Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVERS revær4s, sbst.3, r. l. m. (HB 2: 281 (1596) osv.) ((†) n. G1R 16: 181 (1544), ConsAcAboP 5: 380 (1683)); best. -en (ss. n. -et); pl. -er.
Ordformer
(revers 1544 osv. reverse 1800. rivers 1704)
Etymologi
[jfr dan. o. t. revers; av mlat. reversum, svar, eg. p. pf. n. av revertere (se REVERS, adj.). — Jfr REVERSAL, REVERSERA, v.2]
1) (numera bl. hist.) skriftlig förbindelse vari ngn erkänner en förpliktelse gentemot den till vilken förbindelsen överlämnas l. översändes; äv. allmännare: förpliktande dokument, förbindelse, löfte, försäkran; äv. i uttr. (ge o. d. ngn) revers på ngt, (ge osv. ngn) skriftlig förbindelse om ngt; jfr GEN-BREV, REVERSAL 1. G1R 16: 181 (1544). Feldtmarskalcken Hatzfeldt sampt någre andre aff dee keysserlige generaler, som jagh sidst fick till fånga, äre emot deres starcke ingiffne reverser kombne lööse. OxBr. 8: 469 (1645). Jag hafver en skriftelig Revers derpå, at Herrar Råden sjelfve högakta mig för min Discurs skull. Weise 2: 119 (1771). Då .. (Västerbottens regemente år 1710) beordrades att gå till Reval fick v. Sittman .. transport till närmast lediga kaptensplats vid Skaraborgs regemente, emedan han gifvit tsaren revers på att ej under varande krig strida mot Ryssland. KKD 3: XXXI (1907). Ahnlund AOxenstierna 682 (1940). — jfr POSTMÄSTAR-REVERS.
2) [specialanv. av 1] skriftlig utfästelse att återbetala l. erlägga ett pänningbelopp (som mottagits ss. lån o. d.), skuldförbindelse, skuldebrev, skuldsedel; förr äv. allmännare, om mottagningsbevis l. kvitto; jfr REVERSAL 2, 3. Utställa, utfärda, skriva en revers på ett visst belopp. HovförtärSthm 1618—19 B, s. 23. Af d. 2. Maj fins en egenhändig Revers af Riksrådet Gustaf Baner på de juveler han emottog af Drotningen til Prinsessan Elisabeths behof. Dalin Hist. III. 2: 135 (1762). Ni är ju skyldig mig 50 riksdaler .. det har jag er revers på och ändå känner ni mej inte. Blanche Kom. 22 (1850). Du (ville) korsa öfver reversen. Strindberg TrOtr. 1: 70 (1890; i bild). Det sattes .. äfven i fråga, om ej de som uttogo aktstycken ur (konsistorie-)arkivet borde därå aflämna en revers. Annerstedt UUH II. 2: 368 (1909; efter handl. fr. 1673). SFS 1935, s. 388. — jfr DELTAGAR-, DISKONT-, HYPOTEKS-, INTECKNINGS-, INTERIMS-, KAPPROCKS-, KORTTIDS-, OMSLAGS-REVERS.
3) (†) reversal (se d. o. 4); äv. allmännare, om (specificerad) förteckning över inkomster o. d. (Vid hyttan i Sala har uppburits) Aff Svän Larsson fougdte på Sätra gård som hans Reuers förml:r .. Bookstempler 44 st. Hallenberg Hist. 2: 866 (i handl. fr. 1613). Regementz Skrifwarne skole och wara plichtige att reversera fougdarne hwadh rättwist ähr .., uthi hwilcken Revers, skall grannerligen Specificeras på hwadh sätt och wilkor, hwart och ett hemman som Militien inne hafwer, brukas och besittes. LReg. 425 (1662).
Ssgr (i allm. till 2): REVERS-BELÅNING. bankv. (beviljande av) lån mot revers(er). Fliesberg Handel. 112 (1891).
-BINGE. (tillf.) om större mängd reverser; jfr binge 2 b. HH XXXII. 1: 124 (1780).
(1) -BREV. [jfr t. reversbrief] (†) = revers, sbst.3 1. G1R 12: 107 (1538). AJGothus ThesEp. 1: 1 (1619).
-FORMULÄR. formulär(blankett) för revers. Fliesberg HbKöpm. 2: 222 (1900). HandInd. 528 (1927).
(1, 2) -GIVARE. (numera bl. tillf.) person som utställt en revers. Förmå de öfrige reversgifvare att häruti ingå. VDAkt. 1784, nr 33. Ofta tog biskopen af .. (dem som önskade få pastorat) en giftermålsrevers, stundom lydande å .. en för reversgifvaren alldeles okänd menniska. Cavallin Herdam. 1: 84 (1854; om förh. på 1600-talet).
-INNEHAVARE~00200. person som innehar en revers. SvSaml. 5: 238 (1765).
-KAPITAL. (†) om kapital för vilket revers(er) utställts. IT 1791, nr 2, s. 2.
-KONTO. bankv. o. handel. konto (se d. o. 1) varpå reverser uppföras. JernkA 1835, s. 148.
-LÅN. (bank)lån mot revers. Rosenberg Bankv. 40 (1878). Man brukar .. indela reverslånen i tvenne huvudgrupper: lån mot realsäkerhet och lån mot namnsäkerhet. HandInd. 528 (1927).
(1) -SKRIFT. (†) = revers, sbst.3 1. Hagström Herdam. 3: 513 (i handl. fr. 1651).
-SKULD. om (låne)skuld för vilken revers lämnats. Ramstedt BokförGr. 46 (1915).
-SUMMA. om den summa varpå en revers lyder. Thorild (SVS) 3: 137 (1792).
-UTGIVARE~0200. i sht bankv. o. handel. person som utställt en revers. 1NJA 1874, s. 519.
-VITTNE. person som bevittnat (utställarens underskrift på) en revers. Högberg Frib. 424 (1910).

 

Spalt R 1639 band 22, 1958

Webbansvarig