Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVERSAL rev1ærsa4l l. re1-, l. -är- l. -er-, n. (G1R 9: 52 (1534) osv.) ((†) r. l. m. G1R 2: 265 (1525), Widekindi KrijgH 204 (1671)); best. -et (ss. r. l. m. -en); pl. = (G1R 6: 110 (1529) osv.), äv. (numera knappast br.) -er (HH XIII. 1: 107 (1563), Östergren (1936)).
Ordformer
(reuelsal- (-elsz-) i ssgr 1527 (: reuelszale breff)1551 (: reuelsal breff). reuersaall 1587. revercal 1764. rewerisaler, pl. 1585. reversal (ref(f)u-, -aal, -ael) 1527 osv. reversall (reffu-) 15251601. reversat 1652. reversåll 1558)
Etymologi
[jfr ä. d. reversal, holl. renversaal, ä. t. reversalen, pl., fr. (lettres) réversales, pl.; av mlat. reversale, (literæ) reversales, svarsbrev, substantiverat n. sg. resp. f. pl. av reversalis, som rör svar o. d., till reversum, svar (se REVERS, sbst.3). — Jfr REVERSALIER]
1) (numera bl. ngn gg om ä. förh.) = REVERS, sbst.3 1. G1R 2: 265 (1525). Marchus Swarwere .. skall .. ware förplichtedtt såsom hans obligation och Rewersall uttrycker och förmäller, att ware oss och .. (riket) troo och rättrådigh. KlädkamRSthm 1567—69 F, s. 32 a. Herr Iacob ännu vthi så myckit större Nödh stadder, twingades .. lofwa at wela gifwa Zolkefski en skrifftelig Reversal, at han på thet Toget han tå war, then tå regerande Stoorfursten ingen Tienst göra wille. Widekindi KrijgH 204 (1671). HT 1952, s. 307. — särsk. [jfr motsv. anv. i fr.] (†) dokument som bekräftar l. stöder ett tidigare dokument; jfr KONFIRMATIONS-BREV, REVERSALIER slutet. Dalin (1855).
2) [jfr 1] i sht bankv. o. handel. revers (se REVERS, sbst.3 2); äv. (o. numera vanl.) om tryckt formulär till revers, reversformulär. VDP 1653, s. 159 (om revers). En bundt reversal och vexelblanketter af alla möjliga valörer. Strindberg RödaR 123 (1879). Ett tryckt reversal, innehållande bankens villkor för lånets beviljande. Fliesberg Handel. 112 (1891). SvAffärslex. (1948). — jfr DISKONT-, LÅNE-REVERSAL.
3) (†) om kvitto l. mottagningsbevis; jfr 4. Att j aname ett reuersal aff honum, att han sin fulle och redelige betalning vndfångit haffwer. G1R 15: 463 (1543). Thee bööcker och saaker, som han hafwer i Laurentij Erici Bergij kista nederlagt .., må han ther vthtaga medh den condition, at han tager 2 studiosos medh sigh, huilka tillijka medh honom skola gifua en reversal på så många böcker, som han ther vthtager. ConsAcAboP 1: 133 (1644). VDAkt. 1731, nr 474.
4) i sht kam. skriftligt meddelande (i sht från myndighet l. ämbetsman o. d.) som innehåller uppgift om att (vissa specificerade) pänningar, handlingar, varor o. d. avsänts l. överlämnats l. levererats till viss mottagare o. som numera vanl. är utfärdat i två exemplar varav det ena användes ss. inkomstverifikation hos mottagaren o. det andra (återsänt i kvitterat skick) ss. utgiftsverifikation hos avsändaren; äv. om (tryckt) formulär för sådant meddelande; förr äv. allmännare, dels om verifikation, dels om förteckning över inkomster l. utgifter o. d.; jfr 3 o. REVERS, sbst.3 3. KlädkamRSthm 1585 A, s. 35 a. Leveranteurers inlöste Räkningar samt utlefvererade Contante medel .. uptagas här efter .. Hof Casseuren Ziermans meddelte Reversal. HovförtärSthm 1773, s. 3. Om Proviant upköpes under resan, bör .. Skepps-Chefen meddela Skeppsskrifvaren afskrift af Leveranteurens räkning med påskrefne Ordres at emottaga Provianten, hvilken tjänar honom til Reversal. SjöreglÖrlFl. 1785, § 497. Brefpostförsändelser, som på bestämmelseorterne .. blifvit outtagne, återsändas till de Gränse-Post-Contor, hvarifrån de ankommit, åtföljde af Reversaler in duplo, hvaraf det ena qvitteradt återfås. PostHb. 24 (1858). Materiel, som vid förråd mottages till uppbörd, skall åtföljas af reversal .. i två exemplar. SFS 1907, Bih. nr 72, s. 20. Därs. 1948, s. 333. — jfr LEVERERINGS-, POSTFÖRSKOTTS-REVERSAL.
5) (†) dokument som utgör bevis på ngt, attest. Störtta hästars Reuersaler (dvs. bevis att hästarna störtat). StallRSthm 1592, s. 37.
Ssgr: A: (1) REVERSAL-BREV. (-sal- 15511903. -sale- 15271529. -sals- 15371542) (numera bl. ngn gg om ä. förh.) = reversal 1. G1R 4: 429 (1527). SvH 3: 316 (1903).
(4) -EXEMPLAR. i sht kam. om vart o. ett av de båda exemplar vari ett reversal utfärdas. SJ 4: 264 (1906).
B (†): REVERSALE-BREV, se A.
C (†): REVERSALS-BREV, se A.
(3) -KVITTENS. kvitto, kvittens. G1R 19: 72 (1548). Därs. 26: 742 (1556).
(4) -REGISTER. räkenskapsbok innehållande reversal. TullbSthm 1560. HovförtärSthm 1587, s. 1.

 

Spalt R 1641 band 22, 1958

Webbansvarig