Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MEMORIAL mem1ωria4l l. me1-, l. -or- l. -år-, n. (G1R 15: 5 (1543) osv.), äv. (numera bl. i bet. 6) r. l. m. (HovförtärSthm 1680 B, s. 634, 2NF 3: 952 (1905)); best. -et, ss. r. l. m. -en, äv. -n; pl. = l. (ss. r. l. m. alltid) -er; förr äv. MEMORIALE, n.
Ordformer
(memor- 1533 osv. memmor- 1680. -al 1601 osv. -ale 15331661. -all 15431669)
Etymologi
[jfr d. memorial, t. memorial, memoriale, eng. memorial; av lat. memoriale, substantiverat n. av memorialis, adj., avledn. av memoria, minne, hågkomst. — Jfr MEMORANDUM, MEMORERA]
1) (†) anteckning(ar), notis(er) o. d. om sådant som man bör komma ihåg l. som har inträffat, (bok, blad, papperslapp l. dyl. med) minnesanteckningar (vid domstol, köpmanskontor osv.), minnesbok, minneslista; promemoria; äv. bildl. KlädkamRSthm 1592 A, s. 24 a. Dygdernas Memorial säger: Myckit lära huru man lefwa skal. Forsius Fosz 527 (1621). Så skickade han sin drängh effter honom på vägen, och lätt få honom itt memorial på några saker, som han skulle uthrätta vidh kyrkan. VDAkt. 1674, nr 105. Möller (1755; under agenda). — jfr STÄMNINGS-MEMORIAL. — särsk.
a) förteckning; specifikation; register. BoupptSthm 28/2 1666. Ett Memorial eller Specification vppå åthskillige Saker och Löhssörer. Därs. 23/10 1674. Ett lijtet Memorial på åthskillige Örter, som tiena till Sallat. Rålamb 14: 17 (1690).
b) memorialprotokoll. VDAkt. 1736, nr 37.
2) skrivelse (inlaga l. anmälan l. motiverat förslag l. redogörelse) till resp. från myndighet; hemställan; rapport. UppsDP 12/8 1601. Jag har gifvet memorialer in att han vore så godh till förordna ett vist effter förslagen. HT 1900, s. 61 (1713). Till grund för öfverläggningarna .. tjänade ett vidlyftigt memorial, uppsatt af Stenbock, angående krigsföretagen för året. Oscar II V. 2: 66 (1861, 1892). Annerstedt Rudbeck Bref ccxliv (1905). — särsk.
a) (†) skrivelse till riksdagen, förr äv. till (ngt av) ständerna (resp. utländsk motsvarighet); yrkande l. motion i riksdagen av enskild riksdagsman l. av parti(grupp). HH XXI. 1: 151 (1711). Nordell .. och .. Wittfot .. (hade) skrifvit memorialerne för bönderna. Därs. XXV. 2: 45 (1809). HT 1915, s. 265 (1832). jfr RIKSDAGS-MEMORIAL.
b) (i kanslispr.) utskottsbetänkande, i sht ett sådant som i riksdagen avges, då ingen remiss föreligger, utan utskottet av eget initiativ l. till fullgörande av viss grundlagsstadgad skyldighet avger betänkande. Aldén Medb. 1: 51 (1884). Reuterskiöld Grundlag. 472 (1925). jfr ANMÄRKNINGS-MEMORIAL.
3) (†) utlåtande (av ämbetsman l. myndighet l., i sht, Kungl. Maj:t), promemoria (från högre myndighet till lägre l. till enskild person) över ngt som skall uträttas; skriftligt betänkande l. yttrande; kungörelse; förordning (särsk. från Kungl. Maj:t); (kunglig) instruktion. G1R 8: 319 (1533). Gustaf II Adolf 601 (1625). Jagh hafver .. gifvet Jacob Russell een memorial att tale derom i Muskow, när han komer diit. OxBr. 10: 315 (1631). Ett allmänt Memorial .. (har) underrättat Riket om .. (ståndens) tvister. Gustaf III 1: 78 (1771). — jfr BIMEMORIAL.
4) (†) = MEMORANDUM 2. Oplästes den memorial giffvas skulle Residenten Fegræo medh sigh ådt Danmarck. RP 6: 139 (1636). PT 1758, nr 1, s. 2.
5) (†) handel. = MEMORANDUM 3. Biurman Brefst. 43 (1729).
6) handel. o. bokhåll. handelsdagbok, dels mera omsorgsfullt förd bokföringskladd l. journal, dels bok vari alla löpande affärstransaktioner i ett företag antecknas i kronologisk följd, innan de föras in på sina resp. konton, kladd- (bok), memorialbok, ”dagkladd”, ”journal”; jfr DAGBOK 1 a α, KLADD, sbst.3 a. Föra in (olika poster) i memorialen. Memorial är en av de böcker som en affärsman är skyldig att föra. HovförtärSthm 1680 B, s. 634. HandInd. 741 (1927).
7) (†) hågkomst, minne. Doch är iag i denna ödmiuka tillförsicht, HögEhrw(ördi)ge Hr. Dombprowesten, behagade hafua mig i sit memorial. VDAkt. 1693, nr 255.
8) (†) minne som man lämnar efter sig, sedan man dött. Till ett odödeligit nampn, effterdömme och ewigt memoriall. BorgRiksdP 309 (1669).
Ssgr: A: (6) MEMORIAL-ANTECKNING~020. (mera tillf.) bokhåll. anteckning i memorialboken. PedT 1900, s. 232.
-BOK; pl. -böcker. (-al- 1621 osv. -als- 1621)
1) (förr) = memorial 1; äv. bildl. Dygdernas Memorial Book. Forsius Fosz 43 (1621). I skolans memorialbok (antecknades lärjungarnas förseelser o. d.). Levertin 10: 45 (1904).
2) = memorial 1 a. HovförtärSthm 1658, Verif. 20. Upsala domkyrkas gamla memorialbok, innehållande konunga- och ärkebiskopslängderna. Annerstedt UUH II. 2: 338 (1909).
(6) -BOKHÅLLARE~0200. (förr) bokhållare som skötte memorialboken. (Till) kammarkontoret (i statskontoret hör bl. a.) .. en materialbokhållare. Linde Kam. 8 (1852).
(1 b) -KLADD. jfr kladd, sbst.3 2SAH 40: 192 (1865).
(6) -POST. post i memorialen. Smedman Kont. 1: 14 (1872). Memorialposter på vexelkonto och reverskonto. PedT 1900, s. 232.
(jfr 1 b) -PROTOKOLL. (i kanslispr.) minnesanteckningar l. provisoriskt protokoll som föres vid sammanträde l. förhandlingar, i sht tingsförhandlingar, o. som ligger till grund för det skriftliga, officiella protokollet, protokollskladd l. -koncept, minnesprotokoll. VDAkt. 1790, nr 514. RARP 9: v (1891). 3SAH 8: 163 (1893).
-PUNKT. (-al- 1680. -als- 16001675) (†) punkt l. avsnitt i memorial; särsk.
1) till 1 a. SthmTb. 12/7 1600.
2) till 2. BorgRiksdP 157 (1675). LMil. 1: 37 (1680).
-SEDEL. (-al- 1564c. 1676. -als- 15581673) (†)
1) till 1: blankett med förteckning i specificerade poster. Ekeblad Bref 1: 315 (1654). BoupptSthm 8/2 1673.
4) = memorial 4. Widekindi G2A 121 (c. 1676).
(1, 2 a) -SKRIFT. (†) Wollimhaus Ind. (1652). RARP 9: 39 (1664).
(2 a) -SKRIVARE. (†) person som skriver l. utformar riksdagsmans motion(er). SvH IX. 1: 345 (1910).
(1) -VIS, adv. (†) på sådant sätt som brukas i memorial(protokoll); sammanfattande; i huvuddrag. Stiernman Com. 3: 1066 (1672).
B (†): MEMORIALS-BOK, -PUNKT, -SEDEL, se A.
Avledn.: MEMORIALISERA, v., -ing. (†)
1) till 2: inlämna klagomål över ett beslut av en myndighet (Kungl. Maj:t osv.), överklaga. (En ordstrid) der mången .. memorialiserar sig till statsman, eller också till general. Livijn 2: 237 (1834). Wingård Minn. 2: 61 (1846).
2) till 2: framställa ett yrkande (i sammanfattande form); påminna (om), erinra (om); motionera (i riksdagen, förr äv. i ngt av ständerna). DA 1771, nr 231, s. 2. Lindeberg .. var memorialiserande bondgubbar biståndig. Liljecrona RiksdKul. 169 (1840).

 

Spalt M 761 band 17, 1944

Webbansvarig