Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASSURANS as1ɯraŋ4s l. as1u- l. -an4s l. ASSYRANS -sy- (assyránngs Almqvist, Dalin), r. (m. Dalin (1850); f. Almqvist, Lundell); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(assev(e)rantie Schroderus Uss. D 2 a, F 2 a (1626). assurantz Sjöl. 1667, Reg. Ordet skrifves äfv., i sht i ä. tid, assurance, stundom -ence, -ens)
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. assurance, af fr. assurance, till assurer (se ASSURERA); jfr äfv. holl. assurantie (asseurantie, asseurance)]
1) (†) försäkran. Han hade haft den äran att lämna den Assurance att göra allt hvad som stode i hans magt till uppfyllande af Ridderskapets och Adelns önskan. Ad. prot. 1789, s. 312.
2) (i vissa ssgr) säkerhet; jfr ASSURANS-SPRUTA, -TÄNDSTICKA.
3) aftal om att mot erläggande af en viss premie få (resp. utbetala) ersättning o. d. för möjlig förlust osv., försäkring; jfr ASSEKURANS. Förnyelse af assuransen. Assurans för (l. mot) sjöskada. Schroderus Uss. D 2 a (1626). Om Försäkringars Sluth (dvs. afslutande) i gemeen, som kallas Aszurantz. Sjöl. 1667, Försäkr. 1 (rubrik). Alla de tre .. teknade, men ej undfångne Assurancer på detta Skepp. Rättegångshandl. ang. J. B. Lautier Besvär hos hofr. 8 (1785). Sedan Häradshöfdingen .. uplyst, at han icke känner, huruvida dess (dvs. hans) hufvudman tagit Assurence, å de med Skepparen Törngren afsände vahror. Törngrenska målet 99 (1801). SP 1809, nr 49, s. 1 (se under ASSURANS-GIFVARE). Phoenix-Kompagniet i London fortfar .. att lemna Assuranser för .. Brandskador. DA 1824, nr 24, s. 8. J. B. O. (hade) låtit .. för bolagets styrelse tillkännagifva, att .. (han) icke ansåge ifrågavarande försäkring säker och derföre å annat håll tagit ny assurans. Försäkr.-fören. tidskr. 1881, s. 22. jfr BRAND-, FRAKT-, FREDS-, HAGELSKADE-, KRIGS-, LADUGÅRDS-, LIF-, SJÖ-, SKEPPSFARTS-, ÅNGFARTYGS-ASSURANS m. fl. samt REASSURANS. — särsk.
a) post. i fråga om värdeförsändelse med på omslaget angifvet värde för hvilket postverket ikläder sig ersättningsansvar mot viss afgift utöfver vanligt porto: försäkring; jfr ASSURERA 2 (slutet) samt REKOMMENDATION. SFS 1872, nr 72, s. 5. Assurans meddelas å bref och paketer. Cederborg Korresp. 23 (1884, 1889). Assurans skall begäras (af afsändaren). Geijer Postförf. 35 (1890). SFS 1899, nr 78, s. 24 (se under ASSURERA 2).
b) elliptiskt: assuranspremie; assuransbelopp. Hvilken dag skall assuransen betalas? Han ämnar återuppbygga fabriken, så snart han har fått ut assuransen. I exportvärdena (ingå) icke frakt och assurans. G. Sundbärg i Ekon. samh. 2: 84 (1894). — särsk. post. assuransafgift (jfr a). Bonsdorff Kam. 686 (1833).
c) (hvard.) elliptiskt: assuransbolag, assuransanstalt. Almqvist (1842). I reparationskostnaderna (för den bärgade ångaren) lär rederibolaget få deltaga med en tredjedel och assuransen med de två tredjedelarne. SDS 1901, nr 202, s. 3.
Sammansättningar (i sht till 3).
Anm. Till de flesta af nedan angifna ssgr finnas direkta motsvarigheter med FÖRSÄKRING ss. första ssgsled. I modernt språkbruk användas oftast ssgrna med FÖRSÄKRING utom beträffande postala förh. (jfr 3 a), i fråga om hvilka alltid assurans brukas.
ASSURANS- l. ASSYRANS-AFFÄR103~02.
1) åtgärd l. transaktion vid l. för l. i samband med försäkring; försäkringsaffär; jfr ASSEKURANS-AFFÄR.
2) affärsföretag l. affärsrörelse i försäkringsbranschen; försäkringsrörelse. Postverkets rekommendations- och assuransaffär för värdeförsändelser. Försäkr.-fören. tidskr. 1884, s. 89.
-AFGIFT~02, äfv. ~20. särsk. till 3 a. SPF 2: 270 (1816). I assurans-afgift (erlägges) till Postkassan .. 2 öre R:mt för fulla 100 R:dr. Posthandb. VIII (1858). SFS 1893, nr 114, s. 2.
-AGENT~02. —
-AGENTUR~002. DN 1891, nr 7952, s. 1.
-ANSTALT~02, äfv. ~20. Emot sjöskador finnas trenne assyransanstalter i Stockholm. Konv.-lex. 72 (1845).
-BELOPP~02. belopp för hvilket ngt är försäkradt o. som utbetalas i fall den i assuranspolisen förutsatta olyckan inträffar; jfr -SUMMA. Rättegångshandl. ang. J. B. Lautier Besvär hos hofr. 13 (1785). särsk. till 3 a. SFS 1899, nr 78, s. 24.
-BEVIS~02. särsk. till 3 a: inlämningsbevis å till postverket inlämnad värdeförsändelse. SFS 1872, nr 72, s. 5. I assuransbeviset, hvilket utfärdas å tryckt blankett, skall jemte det angifna värdet äfven utsättas brefvets vigt. Cederborg Korresp. 23 (1884, 1889).
-BREF~2. (numera mindre br.) jfr -POLIS. Almqvist (1842).
-DIREKTÖR~002. direktör vid försäkringsbolag. PT 1896, nr 79, s. 4.
(3 a) -FRIHET. (i Finl.) SPF 5: 511 (1829). Assuransfrihet: åtnjutes, för försändelser i embetsväg, af .. Bataljons- och Kompani-cheferne. Därs. 15: Reg. (1856).
-FÖRBUND~02. = följ. GHT 1897, nr 32, s. 1.
-FÖRENING~020. ömsesidighetsförening för försäkring; jfr föreg. Kullens enskilda assuransförening (Höganäs) bildades år 1848. Försäkr.-fören. tidskr. 1879, s. 84. SDS 1902, nr 120, s. 1.
-GIFVARE~200. assuradör. På Loyds Caffehus (ingicks ett vad under form af) en Assurance på N. Buonapartes lif. Assurancegifvarne mottaga genast 8 Pund Sterling och förbinda sig att utbetala 100, så framt han lefver efter 6 månader. SP 1809, nr 49, s. 1; jfr VAD-ASSURANS.
-INTENDENT~002. (förr) titel för viss tjänsteman i direktionen för Allm. brandförsäkringsverket. Sv:s statscal. 1813, s. 271. PT 1901, nr 125, s. 3.
-KAMMARE~200. (asseurence-) (förr) jfr -KONTOR. Risingh Kiöph. 110 (1669).
-KOMPANI~002. (numera knappast br.) = -BOLAG. Den af Assurens-Kompagniet i Stockholm under den 26 Maj förledit år meddelte Assurens-Polis. Törngrenska målet 430 (1802). Dalin (1850). Lundell (1893).
-KONTOR~02. Assurance-Contoirets Ombudsman. Rättegångshandl. ang. J. B. Lautier Besvär hos hofr. 1 (1785).
-LÄKARE~200. om läkare åt hvilken försäkringsbolag lämnat i uppdrag att företaga sådan läkarundersökning som fordras för afslutande af vissa slag af försäkring, i sht lifförsäkring. C. Janson hos Bäckman Lifförsäkr. 67 (1899).
-POLIS~02, r. skriftlig handling innehållande kontraktet mellan försäkringsgifvaren o. försäkringstagaren, försäkringsbref; jfr -BREF, -SEDEL. Törngrenska målet 430 (1802; se under -KOMPANI). Såsom säkerhet för ofvanstående kapital, öfverlemnar jag trenne assuranspoliser. PT 1900, nr 225 A, s. 1.
-PREMIE~200, (förr) äfv. -PREMIUM~200. Et Assurance premium calculerat til 4 1/2 procent. Rättegångshandl. ang. J. B. Lautier Besvär hos hofr. 18 (1785). Smedman Kont. 7: 8 (1874). Lundell (1893).
-SEDEL. (†) = -POLIS. Lind (1749, under versicherungs-schein).
(2) -SPRUTA~20. ett slags portativ pytsspruta för handkraft. Ahlström Eldsläckn. 279 (1879). AB(L) 1902, nr 276, s. 4.
-SUMMA~20. jfr -BELOPP. Rättegångshandl. ang. J. B. Lautier Besvär hos hofr. 13 (1785). DA 1825, nr 69, s. 3.
-TAGARE~200. SPF 1: 117 (1810). E. A. Smith i Tidn. f. idr. 1897, s. 147.
-TVIST~2. Sättet för assuranstvisternas afdömande. Lille Försäkringsv. 34 (1882).
(2) -TÄNDSTICKA~020, äfv. ~200. benämning på ett slags säkerhetständstickor; stormsticka. Cirkul. fr. Vulcans fabriker (1895).
-VILLKOR~02 l. ~20. C. A. Ångström i Tekn. tidskr. 1895, A. A. s. 211.

 

Spalt A 2531 band 2, 1903

Webbansvarig