Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REGISTRATOR re1jistra3tor2 l. rej1-, äv. re1g- l. reg1-, stundom 1040 (registra`tor Weste; rejistràtårr Dalin), i bet. 1 m.||(ig.), i bet. 2 r. l. m.; best. -n (Lundin o. Strindberg GSthm 576 (1882) osv.) ((†) -en BoupptSthm 1671, s. 22 Bil. (1668), AdP 1800, 1: 450); pl. -er re1jistratω4rer osv., l. 010—.
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. registrator, fr. régistrateur; av mlat. registrator, vbalsbst. till senlat. registrare (se REGISTRERA)]
1) motsv. REGISTRERA I 1: person som registrerar; vanl. om tjänsteman (vid departement l. ämbetsvärk l. institution l. affärsföretag o. d.) med uppgift att mottaga o. registrera inkommande handlingar samt anteckna vidtagna åtgärder o. utgående expeditioner o. d. (stundom äv. att gå till handa med upplysningar, ha vård om arkiv m. m.); jfr AKTUARIE. Westhius NPederson 35 (1645). Att .. (sekreteraren i kammarkollegiet) conformt sin Eed, tillhåller Registratoren och Cantzlisterne att förfärdiga Diarierne och Registraturen. CivInstr. 84 (1694). PH 8: 340 (1766; vid lantmäterikontoret). En registrator (i aktiebolag l. ekonomisk förening), som har att registrera och vårda, hvad till arkivet hörer. Fliesberg HbKöpm. I. 1: 95 (1897). Inom statsdepartementen äro anställda .. registratorer. SFS 1920, s. 780. En stab .. bestående (bl. a.) av flaggkaptenen .., stabsintendent, stabsläkare och registrator. UFlottMansk. 1945, s. 45. Hellström i 3SAH LVIII. 2: 181 (1947). — jfr HOVRÄTTS-, KOLLEGIE-REGISTRATOR. — särsk. (mera tillf.) i utvidgad l. bildl. anv., om person som konstaterar o. antecknar ngt (t. ex. ett antal företeelser l. enskildheter); äv. med bibegrepp av systematiskt ordnande av det erhållna materialet o. d.; jfr REGISTRERA I 1 d, e. Wingård i 2SAH 23: 227 (1847). (Sahlstedt är) en registrator och kompilator snarare än en själfständig vetenskaplig forskare. Noreen VS 1: 209 (1903).
2) [jfr motsv. anv. i dan. o. t.] (i fackspr., numera knappast br.) registreringsapparat. SD(L) 1896, nr 547, s. 2. — jfr DJUP-REGISTRATOR.
Ssgr (till 1): REGISTRATORS-BEFATTNING. jfr befattning 2 d. BtRiksdP 1882, 9Hufvudtit. Bil. 2, s. 5.
-DETALJ. mil. avdelning av försvarets (l., om ä. förh., av lantförsvarets l. sjöförsvarets) kommandoexpedition med uppgift bl. a. att (under ledning av en registrator) handha registrering av inkommande o. utgående ärenden. SvStatskal. 1927, s. 86. Därs. 1956, s. 83.
-GÖROMÅL~102, äv. ~200. jfr göromål 5; i sht i pl. SFS 1894, nr 102, s. 4.
-KONTOR. vid departement l. ämbetsvärk l. institution o. d.: kontor (se d. o. 6, 7) med uppgift att under ledning av en registrator handha mottagande o. registrering av inkommande ärenden o. avsändande l. utlämnande o. registrering av expeditioner m. m. PT 1791, nr 2, s. 3. SFS 1934, s. 284.
-PLATS. jfr -befattning. Schück i 3SAH LII. 2: 26 (1941).
-SYSSLA, r. l. f. särsk.: syssla l. befattning ss. registrator; jfr -tjänst. KansliH 1: 300 (1935).
-ÄMBETE~020. jfr -befattning. SthmStCal. 1793, s. 22.
-ÖPPNING. (†) förhållandet att en registratorsbefattning är ledig, ledighet (se d. o. 6) gällande en registratorsbefattning. MoB 3: 66 (1768).

 

Spalt R 832 band 21, 1957

Webbansvarig