Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPILLO spil3ω2, sbst.2, förr äv. SPILL, sbst.4, l. SPILLA, sbst.3, l. SPILLE, sbst.2
Ordformer
(spill 16211805. spilla 16851807. spille 1598c. 1600. spilles, gen. 15301708. spillo 1541 osv. spills, gen. 16431788)
Etymologi
[fsv. spille (i uttr. koma honom til spille, bringa honom i fördärv); jfr d. (gå) til spilde, d. dial. gå til spilles, nor. gå til spille; av mlt. spilde, förlust, utgift, kostnad (i sht i uttr. to spilde kōmen, gå till spillo), till spilden, spilla, förbruka (se SPILLA, v.1); formerna spilla, spill(s), spilles, spillo är försvenskningar av spille. — Jfr SPILLA, sbst.2, SPILLOGE, TILLSPILLOGE]
i förb. till spillo (äv. sammanskrivet tillspillo), förr äv. till spill (se a, b) l. till spilla (se a, c) l. till spille (se a, c), l. till spill(e)s (se a, c), betecknande att ngt förstöres l. förfares l. går förlorat (till ingen nytta) l. att ngn l. ngt prisges l. utlämnas åt ngns godtycke o. dyl. l. att ngn l. ngt skövlas l. plundras, förr äv. att ngt utges l. betalas till ingen nytta o. d. (jfr SPILLA, v.1 1, 2 a, 3); särsk. dels i uttr. l. komma l. giva l. göra o. d. till spillo (se a—d), dels i uttr. vara till spillo, vara tillspillogiven l. förlorad, vara till spillo vorden, vara given till spillo (se c α), stå under Guds bann, varda ngn till spillo, bli given ngn till skövling (se d. o. 2 b α); numera nästan bl. i a—c. Jos. 7: 12 (Bib. 1541: the äro til spillo wordne; Luther: sie sind im bann). Låtand(es) K. M. pen(inge)r icke i någen måtte til spilles ell(e)r onÿtteligen vtgiffues. HH XXXIII. 2: 93 (1549). (Svenskarna jagade polackerna) ifrån Wenden till Riga .. Hela vägen luchttade aff brennevijn och spansktt vijn, hvilkett marckontenter medh sigh fördt hade, menn af the svenska officerer var till spilles bottnarna uthslagna, på thett att vårt folk icke måtte dricka sigh druckna och (osv.). HH 20: 358 (c. 1640). (Det är) Mödan wärdt, at man något nogare betrachtar, hwad doch wållande är, at ett så mächtigt Rijke (som det romerska) är gånget til Grund, och wordet the Nordiske Nationer til Spillo. Brask Pufendorf Hist. 28 (1680). Ty fast han (dvs. den som levt ett meningsfullt liv) dör, han dör ey Döden hel til spilles, / Hans bästa del går högt utöwer Dödens Makt. Dahlstierna (SVS) 22 (1690). (Rättarna bör tillse) at med höet och fodret ordenteligen och sparsamt vmgås wäl til nödtorfft, men icke til spillo och öfwerflöd. Broocman Hush. 1: 61 (1736). Hvem kan ej utantill en gammal lexa, / Att Spanien är för ödesmål till spillo, / Då snillen annorstäds likt svampar gro? Snoilsky 1: 74 (1869). — särsk.
a) (numera mindre br.) i uttr. komma till spillo (förr äv. spill l. spills l. spilla l. spille l. spilles), gå till spillo (se b); äv.: vara förgäves l. till ingen nytta. En godh heerde wakar altijdh och haffuer omsorg om sin hioord ath intit skal komma ther aff til spilles. OPetri 3: 198 (1530). (När G. I:s söner inte kunde hålla fred, tänkte många:) Nu få wi råda, giöra hwad wi wille, / Det kommer dock altsammans till spille, / Så länge Konung Göstafs Barn de sämje. Carl IX Rimchr. 75 (c. 1600). Laga at icke något kommer til spills. Sahlstedt (1773). Möller (1790: spilla). Nordforss (1805: spill). För att tillverkningen skall fortgå på lämpligaste sätt, fordras en arbetsledning, som svarar för att råmaterialier och arbetstid icke komma till spillo. HandHantv. Hantv. 2: 29 (1935).
b) i uttr. (ngn gg äv. fara, förr äv. bliva) till spillo (äv. sammanskrivet tillspillo), förstöras l. gå förlorad l. förfaras l. förbrukas l. omintetgöras l. försvinna (gagnlöst) o. d.; äv.: icke komma till (förnuftig) användning; om person äv.: gå under, förgås; förr äv. i uttr. ngn går ngt till spill, ngt går förlorat för ngn, ngt går ngns näsa förbi. Vid branden gick stora värden till spillo. Svart G1 30 (1561: bliffua). Forsius Fosz 126 (1621: går eer en feet Höna til spill). Naturens ordning — är den så sinnrik ändå? / .. all den kärlek, som får till spillo gå? / Är icke det en skriande misshushållning? Lundegård Tit. 319 (1892). Högberg Frib. 231 (1910: fara). Vi är alla specialtillverkade delar av den stora maskinen (dvs. samhället); och skulle den springa sönder, vore vi alla dömda att hjälplöst gå till spillo. Selander MarkMänn. 132 (1937). Det är besvärligt att klara buljong och en del av buljongen går dessutom till spillo. StKokb. 247 (1940). 1/4 av den sysselsatta arbetskraften går till spillo på grund av byggnadsarbetets säsongkaraktär. Form 1941, s. 34. Collinder Kalev. 317 (1948: tillspillo). Aspenström Bäck. 88 (1958).
c) i uttr. giva (äv. lämna) ngn l. ngt till spillo (äv. sammanskrivet tillspillo; förr äv. till spilla l. spille l. spilles l. spills), betecknande att ngn låter ngn l. ngt gå förlorad (förlorat) l. förstör l. fördärvar ngt l. ger upp (hoppet om) ngn l. ngt l. prisger l. blottställer ngn l. ngt l. (skoningslöst) överlämnar ngn l. ngt åt ngns godtycke l. i ngns våld l. (upp)offrar ngn l. ngt o. d., tillspilloge ngn l. ngt; äv.: (likgiltigt) lämna ngn l. ngt åt sitt öde; äv. dels refl., dels i uttr. giva ngn l. ngt till spillo åt ngn l. ngt (i sht förr äv. giva ngn l. ngt ngn l. ngt till spillo), prisge osv. ngn l. ngt åt ngn l. ngt. OxBr. 9: 614 (1643: spills). Wil han (dvs. Gud) then sunda Luft med giftig Dimba fylla / och gifwa Folketz Ljf then snöda Pest til spilla / Tå (osv.). Spegel GW 78 (1685). Jag fruktar, at jag med mina ringa och obeqwäma Noter gifwit detta härliga Kärleks-Bref til spillo. Dalin Arg. 2: 266 (1734, 1754). (En vinbutelj) lemnades hel och hållen till spillo, och genom dess must uppsmordes munlädren till ledigt skämt. Törneros (SVS) 2: 77 (1827). (Föräldrar) förgäta sitt största ansvar, .. gifva .. oomhägnade, tillflyktslösa, men odödliga (barna-)själar till spillo åt förförelsen och villfarelsen. Wallin 1Pred. 3: 323 (c. 1830). Leijonhufvud Minnesant. 284 (1841; refl.). Partierne sletos .. (under frihetstiden) om makten och gåfvo Fäderneslandet till spillo. PrestP 1844, 1: 4. Sturzen-Becker SvSkönl. 28 (1845: tillspillo). Brask uppmanade i .. brevet till Trolle den 26 maj 1520 denne att tillse, att kyrkans rättsanspråk icke genom en av konungen meddelad amnesti gåves till spillo. HT 1929, s. 406. Ge en del till spillo för att rädda resten vid eldsvåda. Hammar (1936). — särsk.
α) (i bibeln o. i bibelpåverkat spr.) betecknande att ngn l. ngt överlämnas åt Guds straffdom l. förbannelse l. prisges åt Gud. Tagher idher wara för thet som til spillo giffuit är, at j icke giffuen idher sielff til spillo, om j någhot taghen aff thet som til spillo giffuit är, och gören så Israels läghre til spillo. Jos. 6: 18 (Bib. 1541); jfr δ, d. Jagh (, dvs. Gud, har) .. giffuit Jacob til spillo, och Israel til försmädhelse. Jes. 43: 28 (Därs.; Bib. 1917: har överlämnat Jakob åt tillspillogivning; Luther: hade Jacob zum bann gemachet). Tu (Sion) skalt sönderkrossa mykin folck, Så skal iagh til spillo giffua theras godz Herranom. Mika 4: 13 (Därs.; Bib. 1917: Och deras byte skall du giva till spillo åt Herren; Luther: So wil ich jr gut dem Herrn verbannen). Thenna stad är gifwen bort til spilla. Kolmodin Qvsp. 1: 220 (1732); jfr Jos. 2: 10 (Bib. 1917).
β) (numera nästan bl. i bibeln) i fråga om förh. under krig: överlämna ngn l. ngt till plundring l. skövling, plundra l. skövla ngn l. ngt l. giva ngn l. ngt till skövling (se d. o. 2 b α). Så wunno wij .. alla hans (dvs. fiendens) städher, och til spillo gåffuom alla städher, bådhe män, quinnor och barn, och lätom ingen igen bliffua. 5Mos. 2: 34 (Bib. 1541). Effter .. Beans barn hadhe .. begått .. mord emoot Israels barn, tenckte .. Judas ther vppå, och gaff them til spillo, och vpbrende theras Borgh medh alla the ther vppå woro. 1Mack. 5: 5 (Därs.). (Dackes anhängare) hotede then menige man, at the som icke vilde gå med them, vilde the slå ihiel och giffve hans godz til bytes och spilles. HH 20: 71 (c. 1580). En som mehra är än Hector och Achilles, / Än Ajax, hwilkas Arm och kynheet gaff til spilles; / Hin gamble Werldzens Skatt. Wexionius Sinn. 4: A 4 a (1682, 1684). (Fienden) måste fuller omsider hålla stånd på gräntzen, eller gifwa landet till spilles. KKD 6: 58 (1708). WoH (1904).
γ) (i sht i vitter stil) i uttr. ge sig (själv) l. sitt liv till spillo, offra sitt liv (vanl. gm att gå i döden, äv. gm att ägna det helt åt altruistiska syften); förr äv. i uttr. giva ngn till spilles, offra ngns liv, döda ngn. Det uptända Haht af Cynthia ey stilles, / Förr än Lucrina gifs för Otroo sin till spilles. Dahlstierna (SVS) 215 (c. 1696). Han gaf sig til spillo för sit fädernesland. Widegren (1788). Sin systers hand ger han dig aldrig, förr / han ger sin krona, ger sitt lif till spillo. Tegnér (WB) 5: 64 (1824). Hon grälade inte, hon grät inte, hon bara gav sig själv till spillo i sin kärlek till mig. Wägner Genomskåd. 67 (1937).
δ) (numera bl. mera tillf.) i uttr. given till spillo, i sht förr äv. till spillo given, tillspillogiven; äv. motsv. β. Jos. 6: 18 (Bib. 1541: til spillo giffuit). RA I. 4: 873 (1598: till spille gifwit). (Haren) är till spillo gifven / Om Han är af Hector drifven. Envallsson AllaNögda 1 (1782). En organisk kropp, som .. är död, är gifven till spillo åt de kemiska krafterne. Agardh Bot. 1: 29 (1830). Han banar öfwer menskolif sin wäg, / Som wore honom allt till spillo gifwet. Hagberg Shaksp. 1: 156 (1847). (Armfelt) ansåg .. fälttåget (mot Norge 1808) misslyckadt, sina trupper till spillo gifna. Tegnér Armfelt 3: 167 (1887). Till spillo gifven, (dvs.) blottstäld för sköfling, öfvergifven, förlorad. Sundén (1891). Vi äro förföljda, dock icke givna till spillo. 2Kor. 4: 9 (Bib. 1917; NT 1526: offuergeffues icke; NT 1981: inte övergiven).
d) (†) i uttr. göra ngn l. ngt till spillo, ge ngn l. ngt till spillo (se c); äv. motsv. c α o. β. Herren hörde Israels böön, och gaff them the Cananeer, och the giorde them til spillo medh theras städher. 4Mos. 21: 3 (Bib. 1541). Tagher idher wara .. at j icke .. gören .. Israels läghre til spillo. Jos. 6: 18 (Därs.; Bib. 1917: kommen Israels läger att hemfalla åt tillspillogivning); jfr c α. Han är til spillo giord. Mika 4: 11 (Därs.; Bib 1917: Må hon varda skändad). (Israels barn) wunno staden (Jeriko) och til spillo giorde alt thet i stadenom war. Swedberg Cat. 98 (1709); jfr Jos. 6: 21 (Bib. 1703).

 

Spalt S 9673 band 29, 1984

Webbansvarig