Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREMIE pre4mie, r. l. m.; best. -en; pl. -er; l. (numera nästan bl. i bet. 2, men där företrädesvis) PREMIUM pre4mium, n.; best. -iet; pl. -ier.
Ordformer
(pre- 1740 osv. præ- 17241879. prä- 17851826. -ie i bet. 1, 38 1740 osv., i bet. 2 1935 osv. -ier, pl., i bet. 1, 38 1739 osv., i bet. 2 1760 osv. -ium, i bet. 1, 3, 5, 8 1730 (i bet. 1)1915 (i bet. 8), i bet. 2 1724 osv.)
Etymologi
[jfr t. prämie, eng. premium; av lat. præmium, pris, belöning, av præ (se PRE-) o. en avledning av emere, taga, köpa (jfr PEREMTORISK). Formen -ie utgår från lat. præmia, pl.]
1) (numera nästan bl. premie) belöning, gratifikation, pris, vederlag o. d.; numera företrädesvis om av stat l. kommun l. förening l. företag o. d. i förväg utfäst belöning för förtjänstfull handling l. värksamhet (t. ex. viss produktion, uppodling, export). Nordencrantz Arc. 243 (1730). Vi .. (dvs. F. I) Giöre vitterligit, .. at the, som .. tilvärka fint lärft böra undfå et vist Præmium för hvarje Aln, när thet (osv.). FörordnKlädPræm. 1740, s. 1. En myrbonde som fått premie för nyodling. Johnson Nu 117 (1934). — jfr EXPORT-, FISKERI-, PLANTAGE-, SOCKER-, TILLVÄRKNINGS-, ULL-, UTSKEPPNINGS-PREMIE(R) m. fl. — särsk.
a) belöning utfäst för dödande av vissa rov- l. skadedjur. Humbla Landcr. 486 (1740). Wirgin Häls. 3: 309 (1933). jfr VARG-PREMIE.
b) om belöning resp. lönetillägg för flit, välförhållande, välgjort arbete, aktsamt handhavande av redskap l. dyl. l. för inbesparad arbetstid l. för arbetsprestation utöver den för viss tid ss. normal beräknade. DvSchulzenheim PVetA 1799, Bih. s. 272 (vid arbetsinrättning). SFS 1938, s. 299. jfr ARBETS-, BESPARINGS-, KVALITETS-PREMIE.
c) om pris vid tävlan l. utställning (jfr d) o. d. BtRStP 1828, VI. 1: 15. EkonS 2: 376 (1898).
d) beteckning för belöningar avsedda att främja boskapsskötsel l. häst- o. boskapsavel; numera utdelade ss. pris för djur som vid kreatursutställningar (jfr c) l. vid av staten o. hushållningssällskapen distriktsvis anordnade möten befunnits uppfylla vissa villkor. PH 3: 1742 (1741). 2NF 12: 167 (1909).
e) (i sht förr) gåva (i form av konstreproduktion, bok l. dyl.) som tidning l. förening utlovar åt sina prenumeranter resp. medlemmar. 1NJA 1874, s. 197. 2UB 10: 284 (1907).
2) (vanl. premium) vid undervisningsanstalt (särsk. vid terminsavslutning) utdelad belöning (i form av pängar l. bok l. dyl.) för flit l. välförhållande l. goda studieresultat l. skicklighet i ngt övningsämne. Skolordn. 1724, s. 32. (Rektor skall) Vid Terminernes slut .. præmier utdela. ProjFörordnTrivialsch. 1760, s. E 2 b. Annat än nyttiga böcker bör aldrig utdelas såsom premium vid examen. Dahm Skolm. 107 (1846). AnderssonBrevväxl. 1: XIII (1940).
3) (numera nästan bl. premie) vinst (i lotteri l. spel o. d.); numera bl. om vinst i obligationslotteri; i sht i pl.; förr äv. ss. speciell beteckning för mindre vinst i ett lotteri, bivinst. Holmberg 2: 493 (1795). Dalin (1855). Obligationer, deraf en del vid utlottningen komme att för innehafvarne medföra vissa bestämda premier eller vinster. RiksdRevRiksgäldsk. 1860, s. 57. (Gm lottning bestämmes) hvilka af dessa obligationer skola åtnjuta premie. Fliesberg Handel. 87 (1891). Leander TidnHand. 39 (1926).
4) (premie) (i fackspr.) vederlag för risk som ngn utsätter sig för i ett arbete l. ikläder sig vid en affärsuppgörelse. EkonS 1: 311 (1893). För risken vid lossningen fick arbetarna en premie på 5 kronor pr granat. SkånD(B) 1949, nr 38, s. 5. — jfr RISK-PREMIE. — särsk. om ränta på bodmerilån (vilken på grund av den med lånet förbundna stora risken tillåtes överstiga vanlig ränta). SFS 1864, nr 22, s. 41. jfr BODMERI-PREMIE.
5) (numera bl. premie) försäkringsavgift. PH 2: 1576 (1739). Viss betingad Försäkrings-afgift eller så kallad præmie. Därs. 5: 2965 (1750). Frågan om (skatte-)avdrag för vissa premier. BtRiksdP 1948, 7: nr 41, s. 7. — jfr ASSURANS-, BRANDFÖRSÄKRINGS-, FÖRSÄKRINGS-, HELÅRS-, KRIGSFÖRSÄKRINGS-, LIVFÖRSÄKRINGS-, NETTO-, RISK-, SPAR-, TILLÄGGS-PREMIE m. fl.
6) (premie) handel. belopp varmed part i en terminsaffär av sin motpart förvärvar rätt att eventuellt träda tillbaka från affären l. att göra vissa förändringar i avtalet. Flügel Köpm. 269 (1843). HandInd. 494 (1926).
7) (premie) (om utländska förh.) handel. belopp som erlägges av den förlorande parten i en differensaffär. Fliesberg Handel. 90 (1891). Dens. HbKöpm. I. 1: 49 (1897).
8) (vanl. premie) (numera knappast br.) handel. belopp varmed kursen vid notering av aktier o. obligationer överstiger 100 procent. Fliesberg HbKöpm. 2: 219 (1900). Hedström o. Rendahl Alg. 32 (1915).
Ssgr: A: (1 b) PREMIE-ACKORD. löneform vid vilken arbetaren erhåller tidlön för normal arbetsprestation o. en premie för arbete därutöver. PT 1904, nr 211 A, s. 2.
Ssg: premieackord-system. LD 1906, nr 3, s. 3.
(6) -AFFÄR. handel. Premieaffären, vid hvilken köpare och säljare, endera eller båda, förbehålla sig rätt att inom en viss tid emot erläggande af den betingade premien träda tillbaka. LAHT 1898, s. 165. SvBanklex. (1942).
(1) -ATTEST. (premie- 17511757. premii- 17621779) (förr) av myndighet utfärdat bevis berättigande ngn att utfå premie för ngn viss produktion l. dyl. PH 5: 3085 (1751). Därs. 11: 820 (1779).
-BELOPP. särsk. till 5. BtRStP 1856—58, V. 1: nr 15, s. 10.
(5) -BERÄKNING. beräkning av premiers storlek. FörsäkrT 1888, s. 40.
-BETALNING. särsk. till 5. Vid dödsfall upphör .. hvarje vidare premiebetalning. HforsD 1875, nr 343, s. 2.
(2) -BOK; pl. -böcker. (premie- 1812 osv. premii- 17931879) bok som ges ss. premium. Wallquist EcclSaml. 5—8: 402 (1793). Swensson Willén 7 (1937).
(1, 2) -FOND. (premie- 1895 osv. premii- 1793) fond varav avkastningen skall användas till utdelande av premier. Wallquist EcclSaml. 5—8: 402 (1793). AB 1895, nr 124, s. 3.
(5) -FRI. om försäkring: varpå premier icke (längre) behöva betalas. FörsäkrT 1886, s. 58. Bäckman Lifförs. 34 (1889).
Avledn.: premiefrihet, r. l. f. Lille Försäkr. 51 (1882).
(5) -FÖRHÖJNING. förhöjning av premie (vid stor försäkringsrisk). FörsäkrT 1878, s. 53.
-GILL. (premie- 1792 osv. premii- 17701779)
1) till 1; om vara: för vars framställning premie utgår. PH 9: 426 (1770). TT 1885, s. 6.
2) till 1 a; om (skade)djur: för vars dödande premie utgår. Ekman NorrlJakt 292 (1910).
-GILTIG. (premie- 1899 osv. premii- 1757)
1) (†) till 1, = -gill 1. PH 6: 4626 (1757).
2) (numera föga br.) till 1 d, om häst: som uppfyller villkoren för premiering. BtRiksdP 1899, 6Hufvudtit. s. 50.
(5) -INBETALNING~1020. FörsäkrT 1880, s. 12.
(5) -INKOMST~02 l. ~20. om försäkringsanstalts inkomst av premier. FörsäkrT 1878, s. 10.
(5) -INTÄKT~02 l. ~20. jfr -inkomst. FörsäkrT 1885, Bih. s. 57.
(1 b) -JETONG. (†) jfr jetong 2. Premie-Jettoner för sådane arbetare, som utmärkt sig genom någon besynnerlig skickelighet och kundskap. Rinman Jernförädl. 75 (1772).
-KASSA. särsk. till 2: kassa för (inköp av o.) utdelning av premier. Vid hvarje Läroverk skola .. finnas .. en Premie- och Fattig-Cassa. FörslSkolordn. 1817, s. 37. SFS 1945, s. 1279.
(5) -KVITTO. kvitto på inbetald premie. LifförsABThule 1: 105 (1898).
(3) -LOTTERI. premieobligationslotteri. RiksdRevRiksgäldsk. 1860, s. 60.
-LÅN, se d. o.
(1) -LÄRFT. (premie- 1787 osv. premii- 1762) (förr) fint lärft för vars framställning premier betalades. PH 7: 5121 (1762). HantvB I. 8. 2: 356 (1940).
(1 b) -LÖN. lön vid vilken arbetaren jämte timpänning erhåller en premie för insparad tid. EkonS 1: 416 (1894). Cassel TeorSocEkon. 318 (1934).
Ssg: premielön(e)-system. LAHT 1927, s. 228.
-MEDEL, pl. (premie- 1885 osv. premii- 18111843) särsk. till 1, 2 o. 5; jfr medel, sbst. 14. De till Scholä Ungdomen anslagne Stipendii och Prämii medel. ÅbSvUndH 68—69: 86 (1811). SFS 1915, s. 897.
(5) -NEDSÄTTNING~020. nedsättning av det belopp varmed en premie utgår. LifförsABThule 1: 12 (1898).
(3) -OBLIGATION. skuldsedel i premielån (se d. o. 2); jfr obligation 4. RiksdRevRiksgäldsk. 1860, s. 58. SFS 1938, s. 358.
Ssgr: premieobligations-dragning. i premieobligationslotteri.
-vinst. i premieobligationslotteri. —
(1 e) -PLANSCH. (i sht förr) (Man bör) pryda sin vägg med en vacker tafla, ett verkligt konstverk och icke någon ”premieplansch” i förgyld ram. Langlet Husm. 822 (1884).
(5) -RESERV. av en försäkringsanstalt förvaltat kapital som, väsentligen bestående av försäkringstagarnas uppsamlade sparpremier, motsvarar värdet av anstaltens ansvarighet på grund av löpande försäkringar. Lille Försäkr. 163 (1882).
(5) -SATS. belopp med vilket premie utgår för vart tusental kronor l. dyl. Låga premiesatser. Alm(Sthm) 1874, s. 44. TT 1943, IndEkon. s. 70.
(1, 1 d) -SEDEL. (premie- 1761 osv. premii- 17411771) (förr) attest berättigande ngn att utfå premie(r) för framställning av ull l. för bedrivande av viss fåravel. PH 3: 1742 (1741). Därs. 9: 772 (1771).
(5) -SKILLING. (†) försäkringsavgift. PH 5: 3068 (1751).
(1 c) -SKRIFT. (†) prisskrift. SP 1792, nr 207, s. 1.
-SYSTEM. av premier karakteriserat system (för att ordna l. upphjälpa l. understödja ngt o. d.); särsk.
1) till 1, i fråga om tillvärknings- o. exportpremier o. d. Odhner G3 1: 358 (1885).
2) till 1 b, i fråga om premielöner. SJ 3: 495 (1906).
(5) -SÄTTNING. fixerande av premiesats(er). BtRiksdP 1900, 7Hufvudtit. s. 143.
(5) -TABELL. tabell över en försäkringsanstalts premiesatser. Malmsten ÖfversSkandLifförs. 2 (1866).
(5) -TARIFF. premietabell; stundom: premiesats. BtRStP 1853—54, 8: nr 106, s. 2. SFS 1942, s. 2015.
(5) -TILLÄGG~02 l. ~20. summa varmed premie ökas vid ökad risk för försäkringsgivaren, tilläggspremie. FörsäkrT 1885, s. 96.
-UTBETALNING~1020. särsk. till 1.
-UTDELNING~020. särsk. till 2. BerRevElLärov. 1843, Bil. S, s. 52. Sedan premieutdelningen egt rum, hemförlofvades eleverna. DN 1895, nr 9263, s. 2.
(3) -UTLOTTNING~020. i premieobligationslotteri. FinBiogrHb. 867 (1898).
(5) -ÅTERBÄRING ~1020. återbäring av viss del av premie till försäkringstagare; äv. konkret: belopp som därvid återbäres, ”vinst”. BtRiksdP 1914 B, IX. 1: nr 10, s. 7.
Ssgr: premieåterbärings-fond. premieåterbäringsreserv.
-reserv. kapital som i försäkringsanstalt är avsatt för att trygga premieåterbäring. SFS 1917, s. 499. BtRiksdP 1945, IX. 1: nr 47, s. 3.
B (†): PREMII-ATTEST, -BOK, -FOND, -GILL, -GILTIG, -LÄRFT, -MEDEL, -SEDEL, se A.

 

Spalt P 1720 band 20, 1954

Webbansvarig