpp ostarna loss i veckans testrunda. DN 10g10 1998, s. D3.
-SERIE.
1) särsk. till a: (i sht psykol.) serie av olika test. Det originella i denna testserie var .. att man kunde ordna de undersökta (psykiskt efterblivna) barnen i en skala och jämföra deras utveckling med normala barns ståndpunkt vid samma lefnadsålder. 2NF 28: 992 (1919).
2) till b: sammanfattande, om ett antal exemplar av en vara l. produkt tillverkade på prov l. för att testas (innan storskalig serietillverkning inleds); jfr serie l o. -modell 1. Nu byggs en testserie och om ett år ska den nya trucken finnas i produktion. ArbMiljö 1992, nr 7, s. 45.
(a) -SERUM. med. serum med känt antikroppsinnehåll, bl. a. använt vid bestämning av blodgrupp l. för bakteriologisk diagnos. Lindbom BlodSj. 346 (1937).
-SITUATION. jfr situation 2. PedT 1947, s. 179.
(a) -SKALA. psykol. serie av olika test uppställd efter svårighetsgrad för bestämning av nivån hos en viss funktion hos den som testas. 2NF 21: 322 (1915). År 1904 fick Binet av franska staten i uppdrag att konstruera en testskala för uttagning av barn till hjälpklasser och särskolor. Egidius ModPsyk. 112 (1977).
(b) -SKRUVMEJSEL~020. skruvmejsel försedd med apparatur för kontroll av förekomst av elektricitet i kontakter o. d.; jfr -mejsel. DN 21 ⁄ 7 1984, s. 15.
(b) -STATION. station (se d. o. II 1) för testning av ngt; särsk. dels: station för testning av motorfordon, dels om annan station avsedd för testning av ngt l. av själva anläggningens funktionsduglighet. SvD(A) 19 ⁄ 10 1963, s. 21. Tillstånd att under en treårsperiod driva en teststation för utvärdering. Därs. 21 ⁄ 2 1998, s. 1.
-SYSTEM. system (se system, sbst.1 5 b) avsett att användas vid testning av ngt l. ngn; äv. om system (se system, sbst.1 2) som sätts i funktion för att testas (före eventuell användning i större skala). HurLivStyrs 13 (1978). Något slags .. (nytt system för mobiltelefoni) kommer .. nästa år, om inte annat så åtminstone testsystem. Hufvudstadsbl. 21 ⁄ 11 2000, s. 13.
(b) -SÄLJA. sälja (ngt) på prov, i sht för att undersöka efterfrågan; jfr -försälja, -försäljning. DN 6 ⁄ 7 1978, s. 1.
(b) -SÄNDNING. sändning av ngt på prov; i sht konkret. Ordern blir en testsändning men .. ganska stor: 55 ton. SvD 16 ⁄ 1 1969, s. 20. särsk. om provsändning av TV- l. radiosignal. Det snöiga svartvita skrapet fortsatte som om det vore TV:s första testsändning 1954. Expressen 22 ⁄ 2 1990, TV s. 2.
-TEKNIK. teknik använd vid genomförande av test. TSvLärov. 1944, s. 9.
-TÄVLING. särsk. (sport.) (inför uttagning till viktigare idrottstävling anordnad) tävling för test(ande) av form o. prestationsförmåga hos (i lag ingående) deltagare resp. utrustning o. material o. d.; jfr -lopp, -match o. försöks-tävling. UNT 29 ⁄ 1 1963, s. 11.
-UNDERSÖKNING. provundersökning. SvLäkT 1935, s. 1734.
(a) -UPPGIFT~02, äv. ~20. särsk. psykol. om uppgift avsedd att lösas av person som testas. Minnesbetonade testuppgifter. Edlund KalmarprovProgn. 182 (1955).
(b) -VAGN. vagn avsedd att utsättas för test(körning), i sht om bil (jfr prov-vagn) l. järnvägsvagn o. d. Motorför. 1955, nr 3, s. 25.
-VARIABEL. om sådan faktor l. omständighet o. d. i test som kan ändras av testledare. PedT 1949, s. 127.
-VERKSAMHET~002, äv. ~200. verksamhet på prov; äv. om verksamheten att utföra test. Expressen 10 ⁄ 5 1990, s. 6. Problemet är att testverksamheten krockar med turismen. Därs. 16 ⁄ 3 1996, Bil. s. 16.
-VÄRDE. värde uppmätt vid test. TSvLärov. 1944, s. 9.

 

Spalt T 924 band 34, 2004

Webbansvarig