Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MITT- mit3-.
Ordformer
(förr äv. skrivet midt-)
Etymologi
[jfr d. midt-, t. mitt-; till MITT, sbst. o. adv.]
i ssgr: i l. på l. över l. genom (osv.) mitten l. centrum av ngt; mitt i l. på (osv.) ngt; som bildar mitten l. centrum av ngt.
Ssgr: MITT-AXEL. särsk.
a) (i fackspr.) motsv. axel, sbst.1 II 6. SD 1900, nr 208, s. 3.
b) bot. motsv. axel, sbst.1 II 9 c. Stammens anatomiska elementer äro anordnade periferiskt omkring midtaxeln. Lundström Warming 138 (1882).
-BENA, r. l. f. hårbena framifrån bakåt på mitten av hjässan. NF 12: 1131 (1888). Moberg Sedebetyg 411 (1935).
-BENAD, p. adj. om hår: benad framifrån bakåt på mitten av hjässan; som har mittbena. Kjellin Troili 2: 219 (1917).
-BYGGNAD. byggnad som bildar centrum i ett antal (en rad) av sammanhörande byggnader; äv. om från sidopartierna mer l. mindre skarpt avgränsat mittparti av en byggnad. Hahr ArkitH 377 (1902). Fatab. 1933, s. 45.
-DIMENSION. skogsv. tvärgenomskärning tagen på mitten av en trädstam, stock l. dyl. SkogsvT 1911, Fackupps. s. 211.
-EMELLAN, se mitt, adv. 1, 3.
-EMOT, se mitt, adv. 1.
-FIGUR.
1) motsv. figur 5. (Laokoon) bildar midt- och hufvudfiguren (i skulpturvärket). NF 1: 261 (1875). Kjellberg GrekRomK 138 (1932).
2) bildl., om central person i diktvärk, roman o. d.; jfr figur 4. GHT 1896, nr 66, s. 3.
-FÅRA, r. l. f. särsk. motsv. fåra, sbst.2 2. Lundström Warming 209 (1882). Stora hjärnan är genom en djup mittfåra delad i två hälfter, de två storhjärnshemisfärerna. Bergmark Nervsj. 16 (1931).
-FÄLT. särsk. (i fackspr.) motsv. fält 6. 2VittAH 21: 186 (1853, 1857). Ett slätt, vitt, putsat tak med dragen, profilerad taklist och ovalt mittfält. Fredr1Tid 10 (1924).
-FÖNSTER. det mellersta av ett antal fönster; fönster i mitten av en rad fönster. Brunius GotlK 2: 335 (1865).
-FÖR, se mitt, adv. 1 b.
-GÅNG; pl. -ar. i kyrka, trädgård m. m.; jfr gång III 1. PT 1882, nr 11 A, s. 2. SvTrädgK 1: 70 (1930).
-HJÄRNA. anat. om den smalaste delen av hjärnstammen, där fyrhögarna äro belägna. Müller LbAnat. 228 (1905).
-HÅL, n. Handkvarn, bestående af två flata stenar med midthål. Fornv. 1907, s. 292. särsk. spelt. på biljard: hål på mitten av långsida. Wilson Spelb. 116 (1888).
-I, se mitt, adv. 1 c, 2.
-IBLAND, -IGENOM, se mitt, adv. 1.
-INNE, se mitt, adv. 1, 2 a.
-KVADRAT. byggn. mellersta avdelningen av tvärskepp i kyrka o. d. Brunius Metr. 36 (1854).
-KÖLSVIN~02 l. ~20. skeppsb. mittelkölsvin. UB 7: 342 (1874).
-LAND(ET). den mellersta l. centrala delen av ett landområde; särsk. om den inre delen av ö l. halvö i motsättning till kusttrakterna. Palmblad LbGeogr. 161 (1851). Midtlandet (på den grekiska ön Zakyntho) är en stor, väl odlad slätt. 2NF 33: 673 (1922).
-LINJE. (tänkt l. markerad) linje som avdelar ngt (i sht längsefter) på mitten (i två lika delar). Leijonflycht (1827). Flodström Naturförh. 2 (1918). särsk. idrott. om linje som avdelar fotbollsplan på tvären i två lika delar. NordIdrL 1900, s. 179. IdrBl. 1924, nr 77, s. 11.
-LÄGE. (i fackspr.) läge i mitten (i sht av en rörelses bana); det mellersta av ett antal lägen för ngt. TT 1894, M. s. 20. När pendeln passerar mittläget. 19Årh. V. 1: 104 (1922).
-MORÄN. geol. morän bildad av två sammanlöpande jöklars sidomoräner. Bergstrand Geol. 82 (1868).
-MÄTNING. skogsv. diametermätning varvid måttet tages vid stockens mitt. Ekman SkogstHb. 89 (1908).
-NERV. bot. (ett blads) huvudnerv. Wikström ÅrsbVetA 1838, s. 426.
-PARTI. parti i mitten av ngt, det mellersta l. centrala partiet av ngt. Scholander 3: 46 (c. 1870). På alvarets mittparti. Sterner ÖlVäxtv. 88 (1926).
-PELARE. pelare i mittpartiet av en byggnad l. mitt i en pelarrad o. d.; jfr -kolonn. Den vid en af midtpelarne (i kyrkan) uppförda predikstolen. 2VittAH 26: 368 (1869). särsk. bot. oeg.: från delfrukternas inre vägg lossnande, vid fruktmognaden kvarstående pelar- l. stränglik del hos vissa klyvfrukter. Forssell LbBot. 43 (1890).
-PLAN, n. (i fackspr.) tänkt (i sht vertikalt) plan genom mitten (mittlinjen) av ngt. Lundström Warming 151 (1882). SFS 1905, nr 40, s. 4.
-PLATS. NF 1: 741 (1876). särsk. om sittplats i mitten av bänk l. soffa o. d. En obekväm mittplats i en gammal tysk förstaklassvagn. Calissendorff Locke Gyckl. 177 (1922).
-POST. byggn. vertikal post (stolpe, pelare) i mitten av en fönsteröppning l. portal o. d. Brunius SkK 242 (1850).
-PUNKT. punkt mitt i ngt, medelpunkt, centrum. Midtpunkten af linsen. MedArch. I. 2: 179 (1863). PT 1900, nr 207 B, s. 2. särsk. bildl. Atterbom SDikt. 1: 302 (1810, 1837). Jag har funnit en midtpunkt i lifvet, och i den midtpunkten har jag återfunnit hela mitt kringkastade, söndersplittrade jag. Roos OsynlVäg. 149 (1903).
-PÅ, se mitt, adv. 1, 2 c.
-RISALIT. byggn. risalit på mitten av en fasad. 3SAH 5: 154 (1890). SvKulturb. 11—12: 112 (1932).
-RUM.
1) (i fackspr.) rymd (utrymme) i mitten av ngt. Arwidsson Strömm. 46 (1913). Tumörbildning som utfyller bröstkorgens mittrum. Westergren LungSj. 227 (1932).
2) byggn. gm väggar l. pelare o. d. avskilt rum i mitten av en byggnad; centralt rum kring vilket andra äro grupperade. Brunius GotlK 1: 294 (1864). Ett italiskt hus hade ett större midtrum, atrium, omgifvet af kamrar. Hahr ArkitH 99 (1902).
-RYGG. (i fackspr.) upphöjd längsgående rand på mitten av ngt (t. ex. på en värj- l. dolkklinga). AntT 2: 305 (1869). Fornv. 1906, s. 262.
-SJÖSS, adv. sjöt. vid l. till en punkt på mitten av ett (större) vatten mellan tvenne områden. TurHb. 1: 41 (1894). Mittsjös mellan Sverige och Tyskland. GHT 1922, nr 2, s. 5.
-SKEPP. byggn. i kyrka o. d. som gm kolonner l. pelare är indelad i tre l. flera skepp: mellersta skeppet, huvudskepp; motsatt: sidoskepp o. tvärskepp. Hildebrand KyrklK 9 (1875). Thordeman KyrkArkit. 5 (1923).
-SKEPPS, se midskepps.
-SKÄRM. (förr) jäg. kungsskärm. Leijonflycht (1827). Dalin (1853).
-SOMMAR, se midsommar.
-SPEL. spelt. om det mellersta skedet i ett schackparti o. d.; motsatt: spelöppning o. slutspel. Wilson Spelb. 181 (1888).
-STRÖM. mellersta delen av mittlinjen i ett vattendrag. Kjellén SvGeogr. 79 (1900).
Ssg: mittströms-linje. Ymer 1925, s. 429.
-STRÖMS, adv. midströms. AktsamlKungsådreinst. 308 (1765). Östergren (1932).
-STÄLLD, p. adj.
1) bot. om (läge av) fröfäste: där fröämnena i ett enrummigt fruktämne sitta på spetsen av den fria, i fruktämneshåligheten underifrån uppskjutande blomaxeln, central. Forssell InlBot. 7 (1888). 2NF 21: 994 (1914).
2) mykol. om fot på fruktkroppen av hattsvamp. Är hatten fästad mitt över foten, kallas denna mittställd. Bülow Svamp. 16 (1916).
-STÄMPEL. särsk. bokb. om stämpel på mitten av bokrygg l. framsida l. baksida av bokband. MeddSlöjdF 1888, s. 25. Walde Krigsb. 1: 134 (1916).
-STÖD. särsk. byggn. stöd under l. för mittpartiet (l. i mitten) av en byggnadsdel. Brunius GotlK 3: 297 (1866). En vacker, af Tessin konstruerad fri spiraltrappa utan midtstöd. Cederström Minn. 11 (1913).
-SUND, n. mitten av l. mittlinjen i ett sund. SDS 1898, nr 468, s. 2.
Ssg: mittsunds-linje. Midtsundslinjen i Öresund. Ymer 1918, s. 246.
-SUNDS, adv. midsunds. SD 1893, nr 42, s. 3. Östergren (1932).
-SÖKARE, r. l. m. tekn. mätvärktyg för bestämmande av centrum i en plan cirkelformig yta. Schulthess (1885). 2NF 19: 233 (1913).
-SÖM; pl. -sömmar. sömn. Kleen Kvinn. 100 (1910). Ryggen i den spanska tröjan bestod av två delar förenade med en mittsöm. Svensson SkånFolkdr. 41 (1935).
-TARM. anat. mellersta delen av tarmen; motsatt: framtarm o. baktarm. 2NF 28: 475 (1918).
-TORN, n. byggn. torn på mitten av en byggnad; äv.: donjong, kärna. Brunius Metr. 61 (1854). Laurin KonstSv. 152 (1915).
-UNDER, se mitt, adv. 2 d.
-UPPE, se mitt, adv. 2 e.
-UTI, se mitt, adv. 1 c.
-VATTENS, adv. (†) mittsjöss. Montan Segl. 18 (1787).
-VÄGS, adv. halvvägs. Bååth-Holmberg Morf. 1: 18 (1910). Ungefär mittvägs mellan bygden i Tiärp och bygden i Älvkarleby. NoB 1930, s. 4.
-ÅS.
1) byggn. den mellersta av ett antal takåsar, ryggås, kroppås. Fatab. 1906, s. 42. HantvB I. 6: 410 (1938).
2) arkeol. upphöjd rand på spjutspets m. m. AntT XXII. 4: 21 (1919). Fornv. 1939, s. 31.
(jfr mitt, adv. 1 d) -ÅT04, adv. mot mitten, rakt fram o. d.; nästan bl. mil. o. gymn., särsk. i l. ss. kommandoord; särsk.
a) i fråga om rättning mot mitten av en trupp. Rättning mittåt! Ling Regl. 13 (1836). ExInf. 1927, s. 109.
b) (numera knappast br.) ss. kommandoord efter värkställd rättning, angivande att huvudet åter skall vridas rätt fram. FörslExRegFot 1846, s. 56. ExFältartill. 1893, 1: 31.
c) (numera knappast br.) ss. kommandoord, liktydigt med: manöver (se d. o. 3 a β). Sedan honnören är verkstäld, kommenderar befälhafvaren ”midtåt”. Nordensvan o. Krusenstjerna 1: 278 (1879). TjReglArm. 1889, s. 36.
d) (numera mindre br.) ss. kommandoord vid återkallande av felaktig order. Östergren (1932).
-ÖVER, se mitt, adv. 1 e.

 

Spalt M 1129 band 17, 1944

Webbansvarig