Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NID ni4d, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(nid 1541 (: nidzwercke), 1621 osv.; i ssgr omedelbart framför s (z) nijt- (niitt-, nidt-) 15401663)
Etymologi
[i bet. 1 motsv. sv. dial. nid, hån, begabberi, skamlig beskyllning; jfr isl. níð; i bet. 2, 3 motsv. fsv. nidh, förbittring, bitterhet, fiendskap, avund, av mnt. nīt (gen. nīdes), illvilja, hat, avund (se NIT, sbst.3), identiskt med sv. dial. nid, isl. níð (se ovan). — Jfr BENIDNING]
1) (numera bl. arkaiserande) hån, skymf, spe, smädelse. Ihre (1769). Holmberg Nordb. 511 (1854; om forntida förh.). Helst som Trond anser doptvånget såsom ett nid emot sig. NordT 1895, s. 227. Om blott i andra skålen låg / ett uns af nid och vänskap fal, / ett grand af råhet och förtal! Jacobson KungsLilj. 120 (1896). — särsk.
a) övergående i bet.: nidvisa, nidskrift. Peringskiöld Hkr. 1: 240 (1697). Nu harmades köpmännen ännu mera: nid öfver Haflide bonde skulle han icke hafva diktat för intet! Bååth Grette 21 (1901). Ridderskapet och adeln besvarade detta nid (dvs. Tegnérs dikt Oppositions-Talare) med ett af Fr. Boije författadt versifieradt stycke, ”Oppositionshäcklaren”. Bååth-Holmberg Morf. 2: 55 (1910).
b) övergående i bet.: nidstång. Nid skall resas allt landet rundt. Procopé Oväder 55 (1910).
c) (†) ond önskan; förbannelse. Verelius 181 (1681). Spegel 318 (1712).
2) (numera bl. ngn gg arkaiserande) hat, fiendskap; ondska; nedrighet, skändlighet. De mord, som af nid och hat begås (i Sverige o. Finl.). Fennia XVI. 3: 124 (1761). Söderberg Idyll. 48 (1923).
3) (†) avund; girighet; jfr NIDSKHET (se NIDSK, avledn.). Höghfärd, haat, girighz och nijdh, / The hålla nu en häfftigh strijdh. Forsius Fosz 181 (1621). Ihre (1769).
Ssgr: A: (1) NID-BILD. (i vitter stil, föga br.) karikatyr. Cygnæus 6: 544 (1842). Heerberger Vint. 70 (1945).
(2) -BRAGD. (†) nidingsdåd. Holmberg Nordb. 433 (1854).
(1) -DIKT. smädedikt. Schück SvLitH 400 (1889). 3SAH LII. 2: 432 (1941).
(1) -DIKTARE, m.||ig. (mindre br.) jfr -dikt. Paulson Aristoph. 1: 15 (1901). Östergren (1933).
(1) -DIKTNING. (ålderdoml.) jfr -dikt. Bååth Grette 8 (1901). Östergren (1933).
(2) -DÅD. (†) nidingsdåd. Johansson HomIl. 5: 876 (1846).
(1) -FULL. (tillf.) hånfull, hånande. Högberg Vred. 2: 140 (1906).
(2) -GÄRNING. (†) nidingsdåd, illgärning. Afzelius SæmE 244 (1818). Samtiden 1872, s. 108.
(2) -HUGG. (i vitter stil, föga br.) skändligt hugg, nidingshugg. Strindberg NSvÖ 1: 41 (1906). Månget nidhugg av dem jag tog. Gripenberg SkymL 14 (1925).
(1) -KVÄDARE. (†) smädediktare. JournSvL 1800, s. 503.
(1) -KVÄDE. (i vitter stil, ålderdoml.) nidvisa. SvLittFT 1838, sp. 635. Lilljebjörn Skolm. 108 (1924).
(2) -MAN, m. (†) niding. Ling Gylfe 279 (1814). Dens. As. 588 (1833).
(1) -MÅLNING. (†) karikatyr. BvBeskow Lefn. 103 (1857). 2SAH 34: 337 (1860).
(1) -MÄRKE. (†) skymfligt märke. Dalin Arg. 1: nr 34, s. 7 (1733).
(1) -NAMN. (föga br.) smädenamn. Afzelius Sag. 5: 42 (1843).
(1) -ORD. (†) smädelse. Afzelius Sag. 2: 128 (1840). Bååth NordmMyst. 13 (1898).
(1) -RIM. (föga br.) jfr -dikt. Scholander 2: 273 (1880). Fjelner TypFig. 102 (1920).
(1) -SKRIFT. smädeskrift. SvLitTidn. 1819, sp. 327.
(1) -SKRIVANDE, p. adj. (tillf.) jfr -skrift. Den smädelystna och nidskrifvande fanatism, som (osv.). Atterbom Minnest. 2: 306 (1842).
(1) -SKRIVARE, m.||ig. smädeskrivare. SvLitTidn. 1821, sp. 426.
(1) -SKRIVERI1004, äv. 3~002. författande av smädeskrifter; äv. konkretare. Björkman (1889). Nära tidskriften står den s. k. broschyren, som .. stundom blott bjuder på nidskrifveri. LfF 1907, s. 190.
(1) -SKRIVERSKA. (mera tillf.) jfr -skrivare. Östergren (1933).
(1) -STIRRA. [jfr d. nidstirre, nor. dial. nidstira] (föga br.) ihållande (o. hånfullt) stirra på ngt. Wester Svietla Bydokt. 7 (1894). SD(L) 1904, nr 124, s. 2.
(1) -STROF. (tillf.) jfr -dikt. Norlind SvFolkl. 320 (1911).
(2) -STYNG. (enst.) skändligt styng. Den evigt födde, / Som för ett nidstygn blödde. Rydberg Faust 38 (1876).
(1) -STÅNG. [efter isl. nídstǫng] fornisländskt o. fornnorskt besvärjelsemedel bestående av en stång med ett därpå fäst hästhuvud, stundom försedd med magiska runor, avsedd att bringa förakt o. olycka över den mot vilken hästhuvudet pekade; numera stundom om stång avsedd att utpeka o. skymfa l. fördöma ngn; jfr skam-påle. Ihre (1769). Nidstänger skola vi åt dem resa, / att alla må se deras rån, deras nesa. Ling Gylfe 299 (1814). FolklEtnSt. 3: 138 (1922).
(1) -SÅNG. (mindre br.) smädedikt, nidvisa. Hildebrand Isl. 102 (1867). NArgus 1928, s. 45.
(1) -SÅNGARE. (tillf.) smädediktare. 3SAH 24: 68 (1909).
(1) -TECKNA. (tillf.) karikera. SöndNStrix 1931, nr 46, s. 2.
(1) -TECKNARE. (mindre br.) karikatyrtecknare. Östergren (1933).
(1) -TECKNING. (mindre br.) konkret: karikatyr. VeckoJ 1931, nr 5, s. 21.
(1) -VERS. (mindre br.) jfr -dikt. Rydberg Myt. 2: 322 (1889). NoK 117: 67 (1933).
(1) -VISA, r. l. f. [efter isl. níðvísa] smädedikt. Dalin Hist. 1: 209 (1747). Nidvisor och solsalmer. Nerman (1909; boktitel). (†) Hialti hade sungit nijdwijsa på Gudarna åhret tillförende då Christendomen wijdtogz. Reenhielm OTryggw. Oo 3 a (1691).
(2) -VÄRK, n., förr äv. -VÄRKE. (nid- 18411908. nids- 15401912) [fsv. nidvärk, y. fsv. nidsvärk] (numera föga br.) gemen handling, nidingsdåd, illdåd. Konung Gustafs Stadga om Nidtzwärck eller Wåldzwärck på ens Bohagzting. Schmedeman Just. 12 (1540). Heidenstam Svensk. 1: 56 (1908). (†) Dömdes Mons .. fför niittz wärck han haffuer huggitt i Siguls hest .. med en yxe fframman j loret. BtFinlH 2: 36 (1544).
B (†): NIDS-VÄRK, se A.
Avledn.: NIDA, v.1, se d. o.
NIDAKTIG, adj. (†) till 3: avundsjuk. (Om de mäktiga behöva vi icke hysa) tankar, som lätteligen yttra sig, antingen i missunsamhet eller nidaktig efterfölgd. Weise 2: 191 (1771).
NIDAS, se nida, v.1
NIDIG, adj. (†) till 3: snål, gnidig. (Mannen är) Borta en slösare, hemma en nidiger, i nödene fattig. BrölBesw. 375 (c. 1670); jfr niding 2. Murberg FörslSAOB (1793).
Avledn.: nidighet, r. l. f. (†) Ekblad 397 (1764).
NIDING, NIDISK, se d. o.
NIDSKAP, sbst. [fsv. nidhskaper] (†) ”nidskhet”, snålhet. Nidhskap är wärre än uhrgyttia (dvs. slöseri). Törning 117 (1677).

 

Spalt N 536 band 18, 1947

Webbansvarig